Diensten - 243329-2022

06/05/2022    S89

België-Hasselt: Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor auto's

2022/S 089-243329

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Politie Limburg Regio Hoofdstad
Nationaal identificatienummer: 0642781089
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: De heer Robert Weemaes
E-mail: robert.weemaes@police.belgium.eu
Telefoon: +32 11938677
Fax: +32 11938939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.politielrh.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/688/EJ/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Politie Limburg Regio Hoofdstad
Nationaal identificatienummer: 0642781089
Postadres: Zwarte-Brugstraat 6
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Robert Weemaes
E-mail: pz.lrh.aankopen@police.belgium.eu
Telefoon: +32 11938677
Fax: +32 11938739
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.politielrh.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Takelen voertuigen

Referentienummer: 2022-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50118100 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor auto's
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144220 Takel- en sleepvoertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE22 Prov. Limburg (BE)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Politie Limburg Regio Hoofdstad

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Takelen voertuig

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2022
Einde: 01/09/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

1. Bewijs van omzet aantonen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Bij te voegen documenten:

- CE-Attesten

- EG-Verklaring van overeenstemming

- Instructiekaart

- Nederlandse handleiding

2. De inschrijver dient aan te tonen dat hij over voldoende materieel bezit om de meeste taken zelfstandig uit te voeren binnen de opgelegde tijdslimieten.

Eventuele minimumeisen:

1. Indien van toepassing staat het vermeld in het bestek

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Takeldiensten

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 05/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Aankoopdienst, Zwarte-Brugstraat 6 te 3500 Hasselt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetensschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: info@raadvanstate.be
Telefoon: +32 22349611
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2022