Dienstleistungen - 242776-2020

25/05/2020    S100

Ungarn-Budapest: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 100-242776

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_18408377
Postanschrift: Váci út 182.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1138
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Korossy Emese
E-Mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Telefon: +36 14652572
Fax: +36 14652945

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.vizmuvek.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.vizmuvek.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484202020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000484202020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KAR Töltőanyagok beszállítása és sitt elszállítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000484202020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vállalkozási keretszerződés, melynek tárgya „Bányahomok, murva, termőföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása - pesti oldali ideiglenes depónia (Központi Anyagraktár)”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
14210000 Kies, Sand, Schotter und Aggregate
33617000 Mineralstoffe
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Főtelep, Központi Anyagraktár (KAR) (cím: 1044 Budapest, Váci út 102./3. kapu)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Bányahomok, murva, termőföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása – pesti oldali ideiglenes depónia (Központi Anyagraktár)”.

Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 130 000 000 Ft keretösszegben.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.

A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltőanyagok (bányahomok, murva, termőföld) beszállítása homok-, murvabányákból a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniájába, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. ideiglenes depóniájából a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő átvétele, gyűjtése és annak engedéllyel rendelkező kezelőhöz ártalmatlanításra vagy hasznosításra történő elszállítása.

A beszállított töltőanyagokat a Vállalkozónak megrendelői igény esetén munkagéppel depóniába szükséges rendeznie.

A bontási hulladék szállítójárműre történő felrakodása munkagéppel megrendelői igény esetén a Vállalkozó feladata.

— szállítandó homok becsült mennyisége: 480 m3,

— szállítandó murva becsült mennyisége: 15 600 m3,

— szállítandó termőföld becsült mennyisége: 30 m3,

— szállítandó sitt becsült mennyisége 24 600 m3.

A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

II.2.14. folytatása

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

3. Ajánlatkérő a Kbt. 61.§(4) bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag valamint műszakilag/szakmailag ésszerűtlennek ítéli meg a részajánlattétel biztosítását, tekintettel arra, hogy egy telephelyen tárolt bontási hulladék elszállítása a feladat, és ugyanarra a helyszínre kell az ömlesztett anyagot beszállítani, a területi bontás nem releváns, a munkafolyamatok szétbontása pedig sem gazdaságilag, sem környezetvédelmi szempontból nem előnyös (gépjárművek üresen futása minimalizálható, ha egy körben hulladékot elszállít, visszfuvarban pedig anyagot beszállít az ideiglenes depóniába).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A keretszerződés 1 alkalommal maximum 12 hónapos időtartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a 36 hónapos időtartam lejártával a nettó 130 000 000 HUF-ot. AK a szerződés meghosszabbításának szándékáról a 36 hónapos időtartam letelte előtt nyilatkozik, oly módon, hogy a szerződésmódosításra még a 36 hónapos időtartam lejárata előtt sor kerülhessen.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1)AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt.50.§ (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.

2)Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg: AK az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt.73.§(6) bek. c) pontjával összhangban: nettó 156 000 000,- HUF.

3)Folyt. a II.2.4). pontban

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Kizáró okok:

K/1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

K/2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§-ában foglaltaknak megfelelően kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.

K/1-K/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, és az Európai Unió Bizottsága 2016/7 (2016.01.05.) végrehajtási rendeletében foglalt kitöltési útmutató alapján kitöltött és a végrehajtási rendelet részét képező egységes európai közbeszerzési dokumentum(ok) (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy sem az ajánlattevő (közös ajánlattevők), sem pedig az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet nem tartozik a Kbt. 62. §-a (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Az ESPD III. rész: Kizárási okok „A”, „B”, „C”, „D” szakaszait szükséges kitölteni.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. §-ának (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján elfogadja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékén való szereplés tényét az előírt kizáró okok tekintetében.

Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét is elfogadja Ajánlatkérő.

Öntisztázás:

A Kbt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján a Kbt. 62. §-a (1) bekezdésének b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. §-ának (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. §-ának (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Igazolási mód:

AT (közös AT-k) az alábbiak szerint kötelesek igazolni alkalmasságukat:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján az AT-nek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek (az ESPD IV. rész: Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése (alfa) pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével).

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek.-ben, 28. § (5) bek.-ben, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (11)-(12) bek.-ben foglaltak is megfelelően alkalmazandóak.

AT-k a Kbt. 65. § (7), és (12) bek. szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

A műszaki-szakmai alkalmasságra vonatkozó igazolásokat AK Kbt. 69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bek. alapján az AK által a Kbt. 69. §-ának (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015.(X.30.) K.r. 21.§(3) bek. i) pontja alapján csatolnia kell:

1. A teljesítéshez bevonni kívánt eszközök, berendezések összefoglaló ismertetését tartalmazó ajánlattevői nyilatkozatot. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy az adott eszközt, berendezést melyik szervezet (AT vagy adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) ajánlja meg.

2.A teljesítéshez bevonni kívánt eszköz forgalmi engedélyének másolatát, amennyiben közúti forgalomban nem vesz részt az eszköz (azaz nem kell forgalmi engedéllyel rendelkeznie) bármilyen olyan dokumentumot, amely alapján egyértelműen megállapíthatóak a megajánlott eszköz azonosító adatai, illetve az, hogy AT tulajdonában áll, illetve, amennyiben más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik AT abban az esetben pedig AT rendelkezésére áll vagy fog állni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha rendelkezik a szerződés teljesítése során az alábbi eszközzel, berendezéssel:

— minimum 1 darab teherautóval és

— minimum 1 darab rakodógéppel

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a KD-ban részletezettek szerint.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

AK előleget nem fizet. AT az igazolt, tényleges teljesítés megtörténte után egyedi megrendelésenként jogosult 1 db számla benyújtására. AT a számla mellé köteles csatolni AK által elfogadott és aláírt teljesítésigazolást (szállítólevél). AT a számlát köteles az AK által kért részletezéssel kiállítani. Felek az ellenszolgáltatás kiegyenlítése során a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint járnak el, azaz AT számláit AK a számlák kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül teljesíti banki átutalással. AK a szolgáltatás ellenértékét saját forrásból teljesíti. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 27/A. §, 135. § (1), (6) és (10)-(11) bekezdései is irányadók.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

AK a Kbt. 35. §-ának (8) bekezdésre tekintettel nem írja elő és nem is teszi lehetővé ajánlattétel / közös ajánlattétel esetén, hogy ajánlattevő /a közös AT-k a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon / hozzanak létre.

Közös ajánlattétel esetén azonban az ajánlatnak meg kell felelnie a Kbt. 35. § (3) bek.-nek, továbbá tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2), (2a) és (6) bek.-ben előírtakra vonatkozó nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36. §-ában foglaltakra, továbbá a Kbt. 35. § (2a) bek.-ben foglaltakra, amelynek értelmében közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/06/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontási eljárásra a Kbt. 68. §, a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR rendelet) 15. § (2) bekezdésének, valamint - üzemzavar esetén - 16. §-ának rendelkezései az irányadóak.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Rövidítések:

AK-ajánlatkérő.

AT-ajánlattevő.

AV-alvállalkozó.

KD-Közbeszerzési Dokumentumok.

KH- Közbeszerzési Hatóság.

EKR rendelet: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) K.r.

Kbt.-a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.

Ptk.-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.

2. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása a Kbt.40.§(1)bek.-re tekintettel az EKR-ben történik, a Kbt. és az EKR rendelet szabályai szerint.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM r. alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).

4. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók az alábbi címen érhetőek el: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.

5. A KD-hoz a hozzáférés a felhívás megjelenésétől biztosított. A KD a felhívás I.3) pontjában megadott címen érhetőek el a Kbt.39.§(1)bek. alapján. AK felhívja a figyelmet arra, hogy technikailag nem lehetséges az ajánlat összeállítása az „érdeklődés jelzése” gomb megnyomása nélkül.

6. A közbeszerzési eljárás során az AK és az érdeklődő gazdasági szereplők/AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR-en keresztül történik.

7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel,valamint képviselet esetén az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az EKR rendelet 11-12. §-ai, a Kbt., különösen annak 41/A.-41/B. §-ai, 35.§(2a)bek.-e és 65.§(12) bek.-e, valamint a KD tartalmazzák.

8. AK felhívja a figyelmet, hogy a kötelezően kitöltendő űrlapok mellett további nyilatkozatok beadása is szükséges az ajánlat részeként, amelyek egy részéhez AK iratmintákat bocsát rendelkezésre. AK felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az EKR-ben szereplő űrlapok nem mindegyike alkalmas arra, hogy közös ajánlattétel esetén valamennyi AT tag nyilatkozatot tegyen, ez esetben a benyújtó AT tudja az adott űrlap útján megtenni az előírt nyilatkozatot, a többi AT tag feltöltött dokumentum útján az űrlapon szereplő adattartalommal azonosan kell nyilatkozatot tegyen adott esetben.

9. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

10. Nemzeti elbánás: Kbt.2.§(5)bek., 74.§(3)bek. és 307/2015.(X.27.) Kr.5.§.

11. A III.1.3) M.1.pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

12. AK ajánlati biztosítékot nem köt ki.

13. Értékelési szempont: Kbt.76.§(2)bek. a) pont alapján a legalacsonyabb ár.

Indok: AK igényeinek a KD-ban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását jelen esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

AK az ajánlatokat a Felolvasó lapon megadott egyösszegű ajánlati ár (Ajánlati ár összesen (nettó HUF)) alapján értékeli. Az ajánlati árat (ellenszolgáltatás összegét) – a KD-ban rögzítetteknek megfelelően – nettó értékben kell megadni és értelmezni.

14. Tárgyi eljárás műszaki szakmai tartalmát a KD részét képező műszaki leírás, egyéb írásos KD összessége adja. A tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati árak összehasonlíthatóságának az alapja az „Árrészletező” táblázat alapján összesített és számolt, teljes mennyiségre vetített egyösszegű ajánlati ár (Összesen (nettó HUF)), ennek megfelelően AK csak az „Árrészletező” megnevezésű dokumentumon alapuló nettó HUF árajánlatot fogad el. Erre tekintettel AT-nek ajánlatához a beárazott „Árrészletező” táblázatot csatolnia kell. A Felolvasólapon az „Árrészletező” táblázat Összesen nettó HUF sorában szereplő összeget kell feltüntetni, mely az értékelésre kerülő ajánlati ár.

Folyt. VI.4.3) pontban!

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

15. AK a Kbt.75. § (6) bekezdésére tekintettel rögzíti, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16 .A IV.2.6) pontban megjelölt 1 hónap – a Kbt. 81. § (11) bek.-ben foglaltakkal összhangban – 30 napként értendő.

17. Az ajánlatok benyújtása az EKR-en keresztül történik, az ajánlat más módon történő benyújtására (személyes, postai, elektronikus út, telefax) nincsen – jogszabályban rögzített esetek kivételével – lehetőség, és az így benyújtott ajánlat – a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján – érvénytelen!

18. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok, különösen a 424/2017.(XII.19.) Kr., a 307/2015.(X.27.) Kr. és a 321/2015. (X.30.) Kr. az irányadóak.

19. A felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges ellentmondás esetén a felhívás rendelkezései az irányadóak.

20. Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Miklósa Mónika, 00677.

21. AK előírja, hogy nyertes AT legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjára köteles átadni AK-nek a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínének/helyszíneinek megnevezését. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig megnevezi a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínét/helyszíneit. A szerződés időtartama alatti beszerzési helyszín változtatás esetén az új beszerzési forrás és az új termék igazolása is szükséges.

AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben a nyertes AT legkésőbb a szerz.kötésig nem mutatja be a töltőanyagok (bányahomok, murva és termőföld) beszerzési helyszínét/helyszíneit.

22. AK előírja, hogy töltőanyagot (bányahomok, murva) csak engedéllyel rendelkező kitermelő terület/bánya-ból lehet szállítani. Nyertes AT-nek lekésőbb a szerz. megkötésének időpontjára rendelkeznie kell a kitermelő terület(ek)/bánya(ák) -érvényes – engedélyével. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén legkésőbb a szerz.kötés időpontjáig rendelkezni fog a kitermelő terület(ek) bánya(ák) – érvényes – engedélyével.

AK a szerz.kötéstől való visszalépésnek tekinti, amennyiben nyertes AT legkésőbb a szerz.kötésig nem igazolja, adja át a kitermelő terület(ek)/bánya(ák) érvényes engedélyét/engedélyeit.

23. AT-nek az ajánlathoz csatolnia kell az érvényes közúti fuvarozási engedélyének másolatát.

Az engedély lejárata után a megújított engedély másolatát kérés nélkül köteles a nyertes AT AK részére megküldeni. Érvényes engedély hiányában szállítást, gyűjtést nem végezhet.

24. AT-nek az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a 72/2013. (VIII. 27.) VM r. alapján besorolt, 17 09 04 (Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től,a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól), vagy 17-05-04 (Föld és kövek, amely különböznek a 17 05 03-tól) azonosító kódú hulladék szállítására vonatkozóan az alábbi érvényes hulladékgazdálkodási engedélyek közül legalább egyet.

— hulladék gyűjtési engedély

— hulladék kereskedelmi engedély

— hulladék szállítási és kezelési engedély

Az engedély lejárata után a nyertes AT köteles az engedélyt a 439/2012. (XII. 29.) K.r. alapján megújítani, és ennek másolatát kérés nélkül köteles a nyertes AT AK részére megküldeni. Érvényes engedély hiányában szállítást, gyűjtést nem végezhet.

A nyertes AT köteles a 439/2012. (XII. 29.) K.r. a szerződés hatálya alatt betartani.

25. Nyertes AT a munka végzéséhez szükséges valamennyi engedélyt a keretszerződés hatálya alatt mindvégig biztosítania kell.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/05/2020