Servicios - 242567-2019

24/05/2019    S100

Polonia-Varsovia: Servicios de apoyo informático y de consultoría

2019/S 100-242567

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Número de identificación fiscal: BZP-WPP-2374-1-5-DT-PN-MG/2019
Dirección postal: ul. Stefana Batorego 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-591
País: Polonia
Persona de contacto: Monika Golc
Correo electrónico: bzp.wpp@mswia.gov.pl
Teléfono: +48 226013239
Fax: +48 228456751
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.mswia.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.mswia.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://mswia.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i oprogramowania

Número de referencia: BZP-WPP-2374-1-5-PN-MG/2019
II.1.2)Código CPV principal
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i wsparcie techniczne dla urządzeń sieciowych i oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest, odpowiednio do części: w projekcie umowy (Załącznik 8A - 8B do SIWZ) oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do projektu umowy).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania Juniper.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania Juniper.

Usługa, będąca przedmiotem umowy (serwis i wsparcie techniczne), będzie świadczona przez okres 24 miesięcy (z wyrównaniem wsparcia dla urządzenia z pozycji 9 tabeli znajdującej się w załączniku nr 1 do Umowy - odnośnie części I) od momentu dokonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 82 113.83 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – waga 95 %,

2. Termin wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy – waga 5 %.

Termin 24 m-cy, wskazany w sekcji II.2.7, dotyczy czasu wykonywania serwisu i wsparcia technicznego. Całość trwania umowy będzie dłuższa o czas dokonania przeglądu techn., wskazany w ofercie.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne funkcji UTM na urządzeniach Juniper.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i wsparcie techniczne funkcji UTM na urządzeniach Juniper.

Usługa, będąca przedmiotem umowy (serwis i wsparcie techniczne), będzie świadczona przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 24.10.2019 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 308 943.09 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – waga 95 %,

2. Termin wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy – waga 5 %.

Termin 24 m-cy, wskazany w II.2.7, dot. czasu wykon. serwisu i wsparcia techn. Całość trwania umowy będzie dłuższa o czas dokonania przeglądu techn., wskazany w ofercie i czas do 24.10.2019 r.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Obsługa serwisowa i wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania Cisco.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72600000 Servicios de apoyo informático y de consultoría
72611000 Servicios de apoyo informático técnico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Polska, Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa i wsparcie techniczne urządzeń i oprogramowania Cisco.

Usługa, będąca przedmiotem umowy (serwis i wsparcie techniczne), będzie świadczona przez okres 24 miesięcy od momentu dokonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 308 943.08 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto – waga 95 %,

2. Termin wykonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy – waga 5 %.

Termin 24 m-cy, wskazany w sekcji II.2.7, dotyczy czasu wykonywania serwisu i wsparcia technicznego. Całość trwania umowy będzie dłuższa o czas dokonania przeglądu techn., wskazany w ofercie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór Wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 a - c (odpowiednio dla części I – III) do SIWZ.

1) Dowodami o których mowa w pkt 1, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane (a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

2) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydanie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) usługi, której przedmiotem było lub w której skład wchodziło:

1) dla części I: wykonanie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń Juniper o wartości co najmniej 60 000,00 PLN brutto;

2) dla części II: wykonanie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego w zakresie funkcjonalności UTM na urządzeniach sieciowych Juniper o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto;

3) dla części III: wykonanie obsługi serwisowej i wsparcia technicznego dla urządzeń Cisco o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia usług, tj. Wykonawca musi wykazać min. 1 wskazaną usługę w ramach każdej z części.

Uwaga:

1) W przypadku usług nadal realizowanych (dotyczy wyłącznie świadczeń okresowych lub ciągłych), Wykonawca winien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

2) W przypadku zamówień (usług) rozliczanych w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w PLN wg średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikował informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikował ww. informacje.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 8A (dot. cz. I i III) i 8B (dot. cz. II) do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/06/2019
Hora local: 10:10
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.6.2019 r. o godz. 10:10 za pośrednictwem Platformy w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Prowadzenia Postępowań, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, II piętro, pok. nr 206, POLSKA.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Wraz z otwarciem ofert zostaną upublicznione na Platformie w sekcji „Dokumenty udostępnione” w folderze „Publiczna sesja otwarcia ofert” złożone przez Wykonawców Formularze oferty.

Osoby zainteresowane udziałem w otwarciu ofert, proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

A. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w języku polskim, za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://mswia.ezamawiajacy.pl.

B. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

C. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: odnośnie części I: 2 400,00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych), odnośnie części II: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych), odnośnie części III: 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

D. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % (słownie: trzy procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (dla każdej z części).

E. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

F. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert), Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, składa oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ.

G. 1. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie (o którym mowa w Rozdziale VI ust. 3) tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2. Zamawiający wymaga złożenia aktualnego na dzień składnia ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

H. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (z zastrzeżeniem zawartym w Dziale D ust. 3 i 4 SIWZ), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1. spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w pkt. III.1.3 ogłoszenia;

2. brak podstaw do wykluczenia: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w par. 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp odnoszące się do postępowań na usługi i dostawy o wartości powyżej 144 000 EUR, tj. zgodnie z art. 180 i kolejnymi ustawy Pzp – odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

1.2. w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);

1.3. w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (wobec czynności innych niż wymienione powyżej).

2. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/05/2019