Lieferungen - 241917-2022

06/05/2022    S89

Polen-Dygowo: Abfallcontainer und -körbe

2022/S 089-241917

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 066-173668)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Dygowo
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Ort: Dygowo
NUTS-Code: PL426 Koszaliński
Postleitzahl: 78-113
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Kamińska
E-Mail: m.kaminska@dygowo.pl
Telefon: +48 943584195
Fax: +48 947126022
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.dygowo.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo

Referenznummer der Bekanntmachung: BPP.V.GO.7013.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie zostało podzielone na zadania częściowe, oznaczone jak następuje:

1) zadanie częściowe nr 1 - dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę pojemników do zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 litrów (7600 szt.), 240 litrów (5400 szt.), 1100 litrów (250 szt.);

2) zadanie częściowe nr 2 - dostawa samochodu transportowego - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę samochodu do przewożenia ładunków i pracowników;

3) zadanie częściowe nr 3 - dostawa ciągnika rolniczego wraz z osprzętem - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy dwuosiowej, kosiarki, ładowacza czołowego, chwytaka do palet, chwytaka do gałęzi, szufli uniwersalnej, rozdrabniacza gałęzi, rozsiewacza taśmowego, pługu, zamiatarki.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 066-173668

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1
Los-Nr.: III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wykaz i krótki opis warunków: Pozostałe informacje:
Anstatt:

Pozostałe informacje:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty wykonawcy składane wraz z ofertą:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wymagana forma: wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (konsorcjanta,podmiotu trzeciego) zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców formularz JEDZ składa każdy z wykonawców,

b) zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w przypadku, gdy ten podwykonawca nie jest podmiotem trzecim w rozumieniu art. 118 ustawy Pzp,

c) więcej informacji dotyczących elektronicznego formularza JEDZ, w tym elektronicznych narzędzi do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) można uzyskać pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

2) przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis lub katalog lub folder (w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski) oferowanych produktów, potwierdzający ich zgodność z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta/producentów oraz numery katalogowe (lub model lub symbol) produktów, tak by możliwa była jednoznaczna ich identyfikacja.

2. Oświadczenia i dokumenty wykonawcy składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

muss es heißen:

Pozostałe informacje:

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty wykonawcy składane wraz z ofertą:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ”). Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Wymagana forma: wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy (konsorcjanta,podmiotu trzeciego) zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców formularz JEDZ składa każdy z wykonawców,

b) zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ podwykonawców wskazanych przez wykonawcę, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, w przypadku, gdy ten podwykonawca nie jest podmiotem trzecim w rozumieniu art. 118 ustawy Pzp,

c) więcej informacji dotyczących elektronicznego formularza JEDZ, w tym elektronicznych narzędzi do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD) można uzyskać pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia;

1a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);

1b) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835). Zamiast ww. oświadczenia informacja o podstawie ww. wykluczenia może zostać uwzględniona w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w części III – podstawy wykluczenia, w sekcji D – Inne podstawy wykluczenia;”;

2) przedmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - szczegółowy opis lub katalog lub folder (w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski) oferowanych produktów, potwierdzający ich zgodność z parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawierający nazwę producenta/producentów oraz numery katalogowe (lub model lub symbol) produktów, tak by możliwa była jednoznaczna ich identyfikacja.

2. Oświadczenia i dokumenty wykonawcy składane na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Abschnitt Nummer: III.1.2
Los-Nr.: III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: cd. I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:
Anstatt:

cd. I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2.

5. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający jednokrotnie (w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego) wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie niezłożone lub złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

8. Zamawiający w sekcji I w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia wskazuje miejsce publikacji specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, która zawiera pełen opis warunków i wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

muss es heißen:

cd. I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 2.

5. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający jednokrotnie (w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego) wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie niezłożone lub złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp lub gdy dokument ten nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7. Zamawiający w sekcji I w pkt I.3 niniejszego ogłoszenia wskazuje miejsce publikacji specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami, która zawiera pełen opis warunków i wymagań Zamawiającego dotyczących przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Abschnitt Nummer: VI.3
Los-Nr.: VI.3) Informacje dodatkowe:
Anstatt:

6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

muss es heißen:

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: Część nr: IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: Część nr: IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 09/05/2022
Ortszeit: 10:45
muss es heißen:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: Część nr: IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 06/08/2022
muss es heißen:
Tag: 09/08/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: