Szolgáltatások - 242306-2020

25/05/2020    S100

Magyarország-Debrecen: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 100-242306

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176
Postai cím: Piac utca 20.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paróczai Bernadett
E-mail: papp.zoltan@ph.debrecen.hu
Telefon: +36 52511550
Fax: +36 52511552

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.debrecen.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.debrecen.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

Hivatkozási szám: EKR000912152018
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 58/2018. (III. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. mellékletében felsorolt ingatlanokon alakítja ki az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetet. A Rendelet 1. § (1) alapján a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A területre vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban TT-58/2018. tervszámon jóvágyási tervek készültek, melyek a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Tervezési feladat meghatározása:

1. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 13,5 km hosszban új nyomvonalon út, hat csomóponttal és egy különszintű keresztezéssel ehhez kapcsolódó 10,3 km hosszban kerékpárút egyesített engedélyes kiviteli terveit és a közlekedés forgalmi szimulációját.

2. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 21,8 km nyílt és zárt csapadék és belvíz elvezetési rendszer egyesített engedélyes kiviteli terveit.

3. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének megközelítőleg 20,4 km hosszban ivóvízzel történő ellátásának és megközelítőleg 21,37 km zárt rendszerű (nyomó / gravitációs) szennyvíz elvezetésének engedélyes kiviteli terveit.

4. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének hírközlési kábel alépítményi hálózattal történő ellátásának engedélyes kiviteli terveit.

5. El kell készíteni a tervezés során műszaki szükségesség miatt felmerülő közműkiváltások engedélyes kiviteli terveit.

6. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani.

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.

A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.

Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 150
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 030-067771

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Infrastruktúra-fejlesztés tervezési feladatai

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/01/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94873021
Postai cím: Hatvan utca 54. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: mocsari.attila@tervtarkft.hu
Telefon: +36 309819718
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 495 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 2020.5.11.

Az I.1. - I.6. ill. I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemek megrendelésére vonatkozásában a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalapra tekintettel jogszerű.

Jelen szerződésmódosítás I.1. - I.6. és I.8. pontjaiban részletezett kiegészítő tervezési feladatokat olyan körülmények tettek szükségessé, melyeket az ajánlatkérő nem látott és kellő gondossággal eljárva nem is láthatott előre.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő nem láthatta előre, hogy a jelen szerződés tárgyát képező tervezési feladatot is közvetlenül érintő másik szerződéses teljesítésben az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a NIF Zrt. és az Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakértőinek kérésére olyan áttervezési feladatok váltak szükségessé, melyek szükségessé teszik a jelen szerződés keretében elkészített tervek átdolgozást.

Megrendelőnek nem lehetett ráhatása arra sem, hogy a TIGÁZ Zrt. által eredetileg 1 szénhidrogénvezeték megépítésére megadott adatot és a tervdokumentációban erre méretezett területigényt a gázszolgáltató a tárgyi szerződés teljesítését követően 2 szénhidrogén szállító közmű megépítésére módosította.

Kellő gondossággal eljárva azon körülményt sem láthatta előre Megrendelő, hogy a Befektető az eredetileg általa már megismert koncepciótervhez képest, a későbbiek során módosítási igénnyel fog fellépni.

A Tervező által leszállított tervdokumentáció ütemezett kivitelezéshez történő megbontásának szükségességét előidéző, ingatlanszerzési eljárások, művelésből való kivonások, tulajdonosi és vagyonkezelő hozzájárulások beszerzésének elhúzódása szintén Megrendelő érdekkörén kívül eső körülmények miatt merült fel.

A szerződés általános jellegét jelen módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Tervező feladata továbbra is a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezethez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés egyesített engedélyes kiviteli terveinek elkészítése, mely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag egyes projektelemek áttervezése vált szükségessé.

Az eredeti tervezési szerződés alapján a tervezési díj összege nettó 495 000 000 Ft, amelynek az 50 %-a nettó 247 500 000 Ft, míg a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező változások következtében az I.1. - I.6. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemekkel felmerülő ellenérték növekedés nettó 103 811 296 Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

Az egyes kiegészítő tervezési feladatok elvégzésének Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft., mint projekt-lebonyolító mérnökszervezet által jóváhagyott időigényét a szerződésmódosítás II. pontja tartalmazza.

A kiegészítő tervezési feladatok időigénye független az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidőtől, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés 2.3. pontjában előírt határidőre Tervező leszállította a szerződés tárgyát képező egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelésre kerülő tervezési feladatok ezen határidőt követően, az engedélyeztetési szakaszban merültek csak fel. A szerződésmódosítás keretében az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidő tehát nem kerül módosításra, kizárólag a kiegészítő tervezési feladatok időszükséglete kerül beemelésre a szerződésbe, az eredeti szerződésben foglalt kötbérterhek megtartása mellett.

Az I.7. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elem vonatkozásában a szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont szerinti jogalapnak megfelel, azzal összhangban van.

A karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

A VI.3) További információk pontban megadott indoklás folytatása:

A rendezési tervben szereplő kamionterminál kialakításához szükséges csomópontok és a nyugati határolóúton kialakítandó disztribúciós területet feltáró közúti csomópont megtervezésére nem terjed ki az eredeti szerződéses vállalás. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A szerződés teljesítésére a szerződésmódosításban részletezett előre nem látható körülmények következtében felmerült I.1-I.6. jelű kiegészítő tervezési feladatok miatt nem került még sor, az eredeti szerződés szerinti tervezési díj sem került még teljes-körűen kiegyenlítésre, mivel az engedélyeztetést az áttervezéssel érintett projektelemek tekintetében is el kell végezni. A fentiekre tekintettel Megrendelő jelenleg nem rendelkezik a tervek felhasználási és tovább-terveztetés jogaival, annak megszerzése több hónapot, kedvezőtlen esetben akár fél évet is igénybe vehet. A kamion-terminált és a nyugati határolóúton kialakítandó disztribúciós területet feltáró közúti csomópontot érintő tervezési feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek az alaptervek, mivel azokhoz illeszkedően, azok tovább tervezésével végezhető el a feladat, ahhoz való illeszkedés miatt az önállóan, az alaptervtől függetlenül nem tervezhető meg. A tervezési feladatok csak az alaptervek feletti jogok megszerzését követően lennének elkezdhetők más tervező bevonásával, ami jelentős többlet időt és ezzel arányosan az építőipari árak folyamatos emelkedése okán többlet kivitelezési költséget eredményezne.

A tervezéshez szükséges alapadatok, mint például a Földhivatali térképek, tulajdonlapok, a területre vonatkozó talajmechanikai feltárások alapján elkészített Talajvizsgálati jelentés és Geotechnikai beszámoló, a területről készített humuszra vonatkozó talajvédelmi terv, továbbá a terület geodéziai felmérési adatai Tervezőnek már rendelkezésre állnak. A szerződő fél személyének változása esetén ezen adatokat, szakvéleményeket újonnan be kellene szereznie a tervezőnek, mely a tervezési költségek emelkedését eredményezné. Két külön tervező által történő teljesítés a tervezők közötti összhang megteremtésében a megrendelőre is többlet feladatot hárítana, ami a megrendelői oldalon további költség és határidő növekményt okozna.

A fentiek figyelembevételével a tervek jelenleg szerződött Tervező általi elkészíttetése mind tervezési és kivitelezési díjban, mint határidőben lényegesebben kedvezőbben végezhető el, azaz más Tervező bevonása Megrendelő számára jelentős hátránnyal és a költségek jelentős megemelkedésével járna, mely a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.

Az eredeti tervezési szerződés alapján a tervezési díj nettó 495 000 000,- Ft, amelynek az 50 %-a nettó 247 500 000,- Ft, míg a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező változások következtében az I.7. és I.8. jelű kiegészítő szolgáltatási elemekkel felmerülő ellenérték növekedés nettó 9 162 020,- Ft, amely összeg nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át.

A kiegészítő tervezési feladat időigénye független az eredeti szerződés szerinti teljesítési határidőtől, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződés 2.3. pontjában előírt határidőre Tervező leszállította a szerződés tárgyát képező egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, a jelen szerződésmódosítás keretében megrendelésre kerülő kiegészítő tervezési feladat ezen határidőt követően, az engedélyeztetési szakaszban merült csak fel. A szerződésmódosítás keretében az eredeti szerződésben rögzített teljesítési határidő tehát nem kerül módosításra, kizárólag a kiegészítő tervezési feladat időszükséglete kerül beemelésre a szerződésbe, az eredeti szerződésben foglalt kötbérterhek megtartása mellett.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4024 Debrecen, Piac utca 20.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. A területre vonatkozó infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatban TT-58/2018. tervszámon jóváhagyási tervek készültek, melyek a közbeszerzési dokumentumok részét képezik.

Tervezési feladat meghatározása:

1. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 13,5 km hosszban új nyomvonalon út, hat csomóponttal és egy különszintű keresztezéssel ehhez kapcsolódó 10,3 km hosszban kerékpárút egyesített engedélyes kiviteli terveit és a közlekedés forgalmi szimulációját.

2. El kell készíteni a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott helyszínrajzon szereplő, megközelítőleg 21,8 km nyílt és zárt csapadék és belvíz elvezetési rendszer egyesített engedélyes kiviteli terveit.

3. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének megközelítőleg 20,4 km hosszban ivóvízzel történő ellátásának és megközelítőleg 21,37 km zárt rendszerű (nyomó / gravitációs) szennyvíz elvezetésének engedélyes kiviteli terveit.

4. El kell készíteni a Gazdasági Övezet területének hírközlési kábel alépítményi hálózattal történő ellátásának engedélyes kiviteli terveit.

5. El kell készíteni a tervezés során műszaki szükségesség miatt felmerülő közműkiváltások engedélyes kiviteli terveit.

6. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

Kiegészítő tervezési feladatok:

I.1. NIF ZRT M35 autópálya és 354-es főút csomópont átalakítására, illetve a 33-as főút 2x2 sávra bővítésére vonatkozó tervezési diszpozició változtatása miatti áttervezés

I.2. TIGÁZ ZRT. által tervezett gázvezeték nyomvonal kialakítás miatti áttervezés

I.3. ÉNYGÖ 400 ha-os terület szennyvíz kibocsájtási pont és átemelő műtárgy áthelyezése miatti áttervezés

I.4. ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása

I.5 ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása miatti ivóvíz és IT áttervezés

I.6. Tervek átdolgozása ütemezett engedélyeztetés és ütemezett megvalósítás végett

I.7. ÉNYGÖ déli oldalán kialakításra kerülő kamion terminál csatlakozási pontjain csomópont kialakítás tervezése

I.8. ÉNYGÖ nyugati határolóúton BMW disztribúciós feltárás csomópont kialakítás tervezése

Az építések megvalósításához szükséges engedélyek beszerzése az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatása Ajánlatkérő meghatalmazása alapján Tervező feladata, az engedélyezési eljárás során felmerülő eljárási díjak megfizetése Ajánlatkérőt terhelik.

A tervdokumentációt 8 darab papír, 1 darab írásvédett DVD-, valamint 3 darab digitális (pendrive) példányban kell szállítani. A kiviteli tervdokumentációhoz árazott és árazatlan költségvetést szükséges benyújtani.

A kivitelezési tervdokumentációnak a jogszabályokban előírt munkarészeket kell tartalmaznia. Az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak minden az engedélyezéshez és a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt tartalmaznia kell.

A terveket .pdf/A, .dwg és .pla formátumban, a szöveges dokumentumokat digitális aláírással ellátott .pdf/A formátumban, szerkeszthető word formátumban, valamint az árazott és árazatlan költségvetést .pdf és szerkeszthető excel formátumban kell szállítani.

Az átadott tervdokumentációk tartalmának és digitális formázásának (méret, felbontás) meg kell felelnie az átadáskor hatályos 312/2012. Kormányrendelet 8. mellékletében, a 306/2011. (XII.23.) és a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak, úgy, hogy az minden további átalakítás, kiegészítés nélkül benyújtható legyen az ÉTDR rendszeren keresztül engedélyezésre. A költségvetést méret és mennyiség számítással kell alátámasztani. A teljes tervdokumentációt tehát elektronikusan szerkeszthető formátumban kell átadni (tervlapok, műszaki leírások, megalapozó számítások stb.).

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 16/01/2019
Befejezés: 09/05/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 604 607 676.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94873021
Postai cím: Hatvan utca 54. fszt. 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
E-mail: mocsari.attila@tervtarkft.hu
Telefon: +36 309819718
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. A szerződés 2.3. Teljesítési határidő pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

2.3. Teljesítési határidő: Az eredeti szerződés szerinti egyesített engedélyezésre kész tervdokumentáció Megrendelő részére - szerződés szerinti módon és tartalommal - történő átadásának (leszállításának) határideje: 30 nap, a szerződés megkötéstől számítva.

A kiegészítő tervezési feladatok teljesítési határideje a megrendeléstől számítva:

Kiegészítő tervezési feladatok Tervezési határidő

I.1. NIF ZRT M35 autópálya és 354-es főút csomópont átalakítására, illetve a 33-as főút 2x2 sávra bővítésére vonatkozó tervezési diszpozició változtatása miatti áttervezés:

KÖZÚT 3/A: 22 nap

KÖZÚT 3/B: 18 nap

KÖZÚT 3/F: 11 nap

KÖZÚT 5-IT: 5 nap

I.2. TIGÁZ ZRT. által tervezett gázvezeték nyomvonal kialakítás miatti áttervezés: 7 nap

I.3. ÉNYGÖ 400 ha-os terület szennyvíz kibocsájtási pont és átemelő műtárgy áthelyezése miatti áttervezés: 16 nap

I.4. ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása miatti áttervezés: 1 nap

I.5 ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása miatti ivóvíz és IT áttervezés:

KÖZÚT-4-ivóvíz: 14 nap

KÖZÚT-5-IT: 14 nap

I.6. Tervek átdolgozása ütemezett engedélyeztetés és ütemezett megvalósítás végett (tervcsomagonként): 8 nap

I.7. ÉNYGÖ déli oldalán kialakításra kerülő kamion terminál csatlakozási pontjain csomópont kialakítás tervezése:

KÖZÚT 3/B: 16 nap

KÖZÚT 3/F: 8 nap

KÖZÚT-5-IT: 7 nap

I.8. ÉNYGÖ nyugati határolóúton BMW disztribúciós feltárás csomópont kialakítás tervezése

KÖZÚT 3/B: 12 nap

KÖZMŰ-4: 6 nap

Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. A szerződés 4.1. pontjában rögzített Tervezési díj az alábbiak szerint módosul:

4.1. Az 1. pontban részletezett feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért Megrendelő Tervezőnek tervezési díjat tartozik fizetni.

A tervezési díj összege, mely tartalmazza az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok átengedésének ellenértékét is:

Az eredeti szerződés szerinti feladatok ellenértéke:

Nettó: 495 000 000 Ft

+ 27 % áfa, 133 650 000 Ft

Összesen bruttó: 628 650 000 Ft

A kiegészítő tervezési feladatok ellenértéke:

Megnevezés / (tervezési díj nettó Ft)

Kiegészítő szolgáltatás megrendelések

I.1. NIF ZRT M35 autópálya és 354-es főút csomópont átalakítására, illetve a 33-as főút 2x2 sávra bővítésére vonatkozó tervezési diszpozició változtatása miatti áttervezés: 32 908 480 Ft

I.2. TIGÁZ ZRT. által tervezett gázvezeték nyomvonal kialakítás miatti áttervezés: 1 308 860 Ft

I.3. ÉNYGÖ 400 ha-os terület szennyvíz kibocsájtási pont és átemelő műtárgy áthelyezése miatti áttervezés: 4 786 688 Ft

I.4. ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása miatti áttervezés: 112 188 Ft

I.5 ÉNYGÖ 400 ha-os terület csapadékvíz kibocsájtási pontok és műszaki tartalmának változása miatti ivóvíz és IT áttervezés: 10 470 880 Ft

I.6. Tervek átdolgozása ütemezett engedélyeztetés és ütemezett megvalósítás végett: 50 858 560 Ft

I.7. ÉNYGÖ déli oldalán kialakításra kerülő kamion terminál csatlakozási pontjain csomópont kialakítás tervezése: 5 796 380 Ft

I.8. ÉNYGÖ nyugati határolóúton BMW disztribúciós feltárás csomópont kialakítás tervezése: 3 365 640 Ft

Kiegészítő szolgáltatás megrendelések összesen: 109 607 676 Ft

Tervezési díj mindösszesen:

Nettó: 604 607 676 Ft

+ 27 % áfa, 163 244 073 Ft

Összesen bruttó: 767 851 749 Ft

3. A szerződés 5.1. pontjában rögzített fizetési feltételek pont az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A kiegészítő tervezési feladatok díjának megfelelő összegű számla benyújtására a tervdokumentációk szerződésszerű leszállítását és Megrendelő általi elfogadását követően jogosult a Tervező, a kiegészítő tervezési feladatok mindegyikének maradéktalan elvégzését követően.

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A szerződés teljesítésére a szerződésmódosításban részletezett előre nem látható körülmények következtében felmerült I.1-I.6. jelű kiegészítő tervezési feladatok miatt nem került még sor, az eredeti szerződés szerinti tervezési díj sem került még teljeskörűen kiegyenlítésre, mivel az engedélyeztetést az áttervezéssel érintett projektelemek tekintetében is el kell végezni. A fentiekre tekintettel Megrendelő jelenleg nem rendelkezik a tervek felhasználási és tovább-terveztetés jogaival, annak megszerzése több hónapot, kedvezőtlen esetben akár fél évet is igénybe vehet. A kamion-terminált és a nyugati határolóúton kialakítandó disztribúciós területet feltáró közúti csomópontot érintő tervezési feladatok elvégzéséhez elengedhetetlenül szükségesek az alaptervek, mivel azokhoz illeszkedően, azok tovább tervezésével végezhető el a feladat, ahhoz való illeszkedés miatt az önállóan, az alaptervtől függetlenül nem tervezhető meg.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 495 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 604 607 676.00 HUF