Dienstleistungen - 242731-2020

25/05/2020    S100

Rumänien-Râmnicu Vâlcea: Straßentransport/-beförderung

2020/S 100-242731

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: CET Govora S.A.
Nationale Identifikationsnummer: R10102377
Postanschrift: Str. Industriilor nr. 1
Ort: Râmnicu Vâlcea
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Postleitzahl: 240050
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cristian Dima
E-Mail: achizitii@cetgovora.ro
Telefon: +40 250733601/ +40 250733602-365
Fax: +40 250732890
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.cetgovora.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096171
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii de încărcare și transport cu mijloace auto cărbune energetic și cenușă umectată

Referenznummer der Bekanntmachung: 10102377-2020-89
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60100000 Straßentransport/-beförderung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Achizitia serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata, conform caietului de sarcini si anexei aferente. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17. Entitatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 830 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO415 Vâlcea
Hauptort der Ausführung:

De la Cariera Panga sau depozitul Berbesti Vest, la depozitul CET Govora pentru transportul de carbune si de la punctul de incarcare. Depozitul de cenusa pana la punctul de descarcare platforma amenajata in incinta Carierei Panga, Exploatarea Miniera Berbesti pentru transportul de cenusa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitia serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata, conform caiet de sarcini si anexei aferente.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Algoritm de calcul al factorului „Capacitate de transport” C(n) masurat in tone: pragul minimum stabilit in caietul de sarcini este de 1 260 tone/zi (carbune + cenusa) si nu i se acorda puncte. Pragul maximum (Cmax) luat in calcul pentru punctare cu 10 puncte este de 1 500 tone/zi (carbune + cenusa), care trebuie atins in 24 de ore de la solicitarea beneficiarului. O capacitate de transport mai mare de 1.500 tone/zi (carbune+cenusa) nu se puncteaza in plus. Pentru valori ale capacitatii de transport cuprinse intre 1260 tone/zi (carbune+cenusa) si 1.500 tone/zi (carbune+cenusa), algoritmul de calcul este: raportul dintre capacitatea de transport care poate fi atinsa, conform ofertei tehnice si parcului de rezerva si capacitatea maxima de transport solicitata, inmultit cu punctajul maxim alocat de 10 puncte Ptg = [C(n)/Cmax] x 10. / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

(b) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— reprezentant al administratorului judiciar – Cristian-Alexandru Scarlat;

— administrator special – Stefan Prala;

— director general – Ion Roescu;

— manager Dep. economic – Ramona-Gina Martin;

— Serviciu financiar – Adrian Cirstea, Valentin Maracine;

— sef Serv. comercial – Cito Dragan;

— Sef Birou achizitii – Cristian Dima;

— sef Birou juridic – Elena-Daniela Mirescu.

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (care contine informatii reale, valabile la data prezentarii) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2. Licenta de transport auto marfuri sau autorizatii necesare desfasurarii activitatii de transport marfuri cu mijloace auto, in copii legalizate, valabile la data prezentarii, in baza prevederilor OUG 27/2011.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile privind numarul licentei, numele operatorului de transport auto de marfa; perioada de valabilitate a licentei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv copii dupa licente sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Informatii privind experienta similara: lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Prin servicii similare se intelege servicii de transport auto de marfuri divizibile.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Completare DUAE La nivelul DUAE ofertantii vor prezenta informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificate/documente emise de catre beneficiari, in copie lizibila din care sa reiasa prestarea de servicii similare avand ca obiect servicii de transport auto de marfuri divizibile), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantie de participare: valoare = 58 300,00 RON. Daca este cazul, echivalenta leu/valuta se va face la cursul comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate: minimum patru luni de la data-limita de primire a ofertelor. Se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO93 BUCU 1781 2159 4854 5RON Alpha Bank Romania, Sucursala Ramnicu Valcea; avand ORC: J38/683/1997 si CIF: 10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici, ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui in termen de cinci zile lucratoare de la semnarea acestuia prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest ultim caz, prestatorul are obligatia de a deschide un con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

(a) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este urmatorul: DUAE este configurat de catre entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant in sectiunea corespunzatoare. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

(b) Daca pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea unei noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv în SEAP la sectiunea „Intrebari”;

(c) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP.

Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la termenul precizat la sectiunea II.1.4) prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate in desfasurare.

Pentru a primi raspuns la solicitarile de clarificari, operatorul economic interesat de procedura de achizitie va avea in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute la sectiunea II.1.4).

Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP si fac parte integranta din documentatia de atribuire;

(d) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

(e) Toate documentele aferente ofertei transmise de ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Birou juridic – entitatea contractantă
Postanschrift: Str. Industriilor nr. 1
Ort: Râmnicu Vâlcea
Postleitzahl: 240050
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii@cetgovora.ro
Telefon: +40 250733601-258
Fax: +40 250732890
Internet-Adresse: http://www.cetgovora.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020