Dienstleistungen - 241982-2020

25/05/2020    S100

Polen-Bydgoszcz: Reparatur- und Wartungsdienste

2020/S 100-241982

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Postanschrift: ul. Ujejskiego 75
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-168
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kajetan Kliszewski – Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 – niski parter, pokój nr 018
E-Mail: przetargi@biziel.pl
Telefon: +48 5236-55-295
Fax: +48 5236-55-752
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.biziel.umk.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Serwis pogwarancyjny aparatury medycznej

Referenznummer der Bekanntmachung: NZZ/07/P/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie 1 – objęcie pogwarancyjną obsługą serwisową aparatury medycznej produkcji GE przez okres 48 miesięcy. Obsługa serwisowa obejmuje objęcie opieką następującej aparatury: tomograf komputerowy, aparat RTG, aparaty USG, echo ultrasonograf,

— zadanie 2 – objęcie pogwarancyjną obsługą serwisową aparatury medycznej produkcji Philips przez okres 48 miesięcy. Obsługa serwisowa obejmuje objęcie opieką następującej aparatury: aparaty RTG, aparaty USG, kardiomonitory.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 638 440.32 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy – Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i/lub potencjał Wykonawcy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Objęcie pogwarancyjną obsługą serwisową aparatury medycznej produkcji GE przez okres 48 miesięcy. Obsługa serwisowa obejmuje objęcie opieką następującej aparatury: tomograf komputerowy, aparat RTG, aparaty USG, echo ultrasonograf.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Autoryzacja producenta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50400000 Reparatur und Wartung von medizinischen Geräten und Präzisionsgeräten
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Hauptort der Ausführung:

Siedziba Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy – Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i/lub potencjał Wykonawcy, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Objęcie pogwarancyjną obsługą serwisową aparatury medycznej produkcji Philips przez okres 48 miesięcy. Obsługa serwisowa obejmuje objęcie opieką następującej aparatury: aparaty RTG, aparaty USG, kardiomonitory.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Autoryzacja producenta / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 037-087775
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zadanie 1
Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zadanie 2
Los-Nr.: 2
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Philips Polska sp. z o.o.
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 195B
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 638 440.32 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami z wyłączeniem składania ofert:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej – (https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk) oraz poczty elektronicznej – e-mail: przetargi@biziel.pl z zastrzeżeniem, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ – rozdział III pkt 1, a także oferty dodatkowe składanie są tylko przy użyciu platformy zakupowej.

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę przy pomocy formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem przycisku wyślij wiadomość.

3. Komunikacja poprzez wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.

4. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert), informacje dotycząca sposobu otwarcia ofert na (www.platformazakupowa.pl)

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje regulamin (platformazakupowa.pl) dla użytkowników (Wykonawców).

II. Składanie odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 i następne) pt. „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020