Dienstleistungen - 241914-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Krakau: Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 100-241914

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział personalny, Sekcja rekrutacji, szkoleń i spraw socjalnych, ul. Kopernika 19, pok. 2, 31-501 Kraków
E-Mail: elaskowska@su.krakow.pl
Telefon: +48 124247561

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.su.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabezpieczenie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
85120000 Dienstleistungen von Arztpraxen und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zabezpieczenie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 735 418.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, ul. Śniadeckich 10, 31-501 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pełnienie dyżurów lekarskich zgodnie z harmonogramem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Jakościowe / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Kompleksowości / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Dostępności / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Ciągłości / Gewichtung: 5
Kostenkriterium - Name: Finansowe / Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dienstleistungsauftrag, der an den Gewinner oder an einen der Gewinner eines Wettbewerbs vergeben wird
Erläuterung:

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ze względu na spełnienie się przesłanek z art. 151 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z nimi, ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego funduszu przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania (w tym, tj. 17.12.2018, średni kurs euro według NBP wynosił 4,2906). Przepis ten stosuje się do ustawy o działalności leczniczej, na podstawie których to przepisów ogłoszono konkurs na dyżury lekarskie.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Sukurs-Med Anyszek, Stobiecki sp. p.
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 735 418.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 735 418.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 36
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.su.krakow.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Ort: Kraków
Land: Polen

Internet-Adresse: www.su.krakow.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez komisję konkursową zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Środki odwoławcze nie przysługują na:

1) wybór trybu postępowania;

2) niedokonanie wyboru oferenta;

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej szpitala. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania,odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Dział personalny, Sekcja rekrutacji, szkoleń i spraw socjalnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Postanschrift: ul. Kopernika 19
Ort: Kraków
Postleitzahl: 31-501
Land: Polen

Internet-Adresse: www.su.krakow.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/05/2020