Leveringen - 241906-2019

24/05/2019    S100

Spanje-Palencia: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 100-241906

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
Nationaal identificatienummer: Q3469002D
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia
E-mail: contratacion.hrcr@saludcastillayleon.es
Telefoon: +34 979167053

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=K7iCRRS2m1AQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de productos alimenticios (frutas, verduras, pescado y productos congelados) para la cocina del Complejo Asistencial Universitario de Palencia

Referentienummer: 2020008136
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de productos alimenticios (frutas, verduras, pescado y productos congelados) para la cocina del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 230 991.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Frutas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Frutas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verduras

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
03200000 Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verduras.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pescado

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
03310000 Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pescado.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Productos congelados

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES414 Palencia
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productos congelados.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-576461
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 81361
Perceel nr.: 1
Benaming:

Frutas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palentina de Frutas y Verduras, S. L.
Nationaal identificatienummer: B34227017
Postadres: Carretera N-611, kilómetro 3,5, Mercapasa P7
Plaats: Villamuriel de Cerrato
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34190
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 105.75 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 73 266.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 81361
Perceel nr.: 2
Benaming:

Verduras

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Palentina de Frutas y Verduras, S. L.
Nationaal identificatienummer: B34227017
Postadres: Carretera N-611, kilómetro 3,5, Mercapasa P7
Plaats: Villamuriel de Cerrato
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34190
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 093.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 733.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 81363
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pescado

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pescados Martín García, S. L.
Nationaal identificatienummer: B34127472
Postadres: C/ Galicia, s/n
Plaats: Palencia
NUTS-code: ES414 Palencia
Postcode: 34003
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 661.10 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 661.10 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 81364
Perceel nr.: 4
Benaming:

Productos congelados

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Martínez de Quel, S. L.
Nationaal identificatienummer: B26028852
Postadres: C/ Valdegastea, s/n
Plaats: Logroño
NUTS-code: ES230 La Rioja
Postcode: 26006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 844.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 45 330.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ver punto 4.1) del cuadro de características del PCAP
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Plazo de presentación: 23.1.2019.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ver punto 4.1) del cuadro de características del PCAP
Postadres: Avenida Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Palencia
Postcode: 34005
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2019