Dienstleistungen - 242141-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Sofia: Fertigstellung im Bereich Druck

2020/S 100-242141

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 087-207487)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agentsiya „Mitnitsi“
Nationale Identifikationsnummer: 000627597
Postanschrift: ul. „G. S. Rakovski“ No. 47
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1202
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Miroslava Encheva
E-Mail: miroslava.encheva@customs.bg
Telefon: +359 298594408
Fax: +359 298594060

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.customs.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5562

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници“

Referenznummer der Bekanntmachung: Неприложимо
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на възлагане с настоящата поръчка е избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на служителите на Агенция „Митници“.

Предметът на възлаганата обществена поръчка включва изработването, отпечатването и доставката на ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещи в среда на йонизиращи лъчения служители на Агенция „Митници“, в търговски обекти, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 087-207487

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Допълнителна информация
Anstatt:

1. Възложителят с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП няма изискване обединението участник в процедурата да има определена форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за иконом. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. При сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от максималната стойност на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.

muss es heißen:

1. Възложителят с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП няма изискване обединението участник в процедурата да има определена форма, за да участва при възлагането на поръчката, както и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

2. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за иконом. и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

3. При сключване на договора за възлагане на обществена поръчка и за обезпечаване изпълнението на договора за възлагането на обществената поръчка определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 % (пет на сто) от максималната стойност на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се представя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да представи и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни дейности по договора.

4. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда да извърши оценката на техническите и ценовите предложения преди провеждането на предварителния подбор.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: