29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 242537-2015

Wyświetl widok skrócony

11/07/2015    S132

Polska-Jaworzno: Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych

2015/S 132-242537

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie
Adres pocztowy: ul. Krakowska 9
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pluta
E-mail: zamowienia.publiczne@mzdim.jaworzno.pl
Tel.: +48 326142302
Faks: +48 326142310

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdim.jaworzno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie infrastrukturą drogową
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jaworzno.

Kod NUTS PL22A Katowicki

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”. Przewidywana wielkość dostawy:
a) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych, w ilości 350 ton;
b) mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) AC 11S, do wbudowania mechanicznego, w ilości 5 920 ton.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru masy AC 11S w ilości do 1200 ton w roku 2015, a nie wykorzystaną ilość sukcesywnie odbierać w 2016 roku.
1.1. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) „na gorąco” – 6 270 ton, transportem Zamawiającego, w tym:
— AC 8S, do wbudowania ręcznego przy remontach cząstkowych – 350 ton;
— AC 11S, do wbudowania mechanicznego przy nakładkach na większych powierzchniach – 5 920 ton;
1.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S (z zawartością kruszywa powyżej 2,00 mm nie mniej niż 45 %), z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych (remontów cząstkowych) dla kategorii ruchu KR-2, winna spełniać wymogi normy PN-EN 13108-1 i WT-2-2010,
1.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 8S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70 lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR2, AC 11S powinna być wykonana, na bazie asfaltu D50/70, lub modyfikowanego dla kategorii ruchu – KR4 winna spełniać wymogi normy PN:96025:2000,
1.4. Asfalty używane do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) powinny być zgodne z PN-EN 12591:2010,
1.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA) muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, ważną także przez okres realizacji zamówienia, wydaną przez uprawnioną jednostkę badawczą (np.: Instytut Badawczy Dróg i Mostów), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497 z póź. zm.) lub dokument równoważny. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego,
1.6. Dostarczana mieszanka mineralno–asfaltowa powinna odpowiadać warunkom ustawy z 16.4.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.),
1.7. Ze względu na warunki technologiczne, transport i przechowywanie masy na gorąco, (konieczność zapewnienia odpowiednich parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej zabudową a także ze względu na stan i ilość posiadanego sprzętu transportowego przez Zamawiającego), Zamawiający wymaga, aby Dostawca dysponował w pełni sprawną Wytwórnią Mas Bitumicznych, zlokalizowaną w odległości maksymalnie do 25 km od od siedziby Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Krakowskiej 9 (mierzoną najkrótszą drogą – nie w linii prostej – dla samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 20 ton mających możliwość poruszania się po drogach, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”),
1.8. Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej „na gorąco” odbywać się będą transportem Zamawiającego w dniach produkcji mieszanki, począwszy od dnia podpisania umowy (po uprzednim telefonicznym lub faksem zamówieniu) do 21.11.2016, lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Wielkość jednorazowego zamówienia na mieszankę mineralno-asfaltową w okresie realizacji dostaw, szacuje się na od 1 do 100 ton,
1.9. Dostawca zapewni Zamawiającemu odbiór wytworzonej mieszanki mineralno-asfaltowej w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 700 do 1800 oraz umożliwi odbiór
w dniach wolnych od pracy (soboty) w godzinach od 700 do 1300. Odbiór mieszanki mineralno – asfaltowej odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego:
a) samochód ciężarowy ze skrzynią ładunkową wyposażoną w termos,
b) samochodami ciężarowymi o ładowności 9–20 ton
1.10. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie, telefonicznie, faksem lub e-mailem
w przeddzień odbioru od godziny 700 do godziny 1500, z Dostawcą ilość i termin odbioru mieszanki mineralno–asfaltowej, z telefonicznym potwierdzeniem zapotrzebowania w dniu odbioru od godziny 700 do godziny 800. Dostawy transportem Zamawiającego odbywać się będą na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego, Dostawca zobowiązuje się rozpocząć załadunek podstawionych środków transportowych Zamawiającego do max 2 godzin (od czasu przyjazdu środka transportowego),
1.11. Do każdej partii dostawy mieszanki mineralno-asfaltowej Dostawca zobowiązuje się dołączyć aktualną deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Aprobatą Techniczną. Zamawiający w każdym czasie trwania umowy będzie miał prawo żądać aktualne atesty, deklaracje zgodności lub badania laboratoryjne przedmiotu zamówienia. Dostawca ma obowiązek posiada zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczona mieszanka mineralno-asfaltowa odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym,
1.12. Dostawca zobowiązuje się, w dniu odbioru mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco”, dołączyć Zamawiającemu, dokument potwierdzający odbieraną ilość mieszanki mineralno-asfaltowej (WZ lub kwit wagowy).
1.13. W przypadku wątpliwości co do jakości, wagi dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej i zgodności z aprobatą techniczną Zamawiający może zlecić jej badanie wyspecjalizowanemu laboratorium drogowemu. Potwierdzenie rozbieżności wyników badanej dostawy w stosunku do wymagań określonych aprobatą skutkować będzie wymianą wykonanej nawierzchni z dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej na pełnowartościową, na koszt Dostawcy, zgodnie z warunkami określonymi w zawartej z Zamawiającym umowie,
1.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu – ilości (6270ton), zapotrzebowanej mieszanki mineralno-asfaltowej o 30 % w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń ze strony Dostawcy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44113700 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych, 44113600 Bitum i asfalt

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 218 523 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.10.2015. Zakończenie 21.11.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 36 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100),
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za dostawę mieszanek mineralno–asfaltowych „na gorąco” odbywać się będzie fakturami częściowymi, wystawianymi w okresach dwutygodniowych tj. do 15 każdego miesiąca oraz do końca miesiąca po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez obie strony umowy.
2. Faktury częściowe należy wystawiać po każdym zakończonym okresie zrealizowanych dostaw, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, na adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno.
3. Należność dla Dostawcy będzie wypłacona przelewem na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Nie dotyczy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony lub potwierdzony przez organ wystawiający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4–8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Należy złożyć informację dla osób wymienionych we wskazanych przepisach – w zależności od formy prawnej wykonawcy;
5) jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub notariuszem;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2a ustawy Prawo zamówień publicznych – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
9) oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Dokumenty wymienione w pkt 1)–8) składa każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w/s rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 6) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w cz. VI ust. 1 pkt 4) i 7) SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Oświadczenia mają być złożone w terminach, o których mowa w cz. VI ust. 3 i 4.
II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – złożone na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.
III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
IV. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego opisu spełniania warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 99

2. Czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku. Waga 1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
271-38/4/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.8.2015 - 10:30

Miejscowość:

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ul. Krakowska 9, wejście główne, II piętro, sala konferencyjna.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wypełniony formularz ofertowy z wartością brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ) obliczoną na podstawie formularza cenowego oraz z czasem oczekiwania na rozpoczęcie załadunku.
3. Wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ).
4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Pzp
albo Informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) (wg załącznika nr 5 do SIWZ).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie odpowiednią informację lub listę podmiotów zobowiązany jest złożyć każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku, gdy wykonawca działa przez pełnomocnika, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania go przez osobę/y trzecią/e w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdim.jaworzno.pl; www.mzdim.bip.jaworzno.pl

7. W związku z faktem, iż w sekcji II.3 ogłoszenia Czas trwania zamówienia lub termin realizacji, brak jest możliwości wpisania daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia od daty podpisania umowy do 21.11.2016 lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Data rozpoczęcia realizacji zamówienia w ogłoszeniu została wyznaczona na ostatni dzień terminu związania ofertą.
8. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie, polegających w szczególności na:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu (ilości ton) przedmiotu zamówienia o 30 % w zależności od bieżących potrzeb;
Zmniejszenie zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstaw do żadnych roszczeń Dostawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT na przedmiot zamówienia (lub poszczególne jednostki) o wartość wynikającą ze zmienionej stawki VAT pod warunkiem, że jej zmiana nie była opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej przed złożeniem oferty przez Wykonawcę;
3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy, w przypadku nie możności wykonywania przez nich obowiązków. Strony umawiają się na 7 dniowy termin poinformowania się o zmianach osób;
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, tj. faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania.
4. Jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się:
a) nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Środki Ochrony Prawnej przysługują wykonawcom zgodnie z Działem VI ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224537700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.7.2015