Dienstleistungen - 241911-2020

25/05/2020    S100

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 100-241911

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Personalny, Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych, ul. Kopernika 19, pok. 2, 31-501 Kraków
E-Mail: elaskowska@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247561
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.su.krakow.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpieczanie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85120000 Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 212 320.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy ul. Skawińskiej 8, 31-066 Kraków, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na oddziale w godzinach 7.30 do 15.05 oraz pełnienie dyżurów lekarskich w dni robocze w godzinach od 15.05 do 7.30 dnia następnego oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 7.30 do 7.30 dnia następnego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Jakościowe / Gewichtung: 11
Kostenkriterium - Name: Kompleksowości / Gewichtung: 3
Kostenkriterium - Name: Dostępności / Gewichtung: 3
Kostenkriterium - Name: Ciągłości / Gewichtung: 3
Kostenkriterium - Name: Finansowe / Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder an einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird
Erläuterung:

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ze względu na spełnienie się przesłanek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nimi, ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania (w tym, tj. 28.11.2017, dniu średni kurs euro według NBP wynosił 4,2074). Przepis ten stosuje się do ustawy o działalności leczniczej, na podstawie których to przepisów ogłoszono konkurs.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Paweł Sendur
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Konstanty Szułdrzyński
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Miłosz Jankowski
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agnieszka Reifland-Kabata
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 212 320.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 553 080.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.su.krakow.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Internet-Adresse: www.su.krakow.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję konkursową zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) wybór trybu postępowania;

2) niedokonanie wyboru oferenta;

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Dział Personalny Sekcja Rekrutacji, Szkoleń i Spraw Socjalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 19
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Internet-Adresse: www.su.krakow.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020