Suministros - 242110-2019

24/05/2019    S100

Polonia-Tuchola: Módulos solares fotovoltaicos

2019/S 100-242110

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 080-191557)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Tuchola
Número de identificación fiscal: 561-14-87-583
Dirección postal: pl. Zamkowy 1
Localidad: Tuchola
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 89-500
País: Polonia
Persona de contacto: Urząd Miejski w Tucholi
Correo electrónico: przetargi212@tuchola.pl
Teléfono: +48 523363430
Fax: +48 523342138
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Número de referencia: ZP.271.2.18.2019.AS
II.1.2)Código CPV principal
09331200 Módulos solares fotovoltaicos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach dofinansowania projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i technologią producentów

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 080-191557

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Koniec:
En lugar de:
Fecha: 31/10/2019
Léase:
Fecha: 30/06/2020
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Koniec:
En lugar de:
Fecha: 31/10/2019
Léase:
Fecha: 30/06/2020
Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1 i 2
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1 i 2
En lugar de:
Fecha: 31/05/2019
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: