Доставки - 242853-2021

14/05/2021    S93

България-София: Електрическа енергия

2021/S 093-242853

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция по вписванията
Национален регистрационен номер: 131282355
Пощенски адрес: ул. „Елисавета Багряна“ № 20
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1111
Държава: България
Лице за контакт: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в д. ПОЧРД
Електронна поща: a.georgieva@registryagency.bg
Телефон: +359 29486172
Факс: +359 29486194
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a?top=1
Адрес на профила на купувача: https://mjs.bg/home/index/38a9e90a-e1b6-4265-954d-9b660c228c04

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

Референтен номер: 93-00-21/2020
II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 050-118452

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 93-00-21
Наименование:

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/02/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Енерджи маркет“ АД
Национален регистрационен номер: 131200181
Пощенски адрес: район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 41
Град: София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: office@energymarketad.com
Телефон: +359 2983-1631
Факс: +359 2983-6058
Интернет адрес: https://energymarketad.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 300 000.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в срок по чл. 225 — 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/05/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на електрическа енергия — ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 300 000.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Енерджи маркет“ АД
Национален регистрационен номер: 131200181
Пощенски адрес: район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, office@energymarketad.com
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: office@energymarketad.com
Телефон: +359 2983-1631
Факс: +359 2983-6058
Интернет адрес: https://energymarketad.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

1. В чл. 3 срокът на договора се удължава до регистриране на първия товаров график от изпълнителя по проведена обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по ЗОП или до изчерпване на финансовия ресурс съгласно договор № 93-00-21/28.02.2020 г. — което събитие настъпи първо.

2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 цената за доставка на 1 МWh нетна активна електрическа енергия ниско напрежение се променя от 117,500 BGN без ДДС на 130,00 BGN (сто и тридесет) без ДДС.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Поради настъпили съществени непредвидени промени в ценообразуването на свободния пазар на електроенергия през месец април 2021 г. вследствие на извънредни обстоятелства в световен мащаб, което е довело до трайна тенденция към повишаване на цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, са постъпили откази от сключване на договор от участници и е издадено решение № D5843283/29.4.2021 г. на осн. чл. 110, ал. 5 от ЗОП поради настъпване на обстоятелства по чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с което е отменено решение № РД-04-3/13.04.2021 г. за определяне на изпълнител по поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“, влязло в сила на 23.04.2021 г., и е прекратена процедурата.

Наложително е увеличение на цената по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основание клауза в договора и удължаване срока на договора по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN