Dienstleistungen - 242722-2020

25/05/2020    S100

Polska-Bydgoszcz: Usługi projektowania rurociągów

2020/S 100-242722

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ks. J. Schulza 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-315
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523045369/387/279
Faks: +48 523045470

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie

II.1.2)Główny kod CPV
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci rozdzielczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Pałuckiej w Szubinie”.

Dane do opracowania dokumentacji zawarte zostały w warunkach technicznych, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
II.2.4)Opis zamówienia:

a) opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłowniczej dla planowanego osiedla mieszkaniowego wraz z zaplanowaniem trasy i średnicy przyłącza do budynku A;

b) wykonanie spisu/ zestawienia opracowań wchodzących w skład zestawu przekazywanej dokumentacji projektowej;

c) uzyskanie mapy do celów projektowych;

d) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym akceptacja proponowanej trasy sieci oraz uzyskanie zgody wszystkich właścicieli terenów na czasowe zajęcie podczas realizacji zadania wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót.

W przypadku działek, na których projektowana jest sieć oraz działek, na które wejście będzie niezbędne celem poprawnego prowadzenia robót budowlanych, projektant zobowiązany jest uzyskać oświadczenie właściciela, władającego o wyrażeniu zgody na czasowe zlokalizowanie ciepłociągu na jego nieruchomości;

e) wykonanie projektu wykonawczego z obliczeniami zawartymi w egzemplarzu nr 4 projektu wykonawczego (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), z dopiskiem „wraz z obliczeniami”;

f) wykonanie innych niezbędnych do realizacji opracowań, jak np. projekt organizacji ruchu, inwentaryzacja zieleni (wraz z uzyskaniem decyzji o wycince drzew/krzewów i wskazaniem nasadzeń zastępczych), projekt odbudowy nawierzchni, rozwiązania projektowe kolizji ciepłociągu z innym uzbrojeniem terenu (np. z siecią teletechniczną, energetyczną, wodociągową, gazową, z kablami sterowania ruchem ulicznym i innymi.) i z drogami itp., z uzgodnieniem ich w organach opiniujących (np. ZDMiKP, Policja, właściwy Wydział Urzędu Miasta Bydgoszczy) oraz z odbiorcą – właścicielem / władającym terenem, na którym posadowiony jest podłączany obiekt oraz pozostałymi właścicielami terenów – 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, dołączone do projektu budowlanego w formie załączników;

g) wykonanie zestawienia działek wraz z mapą obrębową z naniesioną trasą sieci ciepłowniczej, przez które przebiega inwestycja wraz z podaniem ich właściciela, władającego oraz podstawy do dysponowania – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

h) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót wg wytycznych opracowanych przez KPEC Sp. z o.o. – załącznik nr 3 do SIWZ;

i) przedmiaru robót wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej;

j) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów zadania inwestycyjnego obejmującego wszystkie koszty zadania inwestycyjnego – 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku danych;

k) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, decyzji w tym pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wycince drzew/krzewów oraz wskazania nasadzeń zastępczych i innych wymaganych dokumentów niezbędnych przy realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, (m in. ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo ochrony środowiska itp.)

Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej – .dxf,.dwg, ath, word, excel itp. oraz pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ i w załącznikach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem PLN). Za spełnienie warunku uznaje się ubezpieczenie we właściwej okręgowej izbie budownictwa.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i odpowiednio w rozdziale VI SIWZ pkt 2.1 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną 38 000,00 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci lub przyłączy ciepłowniczych oraz wykaże, że zostały wykonane należycie;

b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej izby inżynierów budownictwa, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów sanitarnych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i odpowiednio w rozdziale VI SIWZ pkt 2.2 – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. wykazu zawierającego informacje, że Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci lub przyłączy ciepłowniczych oraz wykaże, że zostały wykonane należycie.

Dowodami określającymi, czy usługi, o których mowa w pkt 1.1 SIWZ powyżej są wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2. dokumentów potwierdzających wpis oraz przynależność do właściwej organizacji samorządu zawodowego osób, o których mowa w części VI pkt 2 ppkt 2.2 b) SIWZ;

3. dokumentów, że Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przynależącą do właściwej organizacji samorządu zawodowego, posiadającą doświadczenie i staż pracy minimum 5 lat przy projektowaniu obiektów określonych w części III pkt 1.1 SIWZ.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów: art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście PLN).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 25.6.2020 do godziny 13.00.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej stanowiący załącznik nr 2 do umowy, zgodnie z procedurą odbioru dokumentacji projektowej opracowanej przez KPEC Sp. z o.o.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoły, zaświadczenia, uzgodnienia itp.).

3. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umożliwia Wykonawcy wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiającego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. Platforma elektronicznego fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.

Szczegóły znajdują się w SIWZ i w załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (dotyczy spółki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w części VI SIWZ pkt 2.1 i 2.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w części VI SIWZ pkt 2.2.a) lub 2.2.b), z tym że wymóg posiadania tego doświadczenia dotyczy Wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegóły dotyczące warunków realizacji umowy znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: www.platformazakupowa.pl, przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji ogłoszenia i dokumentacji przetargowej, natomiast dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa się za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”.

2. Link do postępowania dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zakładce „Platforma zakupowa” lub bezpośrednio poprzez dedykowany profil KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy:

www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz.

3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający posługują się znakiem sprawy.

4. Ofertę, dokumenty składane przez Wykonawców oraz oświadczenia, w tym JEDZ, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Dokumenty elektroniczne lub ich elektroniczne kopie oraz oświadczenia składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl jako załączniki. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .xls, .zip.

6. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla Wykonawców” oraz w „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o.” dostępnych pod adresem www.platformazakupowa.pl.

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Agata Budzyńska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban poprzez portal www.platformazakupowa.pl i formularz „Wyślij wiadomość”. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, z Zamawiającym można skontaktować się poprzez adres: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl.

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w SIWZ i w załącznikach do SIWZ:

— załącznik nr 1 – formularz oferty,

— załącznik nr 2 – wzór umowy,

— załącznik nr 3 – wytyczne do kosztorysowania KPEC Sp. z o.o.,

— załącznik nr 4 – JEDZ,

— załącznik nr 5 – warunki przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej,

— załącznik nr 6 – punkty końcowe planowanej sieci.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020