Építési beruházás - 242162-2017

27/06/2017    S120

Magyarország-Szombathely: Építési munkák

2017/S 120-242162

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22714
Postai cím: Kossuth Lajos utca 1–3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222 Vas
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szondy Szilvia
E-mail: szondy.szilvia@haladas.eu
Telefon: +36 94900138
Fax: +36 94900138
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.haladasstadion.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentác.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése és a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek és megvalósulási tervdokumentác

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212224 Stadion építése
45212225 Sportcsarnok építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Kivitelezés tekintetében:

9700 Szombathely, Rohonci út 3., 3643/1., 3645., 3606., 3518/2., 3643/2. helyrajzi szám.

Tervezés tekintetében:

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok, mint komplex sportlétesítmény teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése. Amennyiben a kiviteli tervek a rendelkezésre álló építési engedély módosítását teszik szükségessé, úgy módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza):

— Labdarúgó stadion (8 656 fő ülőhely).

— Parkolók száma: 292 db.

— Multifunkcionális (birkózó, ökölvívó és konditerem, tornacsarnok, kézilabda pálya, súlyemelő terem, szertár és bemelegítő folyosó) sportcsarnok 50 x 60 m alapterületű fszt. + 2 szintes, a kézilabda pálya 458 fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezzen.

— Parkoló lemez, ami a VIP szintre érkezik (I. emelet).

— Múzeum Shop/Söröző.

— Alapozás: mélyített síkalapozás.

— A stadion célszerkezete PVC membránnal fedett szerkezet.

— A stadion lelátó előregyártott vasbeton szerkezet.

— Stadion részei: VIP és SKY boxok (I. és II. emeleten).

— Liftek száma: 4 db.

— A sportcsarnok előregyártott vasbeton szerkezetű, monolit részekkel, rácsos acéltartó födémszerkezettel előregyártott födémpalló.

— Sportparketta, sportvilágítás 1 400 Lux.

— Gépészet:

o vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés,

o szellőzés, hűtés-fűtés,

o pályafűtés,

o öntözés,

o tűzivíz rendszer.

— Erősáramú rendszerek.

— Gyengeáramú rendszerek.

— Talajvíz építés közben a Perint patak vízszintjétől függően előfordulhat.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlattételi dokumentáció részeként átadásra kerül.

A kiviteli terveket, valamint a megvalósulási tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni.

A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik.

A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.

Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.

A részletes szakági műszaki leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 18
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 019-029015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kivitelezési és tervezési szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
20/01/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 13 151 055 861.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

További információ aVII.2.1p-hoz:3.5.Felek megállapodnak,hogy a jelen okirat szerinti szerződésmód-ra való tekintettel a SZ-nek a V.díj előlegének összegére,ill.a V.díjon felüli tartalékkeret összegére vonatkozó rendelkezései nem módosulnak. Ebből következően Felek jelen okirat aláírásával kifejezetten megállapodnak abban,hogy a SZ szerinti V.díj összegének mód-val sem a SZ.szerinti tartalékkeret összege,sem a SZ.alapján V.által igényelhető előleg összege nem módosul,nem növekszik.3.6.Felek megállapodnak,hogy a SZ.szerinti telj.bizt.mértékének változatlanul hagyása mellett,annak összegét a V.díj módosítására tekintettel megemelik.V.jelen okirat aláírásával egyidejűleg átadja M-nak a SZ.teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött teljesítési biztosítékról szóló,a SZ-ben rögzített feltételeknek megfelelő módosított okiratot,amely szerint a teljesítési biztosíték mértéke a jelen szerz.mód szerint megemelt V.díj 5 %-a.A teljesítési biztosítékról szóló jelen pont szerinti módosított okirat a jelen szerz.mód.2.sz.mell. Egyebekben a teljesítési biztosítékra a SZ rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.7.Felek megállapodnak,hogy a Szerződés szerinti jólteljesítési biztosíték mértékének változatlanul hagyása mellett,annak összegét a V.díj módosítására tekintettel megemelik. Felek kifejezetten megállapodnak abban,hogy a SZ. szerinti jólteljesítési biztosítékot V.annak esedékességekor a jelen szerz.mód-ban meghatározott V.díj összegét alapul véve köteles nyújtani. Egyebekben a jólteljesítési biztosítékra a SZ rendelkezéseit kell alkalmazni.3.8.Felek megállapodnak,hogy V.az Ajánlat szerinti munkák ellenértékének elszámolására a SZ.3.3 p.szerinti fizetési ütemezésnek megfelelően,a kivitelezés műszaki előrehaladásához(készültségéhez)igazodóan a havonta esedékes részszámlákban jogosult.4.Felek rögzítik,hogy a megnövekedett műsz.tart-ra való tekintettel a SZ2.2 és 2.3 p.szerinti véghatáridőt módosítják,amelynek következtében a SZ.2.2 p.és a 2.3.(ii) p.és 2.4 p.helyébe az alábbi rendelkezések lépnek.„2.2.A teljesítés véghatárideje: 8.9.2017. napja”2.3.(ii)100 %-os műszaki készültség elérése: 8.9.2017. napja. 2.4 A fenti teljesítési határidőkre Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződésben rögzített tervezési és kivitelezési munkákat a SZ-nek megfelelően,hiba és hiánymentesen elvégzi, valamint a véghatáridőre a kivitelezési munkák elvégzéséről M-t értesíti (készre jelentés).A 15.2p.szerinti műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja kötbér terhes határidő,tehát,amennyiben a megkezdés előtt látható mennyiség hiányok,rendeltetésszerű használatot akadályozó tényezők miatt a kitűzött műszaki átadás-átvétel nem kerül megindításra,vagy a műszaki átadás-átvétel során feltárt mennyiség hiányok,és/vagy rendeltetésszerű használatot akadályozó tényezők miatt felfüggesztésre kerül a V. késedelmesen teljesít.5.Felek rögzítik, hogy a SZ.15.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:„15.1 A kivitelezés befejezésekor Felek műszaki átadás-átvételi eljárást folytatnak le. Felek az I. osztályú minőséget kifogástalan, a visszavont 04-800-1989 szabványban foglalt minőségű munkaként határozzák meg.»6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 15.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:«15.2 A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontjáról a Vállalkozó építési napló bejegyzés és hivatalos levél útján, legkésőbb a véghatáridőként hivatkozott időpontban (2.2. és 2.3 pont) köteles a Megrendelőt értesíteni (készre jelentés). Felek a műszaki átadás-átvételt a készre jelentés alapján az érintettek meghívásával, legkésőbb a készre jelentés időpontjától számított 10. napon megkezdik. Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját jogosult – a készre jelentés időpontját követő 5 munkanapon belül – eltérő időpontra is kitűzni. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a Megrendelőnek az átadási és megvalósulási dokumentáció tervezetét.”. 7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződést úgy módosítják, hogy abból törlésre k.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
23/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212224 Stadion építése
45212225 Sportcsarnok építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU222 Vas
A teljesítés fő helyszíne:

Kivitelezés tekintetében:

H-9700 Szombathely, Rohonci út 3., 3643/1., 3645., 3606., 3518/2., 3643/2. helyrajzi szám.

Tervezés tekintetében:

H-9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok, mint komplex sportlétesítmény teljes körű kivitelezési munkálatai elvégzése és a kivitelezéshez szükséges részletes kiviteli tervek, valamint a megvalósulási tervdokumentáció elkészítése. Amennyiben a kiviteli tervek a rendelkezésre álló építési engedély módosítását teszik szükségessé, úgy módosított építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, továbbá az azokhoz kapcsolódó, illetve a használatba vételhez szükséges egyéb engedélyek (beleértve az ajánlatkérő nevében történő engedélyezéseket is) beszerzése. A teljesítés egységes feladatként, vállalkozási szerződés keretében történik. A vállalkozási szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

Főbb munkanemek és mennyiségek a következőek (az alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását a dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza):

— Labdarúgó stadion (8 656 fő ülőhely).

— Parkolók száma: 292 db.

— Multifunkcionális (birkózó, ökölvívó és konditerem, tornacsarnok, kézilabda pálya, súlyemelő terem, szertár és bemelegítő folyosó) sportcsarnok 50 x 60 m alapterületű fszt. + 2 szintes, a kézilabda pálya 458 fő befogadására alkalmas lelátóval rendelkezzen.

— Parkoló lemez, ami a VIP szintre érkezik (I. emelet).

— Múzeum Shop/Söröző.

— Alapozás: mélyített síkalapozás.

— A stadion célszerkezete PVC membránnal fedett szerkezet.

— A stadion lelátó előregyártott vasbeton szerkezet.

— Stadion részei: VIP és SKY boxok (I. és II. emeleten).

— Liftek száma: 4 db.

— A sportcsarnok előregyártott vasbeton szerkezetű, monolit részekkel, rácsos acéltartó födémszerkezettel előregyártott födémpalló.

— Sportparketta, sportvilágítás 1 400 Lux.

— Gépészet:

o vízellátás, csatornázás, csapadékvíz elvezetés,

o szellőzés, hűtés-fűtés,

o pályafűtés,

o öntözés,

o tűzivíz rendszer.

— Erősáramú rendszerek.

— Gyengeáramú rendszerek.

— Talajvíz építés közben a Perint patak vízszintjétől függően előfordulhat.

Az engedélyezési tervdokumentáció az ajánlattételi dokumentáció részeként átadásra kerül.

A kiviteli terveket, valamint a megvalósulási tervdokumentációt papír alapon 5 példányban, elektronikus formában (pdf, tiff és dwg vagy dwf formátumban) pedig 10 példányban köteles nyertes ajánlattevő elkészíteni és ajánlatkérő részére átadni.

A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik.

A kiviteli terveket és a megvalósulási tervdokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete előírásainak.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha az ajánlati felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott ajánlati dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.

Ajánlatkérő kizárólag az építési-kivitelezési munkák során felmerülő pótmunkák biztosítása érdekében a nettó egyösszegű ajánlati ár 5 %-ának megfelelő tartalékkeretet biztosít (kizárólag feltételesen felhasználható összeg). A tartalékkeret az ajánlattételi dokumentáció, illetve a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-a szerint használható fel. A tartalékkeret nem képezi az Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár részét.

A részletes szakági műszaki leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 20/01/2016
Befejezés: 08/09/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 754 377 902.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Magyarország Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Postai cím: Millenium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.A Szerződés műszaki tartalmának módosítása és kibővítése

2.1. Megrendelő(M) döntött a Szerződés(SZ)szerint megvalósítandó Szombathelyi Labdarúgó Stadion és Multifunkcionális Sportcsarnok műszaki tartalmának módosításáról és azt olyan további infrastruktúra-elemek, felszerelések és berendezések megvalósításával, illetve beszerzésével bővíti, amelyek a SZ alapját képező kivitelezési dokumentációban nem szerepelnek, de a kivitelezés eredeti célkitűzésének végrehajtásához és fenntarthatóságához szükségesek.

2.2. M.a fenti,2.1.szerinti műsz.tart.bővítés megvalósításáról, a SZ pótmunka megrendeléséről szóló rendelkezéseinek megfelelően,ajánlatot kért Vállalkozótól(V).V.részletes, műszaki leírást és árazott költségvetést is tartalmazó,pótmunkáról szóló ajánlatot(tov:„Ajánlat”) nyújtott be M. részére,amely jelen szerződésmód1.sz.mell.képzi.

2.3.Az Ajánlatot a beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatokat ellátó BMSK Zrt.írásban jóváhagyta.

2.4.A V.által benyújtott, a 2.1. pont szerinti műsz.tart. bővítés megvalósításáról szóló,részletes,műszaki leírást és árazott költségvetést is tartalmazó,a jelen okirattal megrendelt pótmunka megvalósítása következtében elmaradó munkatételeket is figyelembe vevő Ajánlat összege nettó 603 322 041 HUF,azaz hatszázhárommillió háromszázhuszonkétezer negyvenegy forint.

2.5. M.jelen okirat aláírásával az Ajánlat szerinti munkákat pótmunka jogcímen megrendeli,V.pedig azok megvalósítását jelen okirat aláírásával elvállalja.

3. A SZ.módosítása.

3.1. Felek,a fenti 2.pont szerinti műszaki tartalom bővítésre és módosításra tekintettel,V-nak a SZ.szerint meghatározott kivit.és terv.feladatait úgy módosítják,hogy azokat kibővítik és módosítják a jelen szerzmód mellékletét képző Ajánlat szerinti műsz.tart-nak megfelelően.Ennek megfelelően jelen szerzmód aláírásával V.kötelezettsége,hogy a SZ.szerinti kivit.és terv munkát az eredeti műsz.tart.és az Ajánlat szerinti kibővített és mód.műsz.tart megvalósításával teljesítse.Amennyiben az Ajánlat szerinti műsz.tart az eredeti,SZ.szerinti műsztart-ban szereplő egyes tételeket más megoldásokkal helyettesíti,olyan esetben V.értelemszerűen az eredeti SZ-ben szereplő műszaki tartalom helyett az Ajánlat szerinti műszaki tartalmat köteles megvalósítani.

3.2.Felek, a fenti 2.p.szerinti műsztart mód-ra tekintettel,a SZúgy módosítják,hogy V.aSZ.szerinti V-i díjon felül az Ajánlat szerinti munkák,beszerzések ellenértékeként az Ajánlat szerinti ellenértékre,mint V.díjra is jogosult.Ennek megfelelően Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak,hogy a SZ.3.1 p-nak első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:„3.1.Felek rögzítik,hogy a Vállalkozót a Szerződés szerinti feladatainak hiba- és hiánymentes elvégzéséért 13 754 377 902 HUF + ÁFA, azaz tizenhárommilliárd hétszázötvennégymillió háromszázhetvenhétezer kilencszázkettő forint plusz ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg,amely átalánydíj(a továbbiakban:»Vállalkozói díj«).”

3.3.Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak,hogy a SZ.3.2.p.az alábbi rendelkezéssel egészül ki:„A Szerződés keretében beszerzendő egyéb nem beépített mobil eszközökkel megegyezően a jelen Szerződés 2.számú módosításával kiegészített műszaki tartalmú Szerződés keretében Vállalkozó által beszerzésre és Megrendelő részére átadásra kerülő nem beépített mobil eszközök esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007.évCXXVII.törvény142.§(1)b,pontja nem alkalmazandó,az eszközbeszerzések Áfa összegét a Vállalkozó köteles megfizetni az Áfa törvény általános szabályai szerint.»3.4.Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak,hogy a SZ3.3.pontja az alábbi d) alponttal egészül ki: «d) A jelen Kivitelezési és Tervezési Szerződés 2. számú módosításával kiegészített műszaki tartalmú Szerződés keretében Vállalkozó által beszerzésre és Megrendelő részére átadásra kerülő nem beépített mobil eszközökről Vállalkozó a végszámlával egyidejűleg külön számlát állít ki az Áfa törvény általános szabályai szerint a törvény 169.§-ban megjelölt kötelező adattartalommal.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Szerződést Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (tov: Régi Kbt.) XII. fej. szerinti,közösségi értékhatárt elérő nyílt közbesz. elj.lefolyt. eredményeképpen kötötték meg. A jelen szerzmód. jogszerűségével kapcs. azonban a közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. tv (Új Kbt.)197.§(1)bek. alapján az Új Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Új Kbt.141.§(4)bek b)pontja alapján a Szerződés-az Új Kbt. 141.§(6)bek-ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül-új közbesz.elj. lefolytatása nélkül módosítható,ha az eredeti szerződő féltől további építési munkák beszerzése szükséges,amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben,amennyiben a szerződő fél személyének változása:

— nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és-az AK számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 13 151 055 861.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 754 377 902.00 HUF