Dienstleistungen - 242059-2020

25/05/2020    S100

Polen-Krakau: Reinigungsdienste

2020/S 100-242059

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Postanschrift: ul. św. Anny 12
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-008
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
E-Mail: dzp@cm-uj.krakow.pl
Telefon: +48 124332730
Fax: +48 123983701

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach UJ CM, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków

Referenznummer der Bekanntmachung: 141.2711.103.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym między innymi szczegółowy zakres prac i czynności do wykonania, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do umowy).

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 991 268.70 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
90620000 Schneeräumung
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
77312000 Unkrautjäten
77314000 Grundstückspflege
77340000 Baum- und Heckenschnitt
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Hauptort der Ausführung:

Usługa będzie wykonywana na terenach UJ CM zgodnie z wykazem terenów z uwzględnieniem terenów będących w Rejestrze Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków określonym w pkt 3 SIWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków.

2) Wykaz terenów z uwzględnieniem terenów będących w Rejestrze Zabytków i Gminnej Ewidencji Zabytków:

1. teren przy Domach Studenckich „A” „B” „C”, ul. Badurskiego 13, 15, 17 oraz przy budynku „D”, ul. Badurskiego 19;

2. teren przy Domu Studenckim „D”, ul. Racławicka 9a;

3. teren przy Obiekcie Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Kopernika 12;

4. teren przy Obiektach Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Kopernika 7;

5. teren przy Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16;

6. teren przy Obiekcie Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Grzegórzecka 16;

7. teren przy Obiekcie Dydaktyczno-Administracyjnym UJ CM, ul. Grzegórzecka 20;

8. teren przy Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Michałowskiego 12;

9. teren przy Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, ul. Kopernika 25;

10. teren przy Obiekcie Dydaktycznym Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9.

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym między innymi szczegółowy zakres prac i czynności do wykonania, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do umowy).

4) Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

5) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki ogrodniczej, wiedzy technicznej i doświadczenia, z należytą starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz przy użyciu specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu pielęgnacji zieleni.

6) Zamówienie obejmuje wykonywanie usługi utrzymywania czystości terenów zewnętrznych przy pomocy sprzętu, urządzeń, narzędzi, środków i materiałów Wykonawcy.

7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia takiej ilości sprzętu, urządzeń, narzędzi, środków i materiałów, które gwarantują należyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca dostosuje ich ilość niezbędną do należytego wykonania przedmiotu umowy do zakresu wymaganego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (tożsamy z Załącznikiem nr 1 do umowy).

8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią liczbę osób gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu umowy.

9) Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4 SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, tj. sukcesywnie przez okres 24 miesięcy planowanych od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.

10) Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji umowy wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy wykonujące czynności utrzymywania czystości terenów, a dotyczące w szczególności sprzątania i usuwania śmieci, udrażniania studzienek, kratek odpływowych i przepustów, pielęgnacji, koszenia, odchwaszczania, przycinania zieleni, czyszczenia, zamiatania, odśnieżania, usuwania sopli, wywozu śniegu, zabezpieczenia i konserwacji elementów małej architektury, jak i obsługujące niezbędne do realizacji usługi maszyny i urządzenia Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), dalej „KP”.

11) Pozostały szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym między innymi jego zakres, sposób realizacji i wymagania z tym związane, opisane zostały szczegółowo w SIWZ oraz w jej załącznikach.

12) Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy usług zamówienia w wys. do 50 % zamówienia podstawowego, zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 95
Kostenkriterium - Name: Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych (lekki stopień niepełnosprawności) w wymiarze pełnego etatu / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia sukcesywnie przez okres 24 mies. planowanych od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. lub do wyczerpania jej wartości, jeżeli nastąpi to przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w ramach kwoty, która pozostała do wykorzystania, maksymalnie o 12 miesięcy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 015-031335
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonywania usługi utrzymywania czystości na terenach UJ CM, w tym na terenach wpisanych do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
05/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Aspen Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Bularnia 5
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL213 Miasto Kraków
Postleitzahl: 31-222
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 991 268.70 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 938 301.02 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

2.1. pieniądzu;

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

2.3. gwarancjach bankowych;

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.103.2019.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

8.1. odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

8.2. jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu. Zaleca się aby kopia przelewu została załączona do oferty, przy czym kopia ta nie musi być podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz nie musi być podbita za zgodność z oryginałem.

11. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Jako oryginał dokumentu elektronicznego Zamawiający rozumie dokument w formie elektronicznej wystawiony przez gwaranta/poręczyciela lub dokument podpisany przez gwaranta/poręczyciela kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Warunki powyższego nie spełnia kopia elektroniczna dokumentu podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, zgodnie z SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub e-mailem.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych postanowieniami art. 182 ustawy Pzp:

7.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

7.2. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

8.1. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

8.2. 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

9. Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/05/2020