Roba - 242402-2014

Prikaži smanjeni prikaz

17/07/2014    S135

Hrvatska-Varaždin: Ugostiteljska oprema

2014/S 135-242402

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 64945507350
Poštanska adresa: Julija Merlića bb
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured ravnatelja
Na pažnju (osoba za kontakt): Mirjana Čusek-Slunjski
E-pošta: ured@scvz.hr
Telefon: +385 42390890
Telefaks: +385 42332920

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.scvz.unizg.hr

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+003-0034727

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Studentski standard
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Opremanje kuhinje i restorana (ugostiteljska oprema).
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždin, J. Merlića bb

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Ugostiteljska oprema.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

39310000 Ugostiteljska oprema

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 997 720 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
E-VV JN 1/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 72-123792 od 11.4.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: URBROJ: 179/2014 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Opremanje kuhinje i restorana (ugostiteljska oprema)
V.1)Datum sklapanja ugovora :
3.7.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Oprema Radman d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 27290068263
Poštanska adresa: Velikopoljska 29
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10010
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 2 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 2 997 720 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 3
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: da
Vrijednost ili dio ugovora koji se daje u podugovor trećim stranama:
Vrijednost bez PDV-a 142 960 HRK
Kratak opis vrijednosti/dijela ugovora koji se daje u podugovor: MB FRIGO GRUPA d.o.o. Zagreb, Bani 81, 10010 Zagreb, OIB 61155890230 kako slijedi:
a) predmet: „Montažne rashladne komore”;
b) količina: 8 komora;
c) vrijednost podugovora: 178 700 HRK s PDV-om;
d) postotni dio ugovora koji se daje u podugovor je 5,96 %.

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili natječaja i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, u roku 10 dana od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom uz dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. Sadržaj žalbe propisan je člankom 159. Zakona o javnoj nabavi.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Ured ravnatelja
Poštanska adresa: J. Merlića bb
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured@scvz.hr

VI.4)Datum slanja ove objave:
15.7.2014