Usluge - 241928-2020

25/05/2020    S100

Hrvatska-Split: Usluge reklamiranja

2020/S 100-241928

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije
Nacionalni registracijski broj: 43599729956
Poštanska adresa: Domovinskog rata 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelena Bajić
E-pošta: jelena.bajic@dalmatian-nature.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dalmatian-nature.hr
Adresa profila kupca: www.dalmatian-nature.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge izrade strategije brendiranja, videosadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone

Referentni broj: JN VV 29/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79342200 Usluge reklamiranja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge izrade strategije brendiranja, videosadržaja, multimedijalnih sadržaja, izrade i tiska promo materijala te organizacija javnih događanja i oglašavanja posjetiteljske zone u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 1 223 050.00 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga izrade strategije brendiranja posjetiteljske zone Jadro

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79410000 Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga izrade strategije brendiranja posjetiteljske zone Jadro.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnjak 1 / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo stručnja 2 / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji o nabavi

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade video sadržaja izvora Jadra

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
92111210 Produkcija promidžbenih filmova
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade video sadržaja izvora Jadra

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 15
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 / Ponder: 15
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji nabave

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluga izrade multimedijalnih sadržaja za posjetitelje

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
72421000 Usluge razvoja korisničkih aplikacija za internet ili intranet
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga izrade multimedijalnih sadržaja za posjetitelje

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji nabave

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge izrade i tiska promotivnih materijala

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79800000 Tiskanje i s tim povezane usluge
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluge izrade i tiska promotivnih materijala.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 30
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije javnih događanja i oglašavanja

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79952000 Usluge organiziranja događanja
79341000 Usluge oglašavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja ugovora za sve grupe predmeta nabave će odabrani ponuditelji izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na lokacijama određenima za pojedinu gru

II.2.4)Opis nabave:

Usluga organizacije javnih događanja i oglašavanja

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 1 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 2 / Ponder: 10
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručnjak 3 / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 70
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Nabava se provodi u sklopu projekta „Jadro – izvor života“, referentne oznake KK.06.1.2.02.0051 koji se financira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Poziva na d

II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno dokumentaciji.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 231-566614
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 6
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Trotočka d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 67059989656
Poštanska adresa: Dubrovačka 55
Mjesto: Voćin
NUTS kod: HR048 Virovitičko-podravska županija
Poštanski broj: 33522
Država: Hrvatska
E-pošta: radojevic.ileana@gmail.com
Telefon: +385 997335105
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 200 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 99 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 9
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 8
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 9
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: LM Komunikacije
Nacionalni registracijski broj: 82454880852
Poštanska adresa: Nikole Tesle 6
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: nikola@lmkomunikacije.com
Telefon: +385 911566037
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 440 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 140 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: MMC d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 57405117910
Poštanska adresa: Koturaška cesta 47
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@mmcworks.eu
Telefon: +385 16690267
Telefaks: +385 16690299
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Hommage produkcija d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 03206348519
Poštanska adresa: Jurja Ves 51
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: petar@hommage.hr
Telefon: +385 912821907
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 560 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 555 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 4
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: LM Komunikacije
Nacionalni registracijski broj: 82454880852
Poštanska adresa: Nikole Tesle 6
Mjesto: Čakovec
NUTS kod: HR04 Kontinentalna Hrvatska
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska
E-pošta: nikola@lmkomunikacije.com
Telefon: +385 911566037
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 331 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 189 050.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
27/04/2020
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 2
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Uvea d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 09014385816
Poštanska adresa: Selčinska 2
Mjesto: Sesvete
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10360
Država: Hrvatska
E-pošta: info@uvea.hr
Telefon: +385 992950796
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 307 200.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 240 000.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno dokumentaciji.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 10.13. dokumentacije o nabavi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Stručna služba naručitelja
Poštanska adresa: Prilaz braće Kaliterna 10
Mjesto: Split
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@moreikrs.hr
Telefon: +385 21332322
Telefaks: +385 21332323
Internetska adresa: http://www.dalmatian-nature.hr/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/05/2020