Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Lieferungen - 242546-2020

Submission deadline has been amended by:  428176-2020
25/05/2020    S100

Polen-Warschau: Gaskompressoren

2020/S 100-242546

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Postanschrift: Marcina Kasprzaka 25
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-224
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Oleszczyk
E-Mail: publiczne@pgnig.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.przetargi.pgnig.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pgnig.pl/index.xhtml
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Gas und Erdöl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie generalnego realizatora Inwestycji pn.: „Dostawa i zabudowa instalacji do sprężania gazu na terenie KGZ Kościan – Brońsko”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PGNG/20/0067/GE/DIG
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42123100 Gaskompressoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

— Przedmiotem zamówienia jest: dostawa układu sprężającego gaz ziemny, jego zabudowa i montaż, w tym roboty budowlane oraz prace projektowe i formalno-prawne mające na celu realizację zadania inwestycyjnego,

— Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

— Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia, sposób i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiającego przedstawione są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Załaczniku nr 5 do SIWZ – Projekt umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 27
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 14 000 000,00 PLN (słownie: czternaście milionów złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał przynajmniej dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu, dostawie i zamontowaniu tłokowych zestawów sprężających gaz ziemny o mocy min. 1 MW każdy, w tym jeden zestaw z silnikiem spalinowym, przy czym każde winno zostać wykonane na innym obiekcie jako oddzielne zadanie inwestycyjne.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia), posiadającą wszystkie wymienione kwalifikacje łącznie:

— wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1628);

— poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli min. „zastrzeżone”,

— aktualne zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,

— ukończony z wynikiem pozytywnym kurs projektowania systemów zabezpieczeń technicznych, potwierdzony zaświadczeniem lub certyfikatem;

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (która zostanie skierowana do realizacji zamówienia) posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu ochrony środowiska oraz minimum 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i pozyskiwaniu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca winien złożyć na wezwanie Zamawiającego

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych (rodzaj i nr uprawnień) określonych w pkt 6.1.2.3. lit. b) i c) SIWZ ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ,

— wykaz wykonanych zamówień, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu realizacji, dat realizacji, mocy zamontowanych tłokowych zestawów sprężających oraz odbiorców zrealizowanego zadania, dla których zamówienia były wykonane – sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

— dowody, że zamówienia wymienione w wykazie zostały wykonane, w tym:

a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę zamówień wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.2 SIWZ, w przypadku zamówień o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.3 lit. a) SIWZ.

Uwaga! Zamawiający nie uzna jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

O zawarcie umowy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp”:

1. nie podlegają wykluczeniu:

a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d);

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

10.1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

— 850 000,00 PLN [osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100]

10.2. Wadium, według wyboru Wykonawcy, może być wniesione w następujących formach:

10.2.1. pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego: BNP Paribas Bank Polska S.A., nr rachunku 68 1600 1071 8766 0000 0003 6267;

10.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

10.2.3. gwarancjach bankowych;

10.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

10.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

Zasady i formy wnoszenia wadium określone zostały szczegółowo przez Zamawiającego w pkt 10 SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zamawiający określił zasady płatności wynagrodzenia w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wszelkie warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zasady przeprowadzenia aukcji określone zostały przez Zamawiającego w pkt 15 SIWZ

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, w budynku C6, sala nr 030.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa(za pośrednictwem modułu elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawca składa poprzez moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.

3. Zawartość oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ.

4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawców, których oferty zostaną ocenione jako najkorzystniejsze, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych nadzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/05/2020