Usługi - 242081-2020

25/05/2020    S100

Polska-Warszawa: Usługi rozbudowy systemów komputerowych

2020/S 100-242081

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 004-004849)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Urząd Statystyczny
Adres pocztowy: al. Niepodległości 208
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-925
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Brzychcy
E-mail: m.brzychcy@stat.gov.pl
Tel.: +48 226083600
Faks: +48 226083189
Adresy internetowe:
Główny adres: www.stat.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa systemu informatycznego „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu „PDS".

Numer referencyjny: 53/ST/PDS/POPC/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu informatycznego „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa" (PDS) oraz realizacja szkoleń w ramach projektu PDS.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w następujących etapach, zwanych dalej „etapami":

1. etap 1 – część 1 – Wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, (obejmuje zadania nr 1, 2, 3 4a);

2. etap 1 – część 2 – Zadanie 4b – Wytworzenie nowej funkcjonalności systemu PDS, w zakresie usług US-03, US-04, US-05 i US-06;

3. etap 2 – Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń związanych z wdrożeniem systemu PDS;

4. etap 3 – Świadczenie usług nadzoru autorskiego i asysty technicznej oraz usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.

Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami oraz umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 004-004849

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert: Miejsce:
Zamiast:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 215, POLSKA.

Powinno być:

Główny Urząd Statystyczny, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208, pok. 294, POLSKA.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: