Szolgáltatások - 243329-2019

24/05/2019    S100    Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2019/S 100-243329

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jankovics Ivett
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Telefon: +36 306609742
Fax: +36 15117526

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000369482019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000369482019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás

Hivatkozási szám: EKR000369482019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés „Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére” Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljeskörű és komplex rekonstrukciója érdekében a létesítmények átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése, valamint 1 db új, 120-140 méter szerkezeti hosszúságú, villamosított vasúti pálya feletti, utas vagy közforgalom számára megnyitott gyalogos felüljáró tervezése (Kőbánya-Kispest állomás, amely közhasználatú és tömegtartózkodásra alkalmas épületekből áll)

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervező kiválasztása Kőbánya-Kispest vasútállomás utasforgalmi tereinek korszerűsítésére

Felvételi épület és 1 db gyalogos felüljáró teljes körű és komplex rekonstrukciója érdekében a létesítmények átépítésének, perontetők felújításának, liftek és mozgólépcsők elhelyezésének tervezése, valamint 1 db új 120-140 méter szerkezeti hosszúságú villamosított vasúti pálya feletti, utas vagy közforgalom számára megnyitott gyalogos felüljáró tervezése (Kőbánya-Kispest állomás, amely közhasználatú és tömegtartózkodásra alkalmas épületekből áll), amely a Tervezési Programmal összhangban az alábbi feladatokat foglalja magában:

— Engedélyezési és kiviteli-ajánlati terv, Egységes Ágazati Tételrend alkalmazásával árazott és árazatlan költségvetési kiírás elkészítése a tervezési programban szereplő és a lefolytatott megrendelői és hatósági egyeztetéseknek megfelelő műszaki tartalomra vonatkozóan (beleértve az adott tervfázisnak megfelelő részletezettségű organizációs tervezést és a szükséges üzemeltetői és kezelő jóváhagyások megszerzését is)

— Az engedélyezési tervek hatósági engedélyeztetése,

— Az organizációs terv részeként forgalmi építési fázisterv készítése,

— Közreműködés a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során felmerülő kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolásában. A kiegészítő tájékoztatás kérések alapján felmerülő esetleges dokumentációmódosítások Megrendelő által szabott (legalább 3 munkanap) határidőre történő elvégzése,

— A kivitelezés alatt 200 mérnöknap tervezői művezetés. A tervezői művezetés generáltervezői művezetést jelent, annak teljesítése a tervező feladata és felelőssége, a teljesítés igazolása az érintett, egyidejű teljesítői létszámtól független.

A tervezői művezetés biztosítása magában foglalja a használatba vételi eljárás lezárásig felmerülő helyszíni közreműködés alkalmait, valamint a használatba vételt akadályozó, a nem tervezői felelősségbe eső, hiányosságokból adódó tervezési munkák elvégzését is. Ennek során a Tervező a Megrendelő és a műszaki ellenőr által igényelt szakmai segítséget köteles megadni. Ennek keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 40
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 381
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A tervezői művezetést a szerződéstervezet 5.4. pontjában foglaltakkal összhangban a felhívásban Ajánlatkérő opcionálisan rendeli meg, amennyiben a kapcsolódó kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés hatályba lép.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-2.1.0-15-2016-00015 Állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program

II.2.14)További információk

AK a jelenelj. nyomán kötendő szer-ét IKOP forrásból tervezi finanszírozni. AK felhívja a figyelmet,hogy az AF +küldésének időpontjában a TSZ mód-a még nem került aláírásra, így hivatkozva a Kbt.53.§ (5)és(6) bek-re, tájékoztatja az AT-et, hogy jelen közbesz-i eljárás feltételesnek minősül. A KD rendelk-re bocsátásának módja: AKD-at AKa424/2017.Kr.14.(1)bek-e alapján az EKR old-án teszi közzé:www.ekr.gov.hu

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj-ban nem lehet AT,AV, és nem vehet részt az alk ig-ban olyan GSZ,aki aKbt. 62.§(1)-(2)bek-ben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll(figyelemmel aKbt. 62.§(3)-(5) bek-re és a Kbt.63.§(3) bek-re,valamint 64.§-ára is).

A Kbt.74.§(1) bek b) pontja értelmében az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt a AT-t, AV-t vagy az alk iga-ban részt vevő szervezetet,aki vagy amely részéről a kizáró ok az elj során következett be.

Előzetes ig. mód:A Kbt.67.§(1) bekben foglaltak értelmében azAT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása,valamint az alk. köv.nek való megfelelés teljesülése tekintetében a321/2015.(X. 30.)Kr.I-II. fejezete szerint az EEKDban foglalt nyilatkozatát benyújtani.A Kbt.67.§(4) bekezdése alapján az AT-nek nyilatkoznia kell,hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe aKbt. 62.§(1)és(2) bek-e szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, haAK az eljárásban nem írta elő a már ismert AV-k megnevezését.A Kbt.67.§(3) bek.-ben foglaltak értelmében,ha az előírt alk.-i követelményeknek azAT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.67.§(1) bek. szerinti nyilatkozatot.

A 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 15.§(2) bek-e értelmében azon alvállalkozók tekintetében,amelyek nem vesznek részt alk iga-ban az AT-nek a Kbt.67.§(4) bek-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.Az AK a Kbt.69.§(4)-(7)bek.-ben foglaltak értelemszerű alkalmazásával – az elj-t lezáró döntés meghozatalát megelőzően, hívja fel AT-t azon, a KD-ban meghatározott dok-ok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá., melyet a 321/2015. (X. 30.)Kr. 8-10. §-a és 12-16. §-a szerint kell igazolnia, azzal, h 8.§ ib) és 10.§ gb)pontjában a 2017. évi LIII. tv.3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja az irányadó. Ha az előírt alka köv-nek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az igazolások benyújtásának előírásakor kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – kizárólag az alk köv-k tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk feltételnek történő megfelelést. Az alk ig-hoz igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről a Kbt.65.§(7)bek.szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt.65.§(8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A 321/2015.(X. 30.) Kr.15.§(1) bek. értelmében az AT az alk ig-ban részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alk ig-ban részt vevő AV tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Az EEKD tartalmazza azon megjelölést, hogy a Kbt.69.§(4)bek szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt.69.§(11)bek szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot. A nem Mo.-n letelepedett ATnek a kizáró okok ig. módjának meghatározása érdekében, nyilatkoznia kell arról,hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg,és azokat mely hat-ok, szervezetek bocsátják ki.AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy aKbt.74.§(2) bekezdésének a)pontjában foglaltak értelmében fenntartja magának a jogot, hogy kizárhatja az eljárásból azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt.2.§(5)bek].AK felhívja a figyelmet a Kbt.64.§ rendelkezésére.A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.AK felhívja AT-k figyelmét a 321/2015.(X.30)Kr 1-16.§-okra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2).

Utólagos ig. mód.:

P/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak értelmében az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

„Olyan építmény (építményrész), amely

— a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és

— használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá

— használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet

— törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.”

Tömegtartózkodásra alkalmas épület fogalma alatt az Ajánlatkérő az alábbiakat érti:

„amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség* van, illetőleg amelyen (pl. híd, kilátó) bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható.”

*egyidejűleg 300 személynél nagyobb befogadóképességű helyiség

Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a 321/2015. Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése alkalmazandó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (közhasználatú, vagy egyéb tömegtartózkodásra alkalmas épületek tervezése (engedélyezési és/vagy kiviteli terv) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a nettó 90 millió Ft-ot.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes ig. mód: ATnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK felhívja AT figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát ATnek csak arról kell nyilatkozni az EEKDban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő előírja, hogy ATnek elegendő az EEKD IV. “α” szakaszát kitölteni (Kbt. 67. § (2).

Utólagos ig. mód.:

M/1) Ajánlattevőnek a 321/2015. Kr. 21. § (3) bekezdésének a) pontja szerint csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciáinak ismertetését a 321/2015. Kr. 22. § valamint a 24. § (1) bekezdése szerint igazolva

A referencianyilatkozat/igazolás tartalmi előírásait és a nyilatkozatmintát a KD tartalmazza.

M/2) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében

A szakember bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot.

Csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát

A szakmai önéletrajzhoz egyszerű másolatban mellékelni kell azon végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at

Részleteket a KD tartalmazza.

Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alk. követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni.

Ajánlatkérő az M/2) 1. „É”; M/2) 3. „KÉ-VV”; M/2) 4. „HT” szakemberek tekintetében biztosítja az átfedés lehetőségét.

Az M1) és M2) pontokkal kapcsolatos alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (4),(6)-(7) bekezdése alkalmazandó.

M3) Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015 Kr 26. § (3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján előírt követelmény tekintetében a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1.Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a 321/2015. Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely legalább 1 db legalább 40 méter szerkezeti hosszúságú villamosított vasúti pálya feletti, utas vagy közforgalom számára megnyitott, gyalogos vagy kerékpáros vagy gépjármű, vagy ezek bármely kombinációját biztosító felüljáró szerkezet létesítésének kiviteli vagy kiviteli szintű engedélyezési terv szintű megtervezését igazolja.

M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M/2.1. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján 1. melléklet I/2. rész 2. pontjában előírt „É” névjegyzékbe vételi követelményének megfelelő, vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.

M/2.2. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 7. pontjában előírt a „KÉ-VA” névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, vagy azokkal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal,

M/2.3. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 7/B. pontjában előírt a „KÉ-VV” névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, vagy azokkal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal,

M/2.4. 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet I./2. rész 25. pontjában előírt a „HT” névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő, vagy azokkal egyenértékű végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal.

M/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a szolgáltatáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Alkalmatlan továbbá a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, amennyiben nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után az egyes részteljesítésekkel összefüggő,azaz a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 1 %-a.A késedelmi kötbér maximális mértéke az egyes részteljesítésekkel összefüggő,azaz a szerződésszegéssel érintett nettó szerződési érték összegének 20%-a.Nem teljesítés esetén Tervező meghiúsulási kötbért köteles fizetni,melynek mértéke a nettó Tervezői díj összegének 30 %-a.Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével.Amennyiben Tervező a hibák javításának, hiányosságok pótlásának a kitűzött, ésszerű,de legfeljebb 8 munkanapos határidőn belül nem tesz eleget,kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a szerződésszegéssel érintett nettó Tervezői díj 20%-a.(További kötbéreket és a részleteket ld.: szerződéstervezetben a KD részeként

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Megrendelő(M)előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A M-t egyéb, a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. A projekt IKOP forrásból az EU társfinanszírozásával(fin) valósul +. tám. intenzitás 100%. A számlák ellenértékének(e.ér) kifizetése a Kbt.135.§ (5) és (6) bekben, 272/2014 Kr129.§-ában + fogalmazottak alapján, utófin-sal történik. Projaz: IKOP-2.1.0.-15-2016-00015. Az e.ér kifizetésének teljesítése a Ptk 6:130.§(1)-(2)bekben foglalt szabályoknak + felelően történik. Tervező (T) 6 részszámla(rsz) benyújtására jogosult. Amennyiben a t-i művezetésre(műv)vonatk. feladatot M +rendeli,úgyaFelek a6.rsz-át egyben végszámlának(vsz) is tekintik.Amennyiben a t-i műv nem kerül +rendelésre,úgy a Felek az 5.rsz-át tekintik vsz-nak. 1. rsz: bírálati eng.terv benyújtása 2. rsz: eng.terv M általi jóváhagyása ésa jogerős építési engedély M általi kézhezvétele 3.rsz: eng.terv szerzői vagyoni jogainak e.ér 4. rsz: kiviteli tervek 5.rsz: kiviteli terv szerzői vagyoni jogainak e.ér-e6.rsz(opcionálisan):t-i műv részl. ld: KD

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK előleget nem fizet, fizetési bizt-ot nem ad, egyéb szerz-t bizt. mellékköt. nem terheli.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/06/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/06/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A TED szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a KD-ban adja meg. Jelen pontban csak a KD elérésének módja és az adott közbesz-re vonatkozó spec. infok kerülnek feltüntetésre, általános közbeszerzési jellegű információk, a Kbt- ben is megfogalmazott, AT-ket érintő kötelezettségekre AK jelen pontban nem tér ki. A IV.2.6) pontban lévő 2 hó 60 naptári napot jelent. A KD térítésmentesen, elektr. úton valamennyi érdeklődő GSZ elérheti az EKR honlapján (www.ekr.gov.hu) a jelen eljárás tárgyának megnevezése alatt. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az at-i hi. lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

A P1)M/1)M2)M/3) alk. követelmények a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. AT-nek ajánlatában – az EEKD-ban foglalt nyilatkozatán túlmenően, annak kiegészítéseként – csat. kell a Kbt.66.§(2)és(4)bek. szerinti nyilatkozatot. A Kbt. 66.§(2)bek. szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlatának. AK az ajánlatban kéri megjelölni a Kbt. 66.§(6)bek. a)-b) pontja szerinti adatokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. Az ajánlatot legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az IV.2.7) szerinti módon kell benyújtani. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. A szerz.kötés és a teljesítés nyelve a magyar.A szerződésre irányadó jog:a magyar.Az AK és nyertes AT szerződéses viszonyukból eredő vitás kérdésekre kikötik a magyar bíróság joghatóságát. Értékelés során adható pontszám alsó-felső határa:0-10p. 1. (ár szempont) részszemp.-fordított arány, 2-3-4-5. részszemp.-egyenes arány. AK a 60 hónál kedvezőbb +ajánlás esetén is a 60 hó értéket helyettesíti be a képletbe (részletesen:KD)AK az eljárásban nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. Az M/2. alk.köv. tekintetében bemutatott szakemberek jogosultsága vonatkozásában az ajánlatban ATnek nyilatkozni kell, h. a szakemberek legkésőbb az AK által az összegezést követően +határozott szerz.köt. napjáig rendelkezni fognak a MMK és/vagy MÉK névjegyzékén a 266/2013.Kr. hatályba lépéséig kiadott engedélyek vonatkozásában a 244/2006.Kr., azt követően a 266/2013. Kr. szerinti jogosultságokkal..ATnek nyilatkoznia kell arról, h. ha a nyilvántartásba-vétel elmarad (KÉ-VA;KÉ-VV;HT;É;), ez a nyertes AT szerz.köt.től való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek alapján. Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 130 millió, ill., káreseményenként legalább 90 millió Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek (közös aj.tétel esetén legalább az egyik közös ATnek) nyilatkoznia kell ajánlatában. Helyszíni bejárás: 11.6.2019 10:00. Találk.:KÖKI terminál MÁV Pénztár előtere. Kapcsolattart.:AF I.1).A bejáráson való részvételi szándékot a bejárást megelőző napon 12:00-ig kérjük jelezni:jankovics.ivett@mav.hu email címen.A tárgyi közbeszerzési eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Krisztián, lajstromszáma: 534.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

Rövidítések.:AK-ajánlatkérő,AT-ajánlattevő,AV-alvállalkozó,KD-Közbeszerzési Dokumentumok,AF-Ajánlati felhívás,GSZ-Gazdasági Szereplő,TSZ-Támogatási Szerződés.

Folyt. II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A tervezési feladat tárgyát képező építménykomplexum egy utasforgalmi létesítménynek tekinthető. A különböző építészeti és épületszerkezeti elemei, utasforgalmi funkciói, közműhálózata, és gépészeti rendszerei is egy összetett, komplex rendszert alkotnak, azok tervezése nem bontható fel. Ezt erősíti, hogy a tervezés során figyelembe veendő különböző tervezési előírások is egy komplexumként kezelik (pld. tűzrendészet, menekítés, használati méretezés), még akkor is, ha csak egy részfeladat tervezését kellene elvégezni.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/05/2019