Leveringen - 242601-2020

25/05/2020    S100

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2020/S 100-242601

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hidroelectrica S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13267213
Postadres: Str. Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 020995
Land: Roemenië
Contactpersoon: Relenschi Mircea
E-mail: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro
Telefoon: +40 213032503
Fax: +40 213032545

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hidroelectrica.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 5 740 162.56 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
30163100 Tankkaarten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO ROMANIA

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 015-031754

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 983
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014104
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232

Internetadres: www.lukoil.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 242 510.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 202
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lukoil România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Șoseaua Nordului nr. 28-36
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014104
Land: Roemenië
E-mail: rpopa@romania.lukoil.com
Telefoon: +40 212272133
Fax: +40 212330232

Internetadres: www.lukoil.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 234 260.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 006 088.86 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 201
Benaming:

Furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212062976

Internetadres: www.petrom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 037 919.00 RON
Laagste offerte: 6 019 071.67 RON / Hoogste offerte: 6 263 188.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 415
Benaming:

Contract subsecvent furnizare combustibili auto, benzină și motorină, cu alimentare pe bază de carduri valorice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: OMV Petrom Marketing S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 10547022
Postadres: Str. Coralilor nr. 22
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Land: Roemenië
E-mail: danut.trifu@petrom.com
Telefoon: +40 800080077
Fax: +40 212062976

Internetadres: www.petrom.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 234 260.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 491 563.70 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020