Dienstleistungen - 242770-2020

25/05/2020    S100    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Rumänien-Târgu Mureș: Bewachungsdienste

2020/S 100-242770

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Delgaz Grid S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Bulevardul Pandurilor nr. 42
Ort: Târgu Mureș
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Birou achiziții administrative
E-Mail: mariana.fisca@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 232405635
Fax: +40 232405608

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.delgaz.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096219
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii integrate de pază şi securitate pentru locațiile Delgaz Grid

Referenznummer der Bekanntmachung: 1060;1061/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului „Servicii integrate de pază şi securitate” reprezintă: prestare servicii de pază şi protecţie cu agenţi specializaţi de pază; prestare servicii de monitorizare în dispecerate specializate, intervenție și mentenanță; prestare servicii de patrulare preventivă; prestare servicii de pază şi protecţie pentru evenimente deosebite; pază şi protecţie angajați pentru deplasări în zone periculoase; livrare şi montaj de sisteme electronice de securitate; reparaţii/înlocuire componente şi punere în funcţiune a sistemelor electronice de securitate existente/montate la obiectivele achizitorului; servicii conexe sistemelor de securitate.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 21 208 485.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79710000 Dienstleistungen von Sicherheitsdiensten
79711000 Überwachung von Alarmanlagen
79714000 Überwachungsdienste
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Locatiile Delgaz Grid.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Denumire serviciu/u.m./cantitate estimata pentru trei ani:

— paza umană zi agent/ora/667 224;

— paza umană noapte/ora/294 624;

— monitorizare si interventie/obiectiv/9 252;

— patrulare de doua ori pe noapte/obiectiv/1 152;

— paza si protectie pentru evenimente deosebite/ora/40;

— paza şi protectia umana specializata/ora/1 500;

— deplasare mijloc de transport specializat/km/10 000;

— montaj si reparatii sisteme de securitate/conform Anexei 4;

— servicii conexe sistemelor de securitate/conform Anexei 5.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Entitatea contractanta punctează suplimentar timpul de intervenție mediu, asigurând astfel limitarea sau reducerea pagubelor materiale in cazul unei efracții, prin ajungerea la obiectiv într-un timp mai scurt; cu cat timpul este mai scurt, cu atât creste probabilitate de a surprinde făptuitorul in timpul desfasurarii actiunii sau anterior parasirii scenei si de asemenea se descurajeaza potentialilor infractori in tentativa de a patrunde prin efractie in obiectiv. / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Entitatea contractanta opteaza pentru limitarea informațiilor solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare si anume, dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selectie impuse in conformitate cu prevederile din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5.1.2016 – de stabilire a formula [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in niciuna din situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: pentru aceasta cerinta, toti ofertantii (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) vor completa si depune, odata cu formularul DUAE (raspuns) – „Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016, respectiv Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 – Formularele 3 si 4”.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (raspuns), urmeza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii, respectiv dupa etapa de licitatie electronica. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, atat de la sediul firmei, cat si de la toate punctele de lucru (acolo unde cazul);

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: pentru aceasta cerinta, toti ofertantii (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) vor completa si depune odata cu formularul DUAE (raspuns) – „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – Formular 5”.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, definite conform art. 76 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, sunt:

— Ferenc Csulak – director general;

— Carmen Teona Oltean – director general adjunct;

— Petre Radu – director general adjunct.

Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie, care aproba si semneaza documente emise in legatura cu prezenta achizitie, sunt:

— Andrei Mihaly – sef Birou achizitii administrative;

— Nicoleta Apostol – responsabil de categorie globala;

— Bianca Moldovan – responsabil de categorie globala;

— Mihaela Chiriac – responsabil de categorie regionala;

— Angela Vasile – expert consilier juridic;

— Alin Urcan – specialist consilier juridic;

— Flavius Marcus – director Divizie achizitii si logistica;

— Georgiana Cioata – specialist senior administrare clădiri;

— Sergiu Ciuca – sef Birou administrare cladiri Targu Mures.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: ca dovadă preliminară pentru verificarea cerintei, operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocierii, subcontractant, terț susținător) trebuie să prezinte o declaratie pe proprie raspundere completata si semnata reprezentata de documentul DUAE (răspuns). Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare și anume, dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse. Ca răspuns la aceasa cerința, operatorii economici trebuie sa completeze DUAE (raspuns) partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea a: „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (raspuns), respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa rezulte ca in domeniul de activitate al ofertantului se regaseste un cod CAEN care sa justifice dreptul ofertantului de a presta serviciile care fac obiectul procedurii de achizitie, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de licitatie electronica;

2. Operatorii economici ce depune oferta trebuie sa dovedeasca ca detin:

— licenta pe perioada derulării contractului, emisa de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, servicii de consultanţă în domeniu, precum și activităţi de proiectare, producere, instalare şi întreţinere a sistemelor electronice de securitate sau a componentelor acestora;

— avizul inspectoratului judeţean de poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei rază teritorială îşi are sediul societatea respectivă pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie angajați pentru deplasări în zone periculoase;

— regulamentul de organizare şi funcţionare a dispeceratelor de zonă este avizat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române (prima pagina).

Modalitate de indeplinire: ca dovadă preliminară pentru verificarea cerintei, operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocierii, subcontractant, terț susținător) trebuie să prezinte o declaratie pe proprie raspundere completata si semnata reprezentata de documentul DUAE (răspuns). Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare și anume, dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse. Ca răspuns la aceasa cerința, operatorii economici trebuie sa completeze DUAE (raspuns) partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea a: I„Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (raspuns), respectiv licenta, aviz, regulament de organizare si functionare – prima pagina, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de licitatie electronica.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Prin experienta similara se intelege ca prestatorul a prestat concomitent servicii de paza cu agenti de paza specializati, servicii de monitorizare in dispecerat a sistemelor de securitate si interventie in caz de alarma, servicii de patrulare, servicii de mentenanta/reparatii/instalare sisteme de securitate, cu respectarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Ofertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii efectuate în ultimii trei ani – Formularul nr. 8, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati. Perioada de trei ani privind experienta similara se va raporta la data-limita de depunere a ofertelor.

Proportia de subcontractare. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf. art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: in cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractant/tert sustinator, se solicita completarea DUAE, separat, pentru fiecare subcontractant/tert sustinator, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.

Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf. art. 199 din Legea 99/2016: in cazul în care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa îndeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si înregistrarea si prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Ofertantii trebuie sa demonstreze ca au prestat servicii similare pana la data-limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte indeplinirea cumulativa a urmatoarelor cerinte:

1. Nr. obiective pază: ofertanții vor demonstra ca au monitorizat in dispecerat si au asigurat echipaje de interventie pentru un nr. minim de 150 de obiective/luna păzite cu paza umana; 2. Suprafata cladiri deservite: ofertanții vor demonstra ca au prestat servicii de paza cu agenti specializati pentru cel putin o cladire de birouri cu suprafata desfasurata mai mare de 20 000 m² sau cel putin un ansamblu de cladiri de birouri care se intind pe o suprafata mai mare de 30 000 m², ambele cu mai multe puncte de acces si spatii de parcare subterane si supraterane. Ca dovadă preliminară pentru verificarea cerintei, operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocierii, subcontractant, terț susținător) trebuie să prezinte o declaratie pe proprie raspundere completata si semnata reprezentata de documentul DUAE (răspuns). Entitatea contractanta alege sa limiteze informațiile solicitate cu privire la criteriile de selecție la o singură întrebare și anume, dacă da sau nu, operatorii economici îndeplinesc toate criteriile de selecție impuse. Ca răspuns la aceasa cerința, operatorii economici trebuie sa completeze DUAE (raspuns) partea IV: „Criterii de selecție”, secțiunea a: „Indicație globală pentru toate criteriile de selecție” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in DUAE (raspuns) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa etapa de licitatie electronica. Documentele justificative prin care ofertantii pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt includ, dar nu se limiteaza la: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; certificate de predare-primire; recomandări; procese-verbale de recepţie; certificări de bună execuţie; certificate constatatoare. Documentele justificative vor fi insotite de o lista care va cuprinde informatii referitoare la: numarul si data contractului invocat ca experienta similara, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, valoarea din documentul de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil.

Nota: se va preciza valoarea decontata efectiv a serviciilor prestate demonstrata prin procese-verbale de receptie/recomandari/etc. Entitatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente, în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și/sau profesională inclusă(e) în anunțul de participare.

Documentul care se va depune impreuna cu DUAE (raspuns) este acordul de subcontractare/de asociere – Formularele nr. 6 si 7. Ofertantii trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca vor indeplini toate cerintele solicitate, pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului, putand opta pentru asociere si eventual sustinere din partea unui tert. Nedepunerea DUAE (raspuns), inclusiv pentru membru al asocierii/tert sustinator/subcontractant, odata cu depunerea solicitarii de participare, atrage respingerea acesteia ca neadecvata.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare se va constitui conform prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016 si va fi in cuantumul de 636 254 RON. Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO11 BRDE 270S V275 4041 2700, BRD Targu Mures. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 180 de zile de la data-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune impreuna cu oferta. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in condiţiile art. 228 alin. (4) din lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii – conform art. 42 din HGR nr. 394/2016. Nu se accepta fila CEC sau depunere de numerar la casieria unitatii. Incadrarea in prevederile art. 43 alin. (1) lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare.

Operatorul economic are obligatia de a constitui o garantie de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: scrisoare de garantie bancara de buna executie sau retineri successive, conform art. 46 alin. (4), (6), (7) si (9)din HGR nr. 394/2016 ori alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara sau de societate de asigurari, conform art. 46 alin. (1) din HGR nr. 394/2016, valabila cel putin 14 zile dupa expirarea termenului de valabilitate a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Factorul preț va fi îmbunătățit prin licitația electronică. In conformitate cu art. 22 alin. (9) din HG 394/2016, entitatea contractanta va organiza ca etapa finala a procesului de achiziție publica, o licitatie electronica. La licitația electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici înregistrați in SICAP si cărora le-au fost transmise invitații de participare la aceasta faza de către entitatea contractanta. Conform prevederilor art. 143 alin. (2) din Legea 99/2016, entitatea contractanta va transmite, simultan, prin mijloace electronice invitația la licitația electronica către toți ofertanții care au depus oferte admisibile. In invitație se va preciza data si momentul de început al licitației electronice, precum si instrucțiunile necesare pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitația electronica – operatorii economici sa fie înregistrați pe platforma SICAP la momentul începeri [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/12/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Numai membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Se va încheia un contract pentru prestarea serviciilor integrate de paza si securitate pentru locatiile Delgaz Grid, cu o durata de 36 de luni calendaristice, cu operatorul economic care indeplineste cerintele de calificare si cerintele din caietul de sarcini si care s-a clasat pe primul loc in urma licitatiei electronice. Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP sectiunea „Intrebari”. Documentul DUAE atasat presentei fise de date poate fi accesat in vederea completarii prin intermediul link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

In vederea respectarii confidentialitatii documentelor, conform. art. 129 alin. (1) din HG nr. 394/2016, operatorul economic elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire si indica motivat în cuprinsul acesteia care informatii din oferta tehnica si/sau din oferta financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile privind confidentialitatea – mai putin valoarea totala a ofertei financiare.

In situatia in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe locul 1, departajarea se va realiza prin reofertare in plic inchis. Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departamentul juridic din cadrul Delgaz Grid S.A.
Postanschrift: Bulevardul Pandurilor nr. 42
Ort: Târgu Mureș
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
E-Mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403769

Internet-Adresse: www.delgaz.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020