Usluge - 242695-2020

Submission deadline has been amended by:  340628-2020
25/05/2020    S100

Hrvatska-Karlovac: Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu

2020/S 100-242695

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 65617396824
Poštanska adresa: Gažanski trg 8
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivica Kink
E-pošta: ivica.kink@vik-ka.hr
Telefon: +385 47649106
Telefaks: +385 47649101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.vik-ka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 25654647153
Poštanska adresa: Banjavčićeva 9
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: gradonacelnik@karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HEP-ODS d.o.o., Elektra Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 46830600751
Poštanska adresa: Vladka Mačeka 44
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info.dpkarlovac@hep.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Gradska toplana d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 84300617934
Poštanska adresa: Tina Ujevića 7
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@gradska-toplana.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gradska-toplana.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Duga Resa
Nacionalni registracijski broj: 15857239976
Poštanska adresa: Trg sv. Jurja 1
Mjesto: Duga Resa
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Poštanski broj: 47250
Država: Hrvatska
E-pošta: grad-dugaresa@dugaresa.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dugaresa.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:

Članak 190. ZJN-a 2016.

I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0019196
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge upravljanja projektom, podrške u provedbi postupka javne nabave i pravne podrške u provedbi projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa

Referentni broj: EVV-4/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave su usluge upravljanja projektom, podrške u provedbi postupaka javne nabave i pravne podrške u provedbi projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac-Duga Resa“.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 123 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge upravljanja projektom te podrške u provedbi postupaka javne nabave

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
71310000 Savjetodavne tehničke usluge i savjetodavne usluge u građevinarstvu
72224000 Usluge savjetovanja na području vođenja projekta
79418000 Usluge savjetovanja na području javne nabave
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga su prostorije odabranog gospodarskog subjekta, administrativno područje gradova Karlovac i Duga Resa te općine Barilović, sve u Karlovačkoj županiji, Republika Hrvatska. Tako

II.2.4)Opis nabave:

Usluge upravljanja projektom te podrške u provedbi postupaka javne nabave.Detaljan opis usluga je dan u Projektnom zadatku za grupu nabave 1 (knjiga 2.1 DON).Usluga upravljanja projektom u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluge savjetovanja i podrške Naručitelju u provedbi slijedećih aktivnosti Projekta:

1. Ukupno vođenje Projekta u smislu upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19);

2. Izvještavanje Naručitelja;

3. Izvještavanje prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava;

4. Razvoj i praćenje Plana Provedbe Projekta;

5. Upravljanje rizicima;

6. Koordinacija trećih strana;

7. Administrativno i tehničko upravljanje Projektom; tj. upravljanje ugovorima o radovima i ugovoru za usluge nadzora sklopljenim za provedbu Projekta (ukupno 7 ugovora);

8. Podrška tijekom revizije i/ili kontrola.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 1.1: Voditelj projekta Stručno iskustvo Stručnjaka 1.3: Stručnjak za javnu nabavu / Ponder: 35 % 10 %
Cijena - Ponder: 55 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 023 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 39
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija, projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac– Duga Resa"

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Usluge pravne podrške u provedbi projekta

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79100000 Pravne usluge
79111000 Usluge pravnog savjetovanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR04D Karlovačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvršenja usluga su prostorije odabranog gospodarskog subjekta, administrativno područje gradova Karlovac i Duga Resa te općine Barilović, sve u Karlovačkoj županiji, Republika Hrvatska.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge pravne podrške u provedbi projekta.Detaljan opis usluga je dan u Projektnom zadatku za grupu nabave 2 (knjiga 2.2 DON-a).Usluga pravne podrške u sklopu predmetnog ugovora obuhvaća usluga pravne pomoći i pravnog savjetovanja Naručitelja u provedbi slijedećih Ugovora o radovima i uslugama u okviru Projekta:

1. Izgradnja linijskih objekata aglomeracije Karlovac–Duga Resa - postupak podijeljen u 5 grupa nabave (Ugovori 1. do 5., vidi poglavlje 2.1.1), otvoreni postupak nabave radova procijenjene vrijednosti od 364 667 348,00 HRK bez PDV-a,

2. Izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja - postupak nije podijeljen u grupe nabave (Ugovor 6., vidi poglavlje 2.1.1), otvoreni postupak nabave radova procijenjene vrijednosti od 15 500 000,00 HRK bez PDV-a,

3. Usluge nadzora nad projektom „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac–Duga Resa" (Ugovor 7., vidi poglavlje 2.1.1), otvoreni postupak nabave usluga procijenjene vrijednosti od 13 577 500,00 HRK bez PDV-a.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo Stručnjaka 2.1: Pravni stručnjak 1 Stručno iskustvo Stručnjaka 2.2: Pravni stručnjak 2 / Ponder: 25 % 35 %
Cijena - Ponder: 40 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 100 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 39
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski strukturni i investicijski fondovi, Operativni program Konkurentnost i kohezija, projekt "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa"

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti su u obvezi dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Obvezne osnove za isključenje gospodarskog subjekta (kažnjavanje članak 251. stavak 1. točka 1.i 2. ZJN 2016). 3.1.2 Neplaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, članak 252. stavak 1. ZJN 2016. Ostale osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz članka 254. stavak 1. točka 2. ZJN 2016. Kriteriji za odabir:

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (upis u odgovarajući registar), ekonomska i financijska sposobnost (samo za grupu 2)traži se opći godišnji promet. Tehnička i stručna sposobnost (iskustvo gospodarskog subjekta, samo za grupu 1) te tehnički stručnjaci za obje grupe. Sve je detaljno navedeno u točki 3 i 4 dokumentacije o nabavi (Knjiga 1)

III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za ozbiljnost ponude sukladno točki 7.8.1 dokumentacije o nabavi (Knjiga 1) i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi sukladno točki 7.8.2 dokumentacije o nabavi (Knjiga 1).

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Sukladno točki 7.16 dokumentacije o nabavi (Knjiga 1).

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/06/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 11/11/2020
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/06/2020
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, HR-47000 Karlovac.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva Naručitelja, ovlašteni predstavnici GS, članovi stručnog povjerenstva Naručitelja i druge osobe.

Sukladno čl. 282. st. 8. ZJN-a 2016, pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici GS.

Ovlašteni predstavnici GS moraju svoje pisano ovlaštenje predati članovima stručnog povjerenstva neposredno prije javnog otvaranja ponuda. Ovlaštenje mora biti potpisano od strane ovlaštene osobe GS i ovjereno pečatom, a ukoliko je ovlaštena osoba na otvaranju ponuda, dužna je umjesto ovlaštenja donijeti kopiju rješenja o registraciji / obrtnicu i kopiju identifikacijskog dokumenta te iste predati prisutnim članovima stručnog povjerenstva.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja izmjene ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317.ovog Zakona iznosi 10 dana od objave obavijesti o izmjeni u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu ugovora.

Ako naručitelj nije objavi obavijest o izmjeni, žalba se izjavljuje sukladno članku 411. Zakona o javnoj nabavi.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/05/2020