Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 242503-2021

14/05/2021    S93

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne

2021/S 093-242503

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 075-191164)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Tel.: +48 323598952
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków

Numer referencyjny: DZ.3321.32.2021
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa leków:

— zad. 1 – Toxinum botilinicum typu A – Program lekowy NFZ,

— zad. 2 – Toksyna botulinowa typu A – Lek Programowy NFZ,

— zad. 3 – Toksyna botulinowa typu A – Program lekowy NFZ,

— zad. 4 – Interferon beta – 1a- Program lekowy NFZ,

— zad. 5 – Selexipag tabl. – Program lekowy NFZ,

— zad. 6 – Iksekizumab inj. – Program lekowy NFZ,

— zad. 7 – Immunoglobina ludzka – Program lekowy NFZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 7.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 7 zadań (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 075-191164

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 18 maja 2021 r. do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Powinno być:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do 21.5.2021 do godz. 11.00.

11.4. Otwarcie ofert nastąpi 21.5.2021 o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 18/05/2021
Powinno być:
Data: 21/05/2021
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 18/05/2021
Powinno być:
Data: 21/05/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje: