Dienstleistungen - 242731-2020

25/05/2020    S100

România-Râmnicu Vâlcea: Servicii de transport rutier

2020/S 100-242731

Anunț de participare – utilități

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CET Govora S.A.
Număr naţional de înregistrare: R10102377
Adresă: Str. Industriilor nr. 1
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240050
Țară: România
Persoană de contact: Cristian Dima
E-mail: achizitii@cetgovora.ro
Telefon: +40 250733601/ +40 250733602-365
Fax: +40 250732890
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.cetgovora.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096171
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Producere, transport și distribuție de gaz și de energie termică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de încărcare și transport cu mijloace auto cărbune energetic și cenușă umectată

Număr de referinţă: 10102377-2020-89
II.1.2)Cod CPV principal
60100000 Servicii de transport rutier
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitia serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata, conform caietului de sarcini si anexei aferente. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17. Entitatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 5 830 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

De la Cariera Panga sau depozitul Berbesti Vest, la depozitul CET Govora pentru transportul de carbune si de la punctul de incarcare. Depozitul de cenusa pana la punctul de descarcare platforma amenajata in incinta Carierei Panga, Exploatarea Miniera Berbesti pentru transportul de cenusa.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia serviciilor de incarcare si transport cu mijloace auto carbune energetic si cenusa umectata, conform caiet de sarcini si anexei aferente.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Algoritm de calcul al factorului „Capacitate de transport” C(n) masurat in tone: pragul minimum stabilit in caietul de sarcini este de 1 260 tone/zi (carbune + cenusa) si nu i se acorda puncte. Pragul maximum (Cmax) luat in calcul pentru punctare cu 10 puncte este de 1 500 tone/zi (carbune + cenusa), care trebuie atins in 24 de ore de la solicitarea beneficiarului. O capacitate de transport mai mare de 1.500 tone/zi (carbune+cenusa) nu se puncteaza in plus. Pentru valori ale capacitatii de transport cuprinse intre 1260 tone/zi (carbune+cenusa) si 1.500 tone/zi (carbune+cenusa), algoritmul de calcul este: raportul dintre capacitatea de transport care poate fi atinsa, conform ofertei tehnice si parcului de rezerva si capacitatea maxima de transport solicitata, inmultit cu punctajul maxim alocat de 10 puncte Ptg = [C(n)/Cmax] x 10. / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii;

(b) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:

— reprezentant al administratorului judiciar – Cristian-Alexandru Scarlat;

— administrator special – Stefan Prala;

— director general – Ion Roescu;

— manager Dep. economic – Ramona-Gina Martin;

— Serviciu financiar – Adrian Cirstea, Valentin Maracine;

— sef Serv. comercial – Cito Dragan;

— Sef Birou achizitii – Cristian Dima;

— sef Birou juridic – Elena-Daniela Mirescu.

Atentionari speciale:

1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

1. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (care contine informatii reale, valabile la data prezentarii) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2. Licenta de transport auto marfuri sau autorizatii necesare desfasurarii activitatii de transport marfuri cu mijloace auto, in copii legalizate, valabile la data prezentarii, in baza prevederilor OUG 27/2011.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile privind numarul licentei, numele operatorului de transport auto de marfa; perioada de valabilitate a licentei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv copii dupa licente sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Informatii privind experienta similara: lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Prin servicii similare se intelege servicii de transport auto de marfuri divizibile.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE La nivelul DUAE ofertantii vor prezenta informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificate/documente emise de catre beneficiari, in copie lizibila din care sa reiasa prestarea de servicii similare avand ca obiect servicii de transport auto de marfuri divizibile), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantie de participare: valoare = 58 300,00 RON. Daca este cazul, echivalenta leu/valuta se va face la cursul comunicat de BNR in ziua publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate: minimum patru luni de la data-limita de primire a ofertelor. Se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO93 BUCU 1781 2159 4854 5RON Alpha Bank Romania, Sucursala Ramnicu Valcea; avand ORC: J38/683/1997 si CIF: 10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici, ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5 % din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui in termen de cinci zile lucratoare de la semnarea acestuia prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. In acest ultim caz, prestatorul are obligatia de a deschide un con [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 24/06/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 24/10/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 24/06/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

(a) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este urmatorul: DUAE este configurat de catre entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant in sectiunea corespunzatoare. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

(b) Daca pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea unei noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv în SEAP la sectiunea „Intrebari”;

(c) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP.

Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la termenul precizat la sectiunea II.1.4) prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate in desfasurare.

Pentru a primi raspuns la solicitarile de clarificari, operatorul economic interesat de procedura de achizitie va avea in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute la sectiunea II.1.4).

Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP si fac parte integranta din documentatia de atribuire;

(d) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

(e) Toate documentele aferente ofertei transmise de ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Birou juridic – entitatea contractantă
Adresă: Str. Industriilor nr. 1
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod poștal: 240050
Țară: România
E-mail: achizitii@cetgovora.ro
Telefon: +40 250733601-258
Fax: +40 250732890
Adresă internet: http://www.cetgovora.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/05/2020