Services - 242730-2020

25/05/2020    S100

Denmark-Copenhagen: Railway-track maintenance services

2020/S 100-242730

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Banedanmark
National registration number: 18632276
Postal address: Carsten Niebuhrs Gade 43
Town: København V
NUTS code: DK DANMARK
Postal code: 1577
Country: Denmark
Contact person: Anette Bøgebjerg Vig
E-mail: ABGV@BANE.dk

Internet address(es):

Main address: https://www.bane.dk/

Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270724&B=BANEDANMARK
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=270724&B=BANEDANMARK
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Railway services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Regionalt sporvedligehold, Vestjylland

Reference number: 2019-450
II.1.2)Main CPV code
50225000 Railway-track maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Banedanmark besluttede på baggrund af en teknikanalyse i 2016 at outsource vedligehold. Nærværende udbud er 1. etape af i alt 3 etaper, og omhandler outsourcing af regionalt sporvedligehold i region Vestjylland.

Rammeaftalen omfatter kalenderårene 2022-2026 med option på forlængelse. Opgaven omfatter eftersyn og periodisk vedligeholdelse i henhold til gældende normer (normbaseret vedligeholdelse), reparationsarbejder (tilstandsbaseret vedligeholdelse) samt akut fejlretning.

Der henvises til yderligere beskrivelse i pkt. II.2.4.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 280 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
50000000 Repair and maintenance services
50200000 Repair, maintenance and associated services related to aircraft, railways, roads and marine equipment
50220000 Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK041 Vestjylland
Main site or place of performance:

Vestjylland

II.2.4)Description of the procurement:

Den udbudte rammeaftale omfatter vedligeholdelse af Banedanmarks jernbaneanlæg inden for fagområdet Spor.

Nærværende kontrakt omfatter følgende hovedstrækninger:

- 29 Lunderskov – Esbjerg (ekskl. Lunderskov station)

- 30 Bramminge – Tønder

- 31 Esbjerg – Struer

- 32 Langå – Struer (ekskl. Langå station)

- 33 Holstebro – Vejle (ekskl. Vejle station)

- 34 Struer – Thisted

- 35 Skanderborg – Skjern (ekskl. Skanderborg station).

I alt ca. 750 km banestrækning svarende til ca. 800 km spor.

Aftalen omfatter 3 typer arbejder:

- Eftersyn og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter i henhold til gældende normer (Normbaseret vedligeholdelse), der skal udføres efter de i rammeaftalen faste frekvenser.

- Planlagte reparationsarbejder (Tilstandsbaseret vedligeholdelse) eksempelvis svejsearbejde, udveksling af skinner, sveller og større jerndele i sporskifter. Reparationsarbejder ordres af Banedanmark efter behov.

- Akut fejlretning/afhjælpende vedligeholdelse, herunder etablering af et døgnberedskab.

Aftalen omfatter desuden forberedende aktiviteter, afrapporteringsforpligtelser samt øvrige aktiviteter, som skal udføres i forbindelse med opgaverne.

Optioner fremgår af pkt. II.2.11).

Som led i udbuddet af vedligeholdelsesopgaven virksomhedsoverdrager Banedanmark nærmere angivne medarbejdere inklusiv tjenestemænd på udlånsvilkår, som den vindende leverandør er forpligtet til at overtage pr. 1. januar 2022.

Der indgås en ikke-eksklusiv rammeaftale med én leverandør. Estimerede mængder i udbudsmaterialet er baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere og fremtidige vedligeholdelsesbehov på tidspunktet for offentliggørelse.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om vejledende mængder, der kan ændre sig i kontraktperioden. Leverandøren er dog garanteret en minimumsomsætning pr. år.

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet, bilag 4 (SAB) for yderligere information om de af udbuddet omfattede opgaver samt optioner.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 280 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2026
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen kan forlænges i 2 x 1 år.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 7
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Banedanmark vil opfordre syv (7) ansøgere til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages flere end syv (7) konditionsmæssige ansøgninger om prækvalifikation, vil Banedanmark foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Udvælgelsen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer af de ydelser, som rammeaftalen omfatter, jf. beskrivelsen i pkt. II.1.4) og II.2.4).

I vurderingen bliver der lagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af følgende manuelle ydelser i sporet (angivet i prioriteret rækkefølge):

- Fejlretning/beredskab til akut fejlretning

- Inspektion og periodisk vedligeholdelse af sporkomponenter

- Svejsearbejder

- Udveksling af skinner

- Udveksling af større jerndele i sporskifter

- Udveksling af sveller.

Herunder lægges der vægt på, at ansøger kan fremvise levering af en kombination af flest mulige ydelser/opgaver i samme reference.

I tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem to (2) eller flere ansøgere vil Banedanmark se på omfanget af referencerne. Omfanget vurderes ud fra referencens værdi.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Nedenstående opgaver indgår som option:

- Smøring af sporskifter

- Sikkerhedsmæssigt eftersyn type 1 af sporskifter

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel formåen:

- Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår

- Ansøgers samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

- Som mindstekrav kræves det, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv eller 0 (≥0).

- Som mindstekrav kræves det, at ansøger i det seneste disponible regnskabsår har haft en omsætning på mindst 30 mio. DKK.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedens og disse andre enheder samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen/omsætningen som virksomhedernes samlede egenkapital/omsætning i det seneste disponible regnskabsår.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

- Egenkapital i det seneste disponible regnskabsår:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

- Omsætning i det seneste disponible regnskabsår:

Fremlæggelse af årsregnskab eller uddrag heraf, eller erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal afgive følgende oplysninger, som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig formåen:

- Ansøgers referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden ansøgningsfristen for prækvalifikation.

Referencelisten må maksimalt indeholde tre (3) referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder. Såfremt der angives mere end tre (3) referencer, vil der alene blive lagt vægt på de første tre (3) angivet i ansøgers ESPD.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance, herunder:

- Hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4) i udbudsbekendtgørelsen anførte ydelser leverancen vedrørte, og

- Ansøgers rolle(r) i udførelsen af de enkelte ydelser under leverancen.

Endvidere bedes for hver reference angivet den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen, samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for påbegyndelse og afslutning. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Kun referencer, der vedrører ydelser som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.C.

Såfremt ansøger angiver oplysningerne i et bilag til ESPD, vil Banedanmark alene forholde sig til tekst og ikke eventuelle billeder, illustrationer mv.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Som mindstekrav kræves det, at:

- Ansøger i minimum én (1) reference kan påvise erfaring med udførelse af opgaver/arbejder indenfor manuel sporvedligehold eller manuel sporfornyelse indenfor de seneste 3 år.

- Den eller de referencer, der opfylder ovenstående mindstekrav, skal have en samlet værdi på minimum 5 mio. DKK indenfor seneste 3 år.

Banedanmark vil acceptere følgende dokumentation for opfyldelse af mindstekrav:

- Referencelisten, som ansøger angiver i ESPD’et, vil udgøre den endelige dokumentation for ansøgers oplysninger om dennes tekniske og faglige formåen. Banedanmark forbeholder sig dog retten til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få verificeret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Finansierings- og betalingsvilkår fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutning påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Der er i kontrakten fastsat krav forbundet med levering af jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang.

Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.

Leverandøren er endvidere forpligtet til at overtage Banedanmarks medarbejdere inklusiv tjenestemænd i henhold til bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20.8.2002) (Virksomhedsoverdragelsesloven) med evt. senere ændringer.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 044-101585
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/06/2020
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 10/07/2020
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

2026 afhængig af om kontrakten forlænges.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

A) I sin helhed håndteres udbudsforretningen digitalt via EU-Supply. Det betyder, at alt relevant materiale, herunder udbudsmaterialet, ændringer i udbudsmaterialet, spørgsmål og svar mv. bliver stillet, besvaret og publiceret digitalt via EU-Supply under ”igangværende udbud”. For at få adgang til udbudsmaterialet, og deltage i processen, skal interesserede virksomheder registrere sig online som tilbudsgiver. Dette sker under ”Online registrering” på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark

B) Ansøger skal som sin ansøgning udfylde og indgive et ESPD. ESPD tjener som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148 nævnte forhold, jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester § 11. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøgeren baserer sig på. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, stk. 3, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 11. Banedanmark kan kræve fremlæggelse af dokumentation på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen, såfremt det skønnes nødvendigt.

C) Banedanmark skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Banedanmark vil desuden udelukke en ansøger, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 137 vedrørende:

1) ansøgers overtrædelse af miljømæssige-, sociale- eller arbejdsretlige regler

2) ansøgers

i) konkurs

ii) insolvens

iii) tvangsakkord uden for konkurs

iv) en situation der svarer til konkurs i henhold til national ret

v) aktiver, der administreres af en kurator og

vi) erhvervsvirksomheden er indstillet.

3) ansøgers alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens integritet

4) ansøgers aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning eller

6) ansøgers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbagekaldelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation.

Såfremt ansøger findes at være omfattet af en udelukkelsesgrund, har ansøger mulighed for at iværksætte en procedure om ”self-cleaning”, jf. udbudsloven § 138, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 2.

D) Fremgangsmåde for fremsendelse af ansøgning om prækvalifikation fremgår af udbudsbetingelserne pkt. 4.8.

E) Banedanmark kan anmode tilbudsgivere om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre tilbuddet efter forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, nr. 4, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

F) Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.7) Varighed af rammeaftalen er angivet for udførelsesperiode/driftsperiode. Forud herfor vil der være en mobiliseringsperiode.

G) Udbudsbekendtgørelsen pkt. IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse: Ansøgninger om prækvalifikation skal afgives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Indledende og endelige tilbud skal afgives på dansk eller engelsk.

H) Udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.5) og II.2.6): Anslået samlet værdi er angivet for hele rammeaftalens løbetid inklusiv optioner og forlængelsesperioder.

Banedanmark har estimeret den samlede maksimale værdi til 280 mio. DKK (angivet i pkt. II.1.5 og II.2.6). Den samlede værdi forventes dog at være 175 mio. DKK, baseret på Banedanmarks bedste skøn ud fra tidligere vedligeholdelsesbehov sammenholdt med det forventede, fremtidige behov.

I) Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. For oplysninger herom se: https://banedktenderplan.tricommerce.dk/#/list/incoming

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600

Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000

Internet address: http://www.kfst.dk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/05/2020