Dienstleistungen - 242027-2020

25/05/2020    S100

Polska-Katowice: Usługi sektorowego planowania lasów

2020/S 100-242027

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 634-025-79-13
Adres pocztowy: ul. św. Huberta 43/45
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-543
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dawid Pasternak
E-mail: dawid.pasternak@katowice.lasy.gov.pl
Tel.: +48 326094543
Faks: +48 326094503
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.lasy.gov.pl/regionalna-dyrekcja-lp
Adres profilu nabywcy: https://josephine.proebiz.com/pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach

Numer referencyjny: RR.270.2.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
77231900 Usługi sektorowego planowania lasów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, obejmujące opracowanie trzech projektów planu urządzenia lasu, opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG), sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych, sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” oraz opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 163 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Brynek

Część nr: I
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Brynek.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2022–2031, wg stanu na 1.1.2022 – w ramach zadania nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Olkusz

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Olkusz.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Olkusz na lata 2022-2031, wg stanu na 1.1.2022 – w ramach zadania nr 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Strzelce Opolskie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Strzelce Opolskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z testowaniem aplikacji „WebTaksator” dla Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na lata 2022–2031, wg stanu na 1.1.2022 – w ramach zadania nr 3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Opole

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Opole na lata 2014-2023, wg stanu na 1.1.2021 — w ramach zadania nr 4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

5) Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego N-ctwo Opole

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego (SIG) dla Nadleśnictwa Opole, wg stanu na 1.1.2021 — w ramach zadania nr 5.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol

II.2.4)Opis zamówienia:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol, wg stanu na 1.1.2021 – w ramach zadania nr 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

7) Sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 N-ctwo Koniecpol

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Koniecpol

II.2.4)Opis zamówienia:

Sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015-2024, wg stanu na 1.1.2021 – w ramach zadania nr 7.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

8) Opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Gidle

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231400 Usługi oceny zasobów leśnych
90711400 Usługi oceny oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę budowlaną
77231000 Usługi gospodarki leśnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Gidle

II.2.4)Opis zamówienia:

Opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Gidle na lata 2018–2027, wg stanu na 1.1.2021 – w ramach zadania nr 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zdolność zawodowa osób / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdej części zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty na wykonanie Części I, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

— cena ofertowa – 60 %,

— zdolność zawodowa osób – 40 %.

W ramach kryterium „Zdolność zawodowa osób” oceniane będą kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób przeznaczonych do wykonania zamówienia wg zasad określonych w SIWZ (dział XIV).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 056-132959
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: I
Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Brynek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senatorska 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 251 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 245 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Olkusz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senatorska 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 278 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 275 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Sporządzenie projektu planu urządzenia lasu zawierającego zapisy zadań ochronnych ujętych w planach zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz z progn. oddz. na środ. dla N-ctwa Strzelce Opolskie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Brzegu
Adres pocztowy: ul. Piastowska 9
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 647 200.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 645 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Opracowanie „terenowego” aneksu do planu urządzenia lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Opole

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Brzegu
Adres pocztowy: ul. Piastowska 9
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 222 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

5) Sporządzenie opracowania siedliskowego w II stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym wykorzystaniem metodyki określania wartości siedliskowego indeksu glebowego N-ctwo Opole

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senatorska 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 255 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 250 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

Sporządzenie opracowania fitosocjologicznego w IV stopniu zagęszczenia sieci punktów badań wraz z dodatkowym określaniem siedlisk przyrodniczych dla Nadleśnictwa Koniecpol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senatorska 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 421 100.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 418 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

7) Sporządzenie opracowania „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Białej Nidy” oraz obszaru Natura 2000 N-ctwo Koniecpol

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Senatorska 15
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-106
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 57 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 57 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

8) Opracowanie „przyrodniczego” aneksu do planu urządzenia lasu ustalającego zadania ochronne dla obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” dla Nadleśnictwa Gidle

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/04/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddz. w Brzegu
Adres pocztowy: ul. Piastowska 9
Miejscowość: Brzeg
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 49-300
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 53 700.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 53 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla poszczególnych Części:

— dla części nr 1 w wysokości 20 000,00 PLN,

— dla części nr 2 w wysokości 20 000,00 PLN,

— dla części nr 3 w wysokości 20 000,00 PLN,

— dla części nr 4 w wysokości 5 000,00 PLN,

— dla części nr 5 w wysokości 20 000,00 PLN,

— dla części nr 6 w wysokości 10 000,00 PLN,

— dla części nr 7 w wysokości 1 000,00 PLN,

— dla części nr 8 w wysokości 1 000,00 PLN.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice, nr rachunku: 54 2030 0045 1110 0000 0042 8940 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Opracowanie dokumentacji urządzeniowej dla nadleśnictw z terenu RDLP w Katowicach”, Część Nr:_________________________________________.”

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.

5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,

3) kwotę gwarancji/poręczenia,

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego

W okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określone zostały w art. 46 ustawy Pzp.

9. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium w wyznaczonym terminie lub nie zabezpieczył oferty akceptowalną formą wadium (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania przesyła się Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Treść oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 180, ust. 3–5 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie, dotyczące treści ogłoszenia a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub odpowiednio - zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie od czynności innych niż wymienione wyżej – wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert – bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego – przysługuje skarga, wnoszona za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej – do sądu okręgowego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12. W przypadku przedłużającego się postępowania odwoławczego, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium – wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium, na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania. Jeżeli odwołanie zostanie wniesione po wyborze oferty najkorzystniejszej – wezwanie kieruje się tylko do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 22-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224588740
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020