Dienstleistungen - 241912-2020

25/05/2020    S100

België-Brussel: Abonnementsdiensten

2020/S 100-241912

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Koninklijke Bibliotheek van België
Nationaal identificatienummer: 0875.395.207_117
Postadres: Keizerslaan 4
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Sophie Vandepontseele
E-mail: sophie.vandepontseele@kbr.be
Telefoon: +32 25195393
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kbr.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375993
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Federale Wetenschappelijke Instelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen

Referentienummer: KBR-KBR-DOCC-ODHV-2019-02-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79980000 Abonnementsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 241 826.19 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Databanken in de muziek gehost door EBSCO HOST

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen voor KBR en deelnemende partijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische voorschriften. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor details over het lot zie bestek aub.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Databank Oxford music online - uitgegeven door Oxford University Press

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen voor KBR en deelnemende partijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische voorschriften. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor details van het lot zie bestek aub.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Databank Cairn.info - uitgegeven door Belin, De Boeck, La Découverte en Erès

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen voor KBR en deelnemende partijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische voorschriften. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor details van het lot zie bestek aub.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Databanken gericht op de informatie- en bibliotheekwetenschappen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen voor KBR en deelnemende partijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische voorschriften. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor details van het lot zie bestek aub.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Databank International Newsstream - uitgegeven door Proquest

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72320000 Databasediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bestek voor de dienstverlening voor het afsluiten van abonnementen op databanken gespecialiseerd in de humane en sociale wetenschappen voor KBR en deelnemende partijen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische voorschriften. / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor details van het lot zie bestek aub.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 203-494469
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KBR-DOCC-ODHV-2019-02
Perceel nr.: 001
Benaming:

Databanken in de muziek gehost door EBSCO host

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ebsco Information Services
Plaats: Antony Cedex
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 92183
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 233 430.32 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KBR-DOCC-ODHV-2019-02
Perceel nr.: 005
Benaming:

Databank Global Newsstream

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Proquest LLC
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB5 8SW
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 395.87 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie bestek aub.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Federaal Wetenschapsbeleid
Postadres: WTC III, Simon Bolivarlaan 30
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 22383471
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Federaal Wetenschapsbeleid
Postadres: WTC III, Simon Bolivarlaan 30
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 22383471
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020