Dostawy - 24323-2015

Wyświetl widok skrócony

23/01/2015    S16

Polska-Poznań: Wirówki

2015/S 016-024323

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UMP, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, pok. 113, 114, I piętro
Osoba do kontaktów: mgr Joanna Janczak
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Tel.: +48 618546000
Faks: +48 618546146

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://administracja.ump.edu.pl/dzp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: uczelnia publiczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Międzywydziałowe Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.

Kod NUTS PL415 Miasto Poznań

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
I grupa: mikroskop fluorescencyjny;
II grupa: spektrofotometr UV-VIS;
III grupa: mikrotom rotacyjny;
IV grupa: naczynie dewar;
V grupa: inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem;
VI grupa: wirówka;
VII grupa: system do uzdatniania wody;
— dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42931000 Wirówki, 38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 38515200 Mikroskopy fluorescencyjne

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: I grupa: mikroskop fluorescencyjny
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
I grupa: mikroskop fluorescencyjny, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38515200 Mikroskopy fluorescencyjne

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: II grupa: spektrofotometr UV-VIS
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
II grupa: spektrofotometr UV-VIS, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: III grupa: mikrotom rotacyjny
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
III grupa: mikrotom rotacyjny, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: IV grupa: naczynie dewar
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
IV grupa: naczynie dewar, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: V grupa: inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
V grupa: inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: VI grupa: wirówka
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
VI grupa: wirówka, dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

42931000 Wirówki

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: VII grupa: system do uzdatniania wody
1)Krótki opis
Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg VII grup:
VII grupa: system do uzdatniania wody dla Międzywydziałowego Laboratorium Biologii Medycznej w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 42 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
I grupa: 1 395 PLN;
II grupa: 633 PLN;
III grupa: 367 PLN;
IV grupa: 147 PLN;
V grupa: 252 PLN;
VI grupa: 36 PLN;
VII grupa: 111 PLN.
Wykonawca, który nie wniesie wadium w ww. kwocie zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2, pkt 2 ustawy Pzp.
2) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert.
3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze lub w ofercie inne formy wadium.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
2. Wiedza i doświadczenie
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
3. Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca musi do oferty dołączyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oświadczenie to składa każdy z wykonawców.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.
5. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z wykonawców.
6. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie-dokument winien złożyć każdy z wykonawców
7. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
W przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (dodatek nr 4 do SIWZ).
9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym w pkt. 1-7 powyżej.
III. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – dodatek nr 3
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – oświadczenie to podpisuje pełnomocnik.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 80

2. Gwarancja. Waga 20

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PN-1/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.3.2015 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.3.2015 - 9:10

Miejscowość:

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, salka konferencyjna, pok. 112, I piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
1) Ocena spełnienia ww. warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymienione w SIWZ, wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 2 powyżej.
5) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1–11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1–5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
6) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
II.
1) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane:
A. pkt 2–4 i 6 (pkt. 5.4. tabela pkt 2–4 i 6 SIWZ) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
B. pkt 5 i 7 (pkt 5.4., tabela pkt. 5 i 7 SIWZ) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów określonych w punkcie poprzednim.
3) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.
Inne wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) Formularz ofertowy, dodatek nr 2 do SIWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – podpisuje pełnomocnik.
2) Dodatek nr 5 do siwz
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – podpisuje pełnomocnik.
3) Dowód wniesienia wadium
4) Pełnomocnictwo:
— jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie,
— jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
IV.
Uwagi:
a) Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów, w sytuacji gdy złożone dokumenty są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.
b) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
V.
1) Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 1 do niniejszej SIWZ:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość dokonania późniejszych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: zmiany terminu realizacji.
VI.
1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz specyfikacji, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ww. ustawy (art. 179–198g).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.1.2015