Suministros - 242110-2019

24/05/2019    S100

Polska-Tuchola: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 100-242110

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 080-191557)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Tuchola
Krajowy numer identyfikacyjny: 561-14-87-583
Adres pocztowy: pl. Zamkowy 1
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Tucholi
E-mail: przetargi212@tuchola.pl
Tel.: +48 523363430
Faks: +48 523342138

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.miasto.tuchola.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola

Numer referencyjny: ZP.271.2.18.2019.AS
II.1.2)Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Tuchola w ramach dofinansowania projektu pn.: „Czyste powietrze - niskie rachunki. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w sytuacji otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części i dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie wykonane zostanie zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i technologią producentów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 080-191557

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Koniec:
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Koniec:
Zamiast:
Data: 31/10/2019
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1 i 2
Zamiast:
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: