Tjenesteydelser - 242288-2020

25/05/2020    S100

Danmark-Odense: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 100-242288

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: J.B. Winsløws Vej 4
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Stavnskær
E-mail: Mette.Stavnskaer.Christiansen@rsyd.dk
Telefon: +45 21810817
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/22879374-3f67-407d-9350-382c092080e0/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

IT-understøttelse af sterilcentralen på OUH

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakten omfatter indkøb og implementering af et produktionssystem til sterilcentralen på OUH. Som led i udflytningen til nyt OUH ønsker Region Syddanmark at indgå kontrakt med leverandøren Getinge om levering og implementering af et produktionssystem. Produktionssystemet skal understøtte danske standarder og nationale retningslinjer om infektionshygiejne, og produktionssystemet skal styre forbehandling, maskinel rengøring, kontrol, reparation og vedligehold, oplægning, emballering, mærkning, sterilisering, opbevaring og udlevering af kirurgiske flergangsinstrumenter, ledelsesinformation mv. Herudover skal produktionssystemet integrere op mod bookingsystem, indkøbssytem, automatisk lager, automatisk pakning og tømning af casecart med robot samt OUHs systemlandskab.

Se nærmere i II.2.4) beskrivelsen af udbuddet.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark har ved vejl. bkg. nr. 2020/S 066-157334 afholdt en markedsdialog om it-understøttelse af sterilcentralen på OUH. Dokumentation af markedsdialogen er offentliggjort på Ethics, jf. linket i afsnit I.1).

Formålet med markedsdialogen var at få afdækket, om der udover Getinge findes leverandører på markedet, der potentielt, men også realistisk set vil kunne levere en løsning for it-understøttelse af sterilcentralen for OUH, herunder om leverandørerne har teknisk mulighed for at opfylde OUHs forretningsmæssige behov.

Hovedstrukturen, disponering og beskrivelse af servicebyen, sterilcentralen og logistikkonceptet på OUH bygger på et casecart koncept, hvor sterilvarer mellem operationsafdelinger og sterilcentralen ankommer i tide til alle operationer. Konceptet forudsætter automatisering af sterilcentralen og transporten på OUH. På baggrund af OUHs forretningsmæssige behov er der følgende nødvendige krav til funktionalitet, interoperabilitet, integrationer og implementering af it-understøttelse til sterilcentralen:

— Produktionssystemet skal styre forbehandling, maskinel rengøring, kontrol, reparation og vedligehold, oplægning, emballering, mærkning, sterilisering, opbevaring og udlevering af kirurgiske flergangsinstrumenter, ledelsesinformation mv.

— Det skal være muligt at spore alle produkter (implantater og LOT numre) i hele sterilcentralen og til patienten.

— Det skal være muligt at fastlægge niveauet af sporing på bakkeniveau eller enkeltinstrumentniveau med henblik på overholdelse af UDI (Identifikation og mærkning af medicinsk udstyr).

— Systemet skal automatisk kunne omsætte en operationsbooking fra OUHs bookingsystem til en plukkeordre til det automatiske lager.

— Systemet skal kunne håndtere bestillinger, hjemkald, fordelingsprincipper i automatisk lager og ved pakning af operationsleverancer.

— Systemet skal kunne håndtere akutte case carts og automatisk genbestilling af disse.

— Systemet skal kunne håndtere automatisk tilbagekald af case carts i tilfælde af at operationer aflyses eller flyttes.

— Systemet skal kunne generere et forecast for bestillinger via OUHs indkøbssystem, der tilsikre høj grad af sikkerhed for at udstyr til operationer er på lager.

— Systemet skal kunne beregne om udstyr til en operation forventes at være på lager på det planlagte tidspunkt for operationens start (via integration med OUHs bookingsystem) og aktivt kunne advisere brugeren hvis en operationsleverance fejler.

— Det skal være muligt automatisk at kunne prioritere udstyr som systemet ved skal anvendes til en operation forud for udstyr som ikke skal anvendes indenfor kort tid.

— Systemet skal kunne opsamle procesdata fra procesudstyr som vaskemaskiner og autoklaver.

— Der skal være mulighed for lokationstyring af instrumenter udsendt til opbevaring ved operationsgangen og ved ambulatorier.

— Der skal være mulighed for lagerstyring ifm. manuelt pluk i det automatiske lager i tilfælde af funktionsfejl i det automatiske lager.

— Automatisk opdatering af lagerindhold efter manuel indgriben.

— Systemet skal understøtte danske standarder og nationale retningslinjer om infektionshygiejne (DS2451-13 og NIR for genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr samt NIR for endoskoper).

— Systemet skal være med dansk brugergrænseflade og dansk 24/7 support.

— Systemet skal være implementeret og leveret til ibrugtagning i oktober 2021.

Automatisering af sterilcentralen er et stort og yderst vigtigt område for nyt OUH, hvorfor det kræver stor forberedelse. Det vurderes derfor nødvendigt at implementere it-løsningen til understøttelse af genbehandlingsområdet på nuværende OUH. På denne måde skal der opbygges værdifulde og nødvendige erfaringer med processer, integrationer, nye arbejdsgange og data på området inden udflytningen til nyt OUH.

Endvidere skal der løbende testes nyt setup på OUH som led i forberedelserne til at klargøre, teste integrationer og dataudveksling med udstyr på nyt OUH og til at indkøre setup på nyt OUH.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Kontrakten er omfattet af § 80, stk. 3, nr. 2. Den gennemførte markedsdialog har bestyrket, at der alene er én leverandør, som kan levere den beskrevne ydelse, jf. pkt. II.2.4), herunder til implementering og ibrugtagning oktober 2021 på eksisterende OUH. OUH har udpeget sterilcentralen som et af de risikoområder, der kan forsinke flytningen og/eller påvirke patientsikkerheden og sikker drift fra dag et i væsentlig grad ved udflytningen til nyt OUH. OUH har i sin overordnede strategi valgt at fokusere på at understøtte et optimeret og automatiseret flow for steriludstyr. Der er tale om en kompleks leverance, som der ikke findes et standardmarked for, idet den ønskede automatisering i vid udstrækning afhænger af de eksisterende løsninger, deres integrationer og det omkringliggende miljø, som systemet i det hele skal afstemmes med og spille op imod. Der findes ikke leverandør, udover Getinge, der kan levere de krævede funktionaliteter med et velafprøvet eller eksisterende system. Ingen leverandører havde således kendskab til eller konkret erfaring med integration op i mod et automatisk lager samt automatisk pakning og tømning af casecart med robot, som er en kerneydelse i den kommende løsning, og ingen kunne i øvrigt vise modne og velafprøvede løsninger, som ikke krævede udvikling og/eller hvor ikke væsentlige funktionaliteter manglede. Baseret herpå er der ikke, udover løsningen fra Getinge, et eksisterende marked for den ønskede ydelse, som kan tilbyde en løsning, der vil kunne sikre projektets succesfulde gennemførelse med en nødvendig implementering og ibrugtagning oktober 2021.

Leverancen forudsætter også et dybdegående kendskab til produktionen og sterilcentralen, som ingen, udover Getinge, har, idet denne for mere end 20 år siden var med til at udvikle den tekniske løsning og siden har været med i videreudviklingen heraf. Den nødvendige viden og knowhow om arbejdsgange og opbygning vil på samme måde ikke meningsfuldt kunne opnås af en anden leverandør. Selv hvis en sådan viden og erfaring kunne opbygges hos en anden leverandør over tid, ville dette ikke meningsfuldt kunne blive omsat i praksis på en måde, som sikrede eller bare muliggør en implementering og ibrugtagning oktober 2021. Også af denne grund vurderes det som en teknisk umulighed, som udelukker konkurrence, at der ikke inden for en rimelig tidshorisont og slet ikke inden for den faktiske tidsplan vil kunne udvikles et system fra andre leverandører, som vil kunne indfri de opstillede krav.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 066-157334

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
20/05/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Getinge Danmark A/S
CVR-nummer: 13237689
Postadresse: Industriparken 44B
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Har en ordregiver fulgt proceduren i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 4, og offentliggjort en bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet (udbudsloven) har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet til Klagenævnet for Udbud i perioden på 10 kalenderdage i henhold til § 4, stk. 1, nr. 2, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk.1.

Adresse og kontaktoplysninger på Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt IV.4.1).

Se mere om indgivelse af klager, herunder størrelsen af klagegebyr på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/05/2020