Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 242558-2019

24/05/2019    S100

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo informático técnico

2019/S 100-242558

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Główna Policji
Dirección postal: ul. Puławska 148/150
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-624
País: Polonia
Persona de contacto: Karolina Krzepina-Kropidłowska
Correo electrónico: karolina.krzepina-kropidlowska@policja.gov.pl
Teléfono: +48 226011982
Fax: +48 226011857
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.policja.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112.

Número de referencia: 108/BŁiI/19/KK
II.1.2)Código CPV principal
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu umowy).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup usługi zaawansowanego wsparcia technicznego operatora sieci OST112. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu umowy).

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przewiduje przeprowadzenie postępowania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który:

1. spełnia następujące warunki udziału, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1.1. wykonania w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonania co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na wdrożeniu architektury sieciowej i rozwiązań w infrastrukturze IP/MPLS;

1.2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. tym co najmniej 1 inżynierem Network Consulting Engineer Cisco Advanced Service, który posiada następujące certyfikaty:

Certyfikat, co najmniej Cisco Certified Internetwork Expert – CCIE Service Provider;

Certyfikat ze stopniem certyfikacji dla bezpieczeństwa, co najmniej Cisco Certified Internetwork Expert – CCIE Security;

Certyfikat, co najmniej Cisco Certified Internetwork Expert – CCIE Voice lub CCIE Collaboration.

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. certyfikatów przez inżynierów skierowanych do realizacji usług. Wykonawca wskaże w „wykazie osób” numery weryfikacyjne poszczególnych certyfikatów, posiadanych przez daną osobę.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ - PUM.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 09:10
Lugar:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38 za pośrednictwem Platformy. Informacja z otwarcia Ofert opublikowana zostanie na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze „Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą: Wypełniony Formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na Platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia aktualnych dokumentów wskazanych w Rozdziale VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 35 000,00 PLN. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacjach określony w Projekcie umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
23/05/2019