La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea está actualizando parte del contenido de esta web en vista de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

Suministros - 242110-2019

24/05/2019    S100    Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Tuchola: Módulos solares fotovoltaicos

2019/S 100-242110

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-191557)

Base jurídica:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tuchola
Número de identificación fiscal: 561-14-87-583
Dirección postal: pl. Zamkowy 1
Localidad: Tuchola
Código NUTS: PL613
Código postal: 89-500
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Tucholi
Correo electrónico: przetargi212@tuchola.pl
Teléfono: +48 523363430
Fax: +48 523342138

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Número de referencia: ZP.271.2.18.2019.AS
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach dofinansowania projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i technologią producentów

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-191557

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Koniec:
En lugar de:
Fecha: 31/10/2019
Léase:
Fecha: 30/06/2020
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Koniec:
En lugar de:
Fecha: 31/10/2019
Léase:
Fecha: 30/06/2020
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1 i 2
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1 i 2
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: