Servicios - 242513-2019

24/05/2019    S100

Polonia-Lublin: Servicios de programación de sistemas y software de usuario

2019/S 100-242513

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Número de identificación fiscal: PL
Dirección postal: Al. Racławickie 1
Localidad: Lublin
Código NUTS: PL814 Lubelski
Código postal: 20-059
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Lis
Correo electrónico: monika.lis@umlub.pl
Teléfono: +48 814485275
Fax: +48 814485271
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.umlub.pl
Dirección del perfil de comprador: http://umlub.eb2b.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://umlub.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: http://umlub.eb2b.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zintegrowany system informatyczny do zarządzania uczelnią (UM-ZP-262-24/19)

Número de referencia: UM-ZP-262-24/19
II.1.2)Código CPV principal
72211000 Servicios de programación de sistemas y software de usuario
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zintegrowany System Informatyczny do zarządzania uczelnią

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”.

3. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu Umowy następujące czynności, tj.: wykonanie analizy przedwdrożeniowej, wdrożenie Systemu ZSI, świadczenie usług Gwarancji oraz Utrzymania ZSI były wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72263000 Servicios de implementación de software
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48820000 Servidores
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
72254000 Ensayo de software
72265000 Servicios de configuración de software
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814 Lubelski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lublin

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu Umowy następujące czynności, tj.: wykonanie analizy przedwdrożeniowej, wdrożenie Systemu ZSI, świadczenie usług Gwarancji oraz Utrzymania ZSI były wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie utrzymania Systemu, na warunkach podobnych do zamówienia podstawowego, w zakresie nie przekraczającym 50 % wartości zamówienia podstawowego

3. W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczanego, Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą

4. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250 000,00 PLN

5. Środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

5.1. Zakres realizowany w ramach projektu „IP.UML – Innowacyjna Platforma elektronicznych usług publicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” - 4 213 020,00 PLN brutto

5.2. Zakres realizowany w ramach projektu „HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” - 4 765 125,00 PLN brutto

5.3. Zakres realizowany w ramach utrzymania ZSI - 1 600 000,00 PLN brutto

Cd. pkt II.2.14

7.6. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 7.5.2 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.2 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.6 stosuje się odpowiednio.

7.8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 7.4.1. składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14) i 21) ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Dostępność i działanie Obszarów funkcjonalnych Systemu przez stronę www / Ponderación: 18
Criterio de calidad - Nombre: Cena osobodnia pracy programisty/konsultanta/szkoleniowca / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zespołu / Ponderación: 17
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/07/2027
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Umowa o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0038/16-00 z dnia 28.06.2018r. oraz umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z023/17-00 z dnia -8.05.2018r. cd z pkt III.1.3. - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub z zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

II.2.14)Información adicional

Cd. z pkt II.2.13

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się środkami na rachunku bankowym lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej

a) w zakresie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał minimum dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto każda (słownie: dwa miliony złotych brutto), polegające na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, w jednostkach zatrudniających na dzień zakończenia wdrożenia nie mniej niż 1 000 pracowników, zawierającego minimum następujące moduły Finanse – Księgowość, Kadry – Płace, Controling, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa

Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych brutto), polegającą na wdrożeniu minimum pięciu e-usług co najmniej na 4 poziomie dojrzałości w ramach jednego zamówienia,

Minimum jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto), polegającą na wdrożeniu systemu elektronicznego obsługującego wnioski studenckie, działające w oparciu o Elektroniczny Obieg Dokumentów zintegrowany z systemem dziekanatowym.

b) w zakresie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego minimum:

Kierownika projektu (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, kontroli i organizacji projektów informatycznych,

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami, wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów, na poziomie wyższym niż minimalny, w zakresie metodyki, która będzie wykorzystana podczas realizacji przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym postępowaniu (nr postępowania UM-ZP-262-24/19),

Doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Specjalistę ds. systemu obsługi procesu kształcenia (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie procesami dydaktycznymi zawierającego minimum jeden moduł webowy o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł)

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów na poziomie wyższym niż minimalny

Specjalistę ds. systemu klasy ERP (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zrealizowanych projektach informatycznych polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP zawierającego minimum jeden moduł webowy o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem metodyki zarządzania projektami wydanym przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów na poziomie wyższym niż minimalny

Architekta systemów IT (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje zawodowe poparte certyfikatem w zakresie budowy i zarządzania architekturą korporacyjną, wydany przez właściwą instytucję uprawnioną do wydawania takich certyfikatów,

Analityków systemów IT (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje i doświadczenie w zakresie m.in.: analiz potrzeb użytkowników, analiz zasobów informacyjnych i technicznych,

Programistów (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł),

Kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu projektowania, programowania, instalacji i konfiguracji aplikacji z zakresu zintegrowanych systemów informatycznych,

Specjalistów ds. wdrożeń (2 osoby), posiadających następujące kwalifikacje:

Przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrożeń potwierdzone udziałem w min. 2 zrealizowanych projektach polegających na wytworzeniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego w uczelniach wyższych o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto każdy (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł,

Specjalistę ds. infrastruktury serwerowej (1 osoba), posiadającego następujące kwalifikacje:

Doświadczenie w udziale w co najmniej dwóch projektach teleinformatycznych, których przedmiotem była dostawa i instalacja infrastruktury serwerowej o wartości co najmniej 500 000 brutto PLN (słownie: pięćset tysięcy zł).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3.1. warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w punkcie 1.2 muszą zostać spełnione przez wykonawców łącznie z zastrzeżeniem, że jeden Wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w podpunkcie 1.2.3 a);

3.2. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa powyżej w punkcie 1 podpunkt 1.1, oraz w rozdziale X pkt 1 ppkt 1.1 – 1.2, tj. o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w pkt. 1.2.2. i 1.2.3. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej w punkcie 4, wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

5.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

X. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje, dodatkowo, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp, wykluczenie Wykonawcy:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe,

1.2. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

1.3. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

A. Oświadczenia składane wraz z ofertą:

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IX SIWZ, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdziale IX pkt 5.1, Wykonawca złoży:

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W odniesieniu do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1 dotyczącego podwykonawców.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt. 1, dotyczące tych podmiotów.

B. Oświadczenie składane po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale III SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 2 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

C. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

7.1. W zakresie warunku określonego w rozdz. IX SIWZ pkt 1.2.2. Wykonawca złoży:

7.1.1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

7.2. W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży:

7.2.1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ);

7.3. W zakresie warunku określonego w SIWZ rozdz. IX pkt 1.2.3. b) Wykonawca złoży:

7.3.1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ);

7.4. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

7.4.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;

7.4.5. oświadczenia Wykonawcy (wzór oświadczenia w załączniku nr 5 do SIWZ):

a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

c) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r o podatkach i opłatach lokalnych,

d) o braku przyczyn leżących po jego stronie, z powodu których nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

7.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4 składa odpowiednio:

7.5.1. w pkt 7.4.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp.

7.5.2. w pkt. 7.4.2. – 7.4.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

cd. pkt II.2.13

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/06/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/08/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/06/2019
Hora local: 11:30
Lugar:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl.

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, POLSKA, pokój nr 030, poziom -1.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”, „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania UM-ZP-262-24/19

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.

W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III SIWZ.

4. Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, według instrukcji opisanej w rozdziale III SIWZ.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

W momencie opublikowania ogłoszenia, na platformie zakupowej (www.umlub.eb2b.com.pl) dostępna będzie kompletna dokumentacja postępowania, w której są szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: UZP, KIO
Localidad: nd.
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”.

3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”.

4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza - Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019