Usługi - 241977-2020

25/05/2020    S100

Polska-Skarżysko-Kamienna: Usługi wdrażania oprogramowania

2020/S 100-241977

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Skarżysko-Kamienna
Adres pocztowy: ul. Sikorskiego 18
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 26-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Zawidczak
E-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
Tel.: +48 412520189
Faks: +48 412520200

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.skarzysko.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.bip.skarzysko.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania i sprzętu oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci dla uruchomienia e-usług w gminie Skarżysko-Kamienna w ramach projektu „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych”

Numer referencyjny: ZP.271.42.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: część 1: wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz część 2: dostawa sprzętu i oprogramowania oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 527 744.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skarżysko-Kamienna, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: zamówienia obejmuje wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania, tj.:

1. e-Rekrutacje;

2. e-Przedszkole;

3. e-Portal Oświatowy;

4. e-Informacje o uczniu;

5. portal konsultacyjny dla szkół;

6. systemy obsługi okołousługowej;

7. broker integracyjny;

8. szkolenia;

9. platforma usług publicznych udostępniająca dane z systemów dziedzinowych wraz z powiadamianiem SMS;

10. portal informacyjny z możliwością zakupu rezerwacji;

11. zintegrowany system płatności elektronicznych e-płatności;

12. stworzenie formularzy ePUAP;

13. digitalizacja zasobów Biblioteki Miejskiej wraz z publikacjami;

14. digitalizacja zasobów Muzeum Orła Białego wraz z publikacjami i możliwością wirtualnego zwiedzania;

15. e-Inwestor;

16. e-Cmentarz;

17. e-Learning z uruchomionych usług;

18. EZD i integracja z wdrażanymi e-usługami i systemami wraz z uruchomieniem EBOI;

19. aplikacja mobilna na 2 platformy systemowe (Android, iOS) zintegrowana z platformą usług publicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0032/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do niniejszego postępowania, w tej części zamówienia, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przed dniem podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Skarżysko-Kamienna, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: zamówienia obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej, tj.:

1. przyłączenie jednostek organizacyjnych;

2. uruchomienie i konfiguracja telefonii VOIP;

3. bramki VoIP;

4. telefony VoIP;

5. telefony VoIP sekretariat;

6. licencje VoIP;

7. wdrożenie systemu zabezpieczeń/logowania, szyfrowania;

8. licencja sieciowego systemu operacyjnego z wbudowaną obsługą wirtualizacji AD-EDU;

9. licencja sieciowego systemu operacyjnego z wbudowaną obsługą wirtualizacji AD-GOV;

10. sprzęt sieciowy UTM z obsługa VPN dla jednostek wraz niezbędnymi licencjami;

11. urządzenia aktywne sieci/zespoły przełączników sieciowych – zarządzalne (switch węzłowy);

12. urządzenia aktywne sieci/zespoły przełączników sieciowych – zarządzalne (switch końcowy);

13. macierz dyskowa;

14. dodatkowy serwer do klastra vmware;

15. biblioteka taśmowa;

16. system NAS;

17. licencje dostępowe do sieciowego systemu operacyjnego AD-GOV;

18. infokioski;

19. UPS-rack do szaf dystrybucyjnych;

20. monitoring kiosków internetowych;

21. szkolenia dla administratorów;

22. skanery pod system EZD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia: dla części 2 zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie gwarancji i asysty technicznej (WGiA) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPSW.07.01.00-26-0032/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przystępując do niniejszego postępowania, w tej części zamówienia, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, w wysokości 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, przed dniem podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 247-609706
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Wdrożenie i uruchomienie e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
22/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Madkom spółka akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5862272756
Adres pocztowy: al. Zwycięstwa 96/98
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-451
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 172 044.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 1 868 857.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz przyłączenie jednostek organizacyjnych do sieci miejskiej w technologii światłowodowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: MKM Market Małgorzata Modzelewska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5311424182
Adres pocztowy: Zdziarska 83Z/8 lok. 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-289
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 355 700.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 1 132 820.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Zamawiający nie zastrzegł obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował Ww Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe, jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020