Dienstleistungen - 242248-2020

25/05/2020    S100

Nederland-Amsterdam: Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering

2020/S 100-242248

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 057-137167)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Nationaal identificatienummer: 12034981
Postadres: Weesperstraat 430
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1018 DN
Land: Nederland
Contactpersoon: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Telefoon: +31 630475883

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AI 2019-0745 ROK inzet verkeersregelaars en coördinatoren

Referentienummer: AI 2019-0745
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75000000 Diensten voor openbaar bestuur, defensie en sociale verzekering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

ROK inzet verkeersregelaars en coördinatoren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 057-137167

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 26/05/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: