Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 242601-2020

25/05/2020    S100

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 100-242601

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hidroelectrica S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13267213
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020995
Land: Roemenië
Contactpersoon: Relenschi Mircea
E-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro
Telefoon: +40 213032503
Fax: +40 213032545
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.hidroelectrica.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Data-limita de transmitere a raspunsului la clarificari: trei zile inainte de deschiderea ofertelor, conform anuntului de participare.

1. Pe durata întregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 96 921 litri si maximum 126 000 litri;

(b) motorina – minimum 1 054 614 litri si maximum 1 371 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 32 307 litri si maximum 42 000 litri;

(b) motorina – minimum 351 538 litri si maximum 457 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 2 345 973 RON fara TVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 740 162.56 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
30163100 Tankkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sediul Hidroelectrica si sucursalele hidrocentrale.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Data-limita de transmitere a raspunsului la clarificari: trei zile inainte de deschiderea ofertelor, conform anuntului de participare

1. Pe durata întregului acord-cadru se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 96 921 litri si maximum 126 000 litri;

(b) motorina – minimum 1 054 614 litri si maximum 1 371 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

2) Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea:

(a) benzina fara plumb – minimum 32 307 litri si maximum 42 000 litri;

(b) motorina – minimum 351 538 litri si maximum 457 000 litri;

(c) carduri – minimum 400 cadruri si 420 maximum carduri.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru este de 2 345 973 RON fara TVA.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 015-031754
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 983
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014104
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Internetadres: www.lukoil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 242 510.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 202
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014104
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232
Internetadres: www.lukoil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 234 260.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 006 088.86 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212062976
Internetadres: www.petrom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 037 919.00 RON
Laagste offerte: 6 019 071.67 RON / Hoogste offerte: 6 263 188.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 415
Benaming:

Contract subsecvent furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212062976
Internetadres: www.petrom.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 234 260.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 491 563.70 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A. Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resurselor invocate (Formularul 5b). Persoana care care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 si art. 73 din Legea 99/2016;

B. In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea de contract pe care o realizeaza, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati. In acest caz, se va completa Formularul nr. 12, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare. Acordul de asociere va fi insotit de o declaratie privind asumarea raspunderii fata de entitatea contractanta. Asociatia va prezenta imputernicirea persoanei desemnate pentru semnarea documentelor aferente derularii si finalizarii procedurii. Locul de depunere a ofertelor: SEAP. Locul de deschidere a ofertelor: SEAP; ofertele care nu sunt depuse în SEAP nu vor fi luate în considerare;

C. Conditii financiare impuse de contract: plata facturilor se va face prin OP, in lei, bilunar, la 15 zile de la primirea facturilor;

D. Obiectiuni privind proiectul de acord-cadru/contract subsecvent: ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni la propunerea de acord-cadru/contract subsecvent, entitatea contractanta rezervandu-si dreptul de a respinge oferta ca neconforma, in conditiile art. 36(2)din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile, fiind in mod evident dezavantajoase, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa;

E. Acordul-cadru va fi încheiat cu maximum trei operatori economici care îndeplinesc criteriile de calificare si selectie, conform criteriului de atribuire si care au prezentat oferte admisibile. Departajarea celor trei operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru, se va face în functie de valoarea cea mai scazuta a ofertei financiare, ofertata de fiecare dintre acestia. Daca primele trei pozitii în clasament sunt ocupate de mai mult de trei operatori ec., se va încheia cu toti acordul-cadru. Odata cu încheierea acordului-cadru între entitatea contractanta si toti operatorii ec. care au îndeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile, clasati pe primele trei locuri, ofertantul desemnat câstigator dupa finalizarea licitatiei electronice va încheia primul contract subsecvent cu entitatea contractanta. Pe baza acordului-cadru se vor atribui contracte subsecvente, prin reluarea competitiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, criteriul de atribuire al contractelor subsecvente fiind pretul cel mai scazut. Obiectul reluarii competitiei: Valoarea totala a propunerii financiare/12 luni. In vederea desemnarii castigatorului reluarii competitiei, se va solicita operatorilor ec. semnatari ai acordului-cadru, Formularele O si P, conform prevederilor IV.4.2. „Modul de prezentare a propunerii financiare” din fisa de date a achizitiei, respectiv se vor solicita documente justificative pentru determinarea pretulului unitar mediu, conform prevederilor art. 7.1 din caietul de sarcini.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament juridic al Hidroelectrica S.A.
Postadres: Bulevardul Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Tower Center, et. 11, sector 1
Plaats: București
Postcode: 011171
Land: Roemenië
Telefoon: +4 0213032565
Fax: +40 21303564
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020