Lieferungen - 242589-2020

Submission deadline has been amended by:  366397-2020
25/05/2020    S100

Polen-Puchaczów: Verteilerkästen

2020/S 100-242589

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Nationale Identifikationsnummer: PL 7130005784
Postanschrift: Bogdanka
Ort: Puchaczów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-013
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Wielgosz
E-Mail: mwielgosz@lw.com.pl
Telefon: +48 814625075
Fax: +48 814625007

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lw.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bogdanka.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie modernizacji rozdzielni 6kV STR- M3 w budynku maszyny wyciągowej szybu 1.3 Zakładu Górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1794/EZP/MWI/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31213100 Verteilerkästen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni 6kV STR- M3 w budynku maszyny wyciągowej szybu 1.3 Zakładu Górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Pole Bogdanka, Pole Nadrybie, Pole Stefanów, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni 6kV STR- M3 w budynku maszyny wyciągowej szybu 1.3 Zakładu Górniczego Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. zgodnie z zapisami SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin rozpoczęcia umowy: zgodnie z częścią I SIWZ, rozdział XII

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

• posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 PLN,

• są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż: 2 000 000,00 zł lub więcej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wykazali, że:

A. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali należycie zamówienie w zakresie opracowania projektu, dostarczenia i wykonania montażu oraz uruchomienia co najmniej jednej rozdzielni SN na łączną kwotę co najmniej 4 000 000,00 PLN, (lub więcej) spełniające wymienione poniżej minimalne wymagania:

a. ilość pól – co najmniej 10;

b. szyny zbiorcze o obciążalności nie mniejszej niż 1 250 A;

c. napięcie izolacji co najmniej 10 kV;

d. układy zabezpieczeń i sterowania zrealizowane na sterownikach polowych;

B. dysponują lub będą dysponować osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnymi za wykonywanie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji na temat dysponowania tymi osobami, w ilości minimum:

i. 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci powyżej 1 kV (grupa 1);

ii. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne na stanowisku dozoru zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci powyżej 1 kV (grupa 1);

iii. 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych podziemnych zakładów górniczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.8.2016;

iv. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby dozoru wyższego ruchu w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzeń dołowych podziemnych zakładów górniczych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.8.2016;

v. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadająca zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby dozoru ruchu w specjalności budowlanej z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.8.2016 i posiadającą uprawnienia budowlane.

vi. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają zatwierdzenie OUG lub wydane przez Dyrektora OUG świadectwo stwierdzające posiadanie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdziale VI części I SIWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://bogdanka.eb2b.com.pl).

Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na platformę) oświadczenie, według formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 PLN

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zgodnie z zapisami SIWZ

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu ido zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w rozdziale VII części I SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z częścią II SIWZ – projekt umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e Pzp.

Aukcja przeprowadzona będzie na platformie eB2B pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/06/2020
Ortszeit: 12:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w części I SIWZ rozdział XX – odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020