Dienstleistungen - 24337-2023

Submission deadline has been amended by:  86139-2023
13/01/2023    S10

Polen-Warschau: Reparatur- und Wartungsdienste

2023/S 010-024337

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 525-000-02-51
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pkp.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pkp.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://pkp.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie stałego serwisu, konserwacji i utrzymania urządzeń i instalacji na dworcu Szczecin Główny w latach 2023-2025

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2023/WNP-014272/2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji i urządzeń, wykonywanie przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych oraz usuwanie awarii instalacji, systemów i urządzeń elektrycznych wysokoprądowych, wod-kan., klimatyzacji, wentylacji oraz pełnienie pogotowia technicznego w trybie 24 godzin na dobę, przez 7 dni

w tygodniu przez cały okres trwania Umowy w obiekcie dworca PKP Szczecin Główny.

2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej: „OPZ”, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania Przedmiotu zamówienia na zasadach i warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ dalej jako „Wzór Umowy” oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42416000 Aufzüge, Schrägaufzüge, Hebezeuge, Rolltreppen und Rollsteige
50700000 Reparatur und Wartung von Einrichtungen in Gebäuden
50760000 Reparatur und Wartung von öffentlichen Toiletten
71356100 Technische Überwachung
42500000 Kühl- und Lüftungseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności określone w § 2 ust. 4) Wzoru Umowy – Załącznik nr 10 do SWZ.

2. Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia, określone zostały we Wzorze Umowy, stanowiącym Załączniku nr 10 do SWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby przy realizacji zamówienia osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wymienione w rozdz. IX ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ, porozumiewały się

z Zamawiającym w języku polskim lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego.

W korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski, przy czym Zamawiający w tym przypadku wymaga posługiwania się przez personel Wykonawcy językiem polskim w stopniu zaawansowanym C1 - zgodnie ze skalą przyjętą przez Radę Europy – CEFR Common European Framework lub za pośrednictwem tłumacza języka polskiego, natomiast w korespondencji pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym za obowiązujący uznaje się język polski w co najmniej wyżej wymienionym stopniu zaawansowania.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SWZ oraz przestrzegania wymagań „Procedury dotyczącej wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Wzoru Umowy (w zakresie przepisów BHP).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/04/2023
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na obsłudze eksploatacyjnej i technicznej systemów i urządzeń obejmującą co najmniej branże:

- elektryczną, zawierającą obsługę i utrzymanie w sprawności instalacji wysokoprądowych, w tym rozdzielnic elektrycznych,

- sanitarną, zawierającą obsługę i utrzymanie w sprawności instalacji wod/kan, w tym przepompowni oraz separatorów tłuszczu,

- klimatyzacyjno-wentylacyjną zawierającą obsługę i utrzymanie w sprawności instalacji klim/went., w tym central wentylacyjnych,

- teletechniczną i bezpieczeństwa p.poż. zawierającą obsługę i utrzymanie w sprawności instalacji niskoprądowych, w tym DSO, BMS, CCTV, KD, centrali pożarowej oraz instalacji tryskaczowej,

w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2, świadczonych przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, o wartości wykonanej usługi nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza wykazanie maksymalnie 4 usług w rozbiciu na poszczególne branże, przy założeniu, że każda z nich była świadczona w budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 3 000 m2 przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy, a łączna wartość wykazanych usług będzie wynosiła nie mniej niż 300 000,00 zł brutto.

Zamawiający dopuszcza wykazanie realizacji zamówienia na podstawie kilku umów/zleceń z zastrzeżeniem, że usługi/a była/jest realizowana przez okres ciągły 12 miesięcy na tym samym obiekcie.

W przypadku, gdy usługa obejmowała szerszy zakres, Wykonawca zobowiązany jest wskazać wartość usługi określonej w warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku podania wartości usług w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

W przypadku usług nadal wykonywanych, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania wartości usług, które zostały już wykonane.

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 z późn) tj. budynek: przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełnić łącznie.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

cd. Sekcji III. 1.3.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie

i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

- co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV na stanowisku dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (GRUPA 1) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r., poz. 1392, z późn. zm.),

- co najmniej 1 osobą posiadającą Certyfikat F- Gazowy, która będzie uczestniczyć w realizacji usługi, zgodny z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednym z zakresów wskazanych powyżej. W takim przypadku liczba osób może być mniejsza niż wskazana powyżej.

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełnić łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 4 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale IX ust. 2 pkt 4 lit. a) SWZ;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SWZ - który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IX ust. 2 pkt 4 lit. b) tiret pierwszy i drugi SWZ.

Uwaga! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IX SWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w następujących formach:

1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. 78 1020 1026 0000 1302 0348 5851,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.).

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Określone w załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu podpisania Umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

4. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy, zgodnie z art. 454 ustawy Pzp (a contrario), wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/02/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie Zakupowej ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie Zakupowej, w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informacja z otwarcia ofert udostępniona będzie na Platformie Zakupowej, w zakładce „Załączniki organizatora”

przedmiotowego postępowania i zawierać będzie:

1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) ceny zawarte w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2025 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a) – g), pkt 2) (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h), pkt 3) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej.

1a. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. z 8 04.2022 nr L 111/1, dalej: „rozporządzenie UE”), w postępowaniu zakazuje się udzielenia zamówienia na rzecz lub

z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji,

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotów, o których mowa w lit. a),

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b).

Zakaz udzielenia zamówienia zostanie wykonany ten sposób, iż podmioty wskazane w art. 5 k rozporządzenia UE zostaną wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia.

1b. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej: „ustawa UPAU”) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU;

2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.

1 pkt 3 ustawy UPAU;

3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

Wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 1a. powyżej, badane będzie w odniesieniu do Wykonawcy, podwykonawców, dostawców lub podmiotów udostępniających zasoby, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w pkt 1b. powyżej, badane będzie w odniesieniu do Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby.

Wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy podlegającego wykluczeniu na ww. podstawie, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy.

2. Zamawiający przeprowadzi postępowanie w „procedurze odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

ciąg dalszy informacji znajduje się w Sekcji VI.4.3(Składanie odwołań).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX ustawy Pzp.

C.d.3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w rozdziale X SWZ oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w rozdziale II SWZ, w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a)-b) pkt 2, pkt 6, pkt 7 lit a)-d), § 8 ust. 1 pkt 3, § 9 ust. 1 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia oraz w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z § 4 rozporządzenia oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 3) lit. e) (oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ustawy UPAU i o braku zakazu udzielenia zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia UE (zgodnie z Załącznikiem nr 11a i 11b do SWZ)) SWZ.

4. Informacje o podmiotowych i przedmiotowych środkach dowodowych oraz innych oświadczeniach i dokumentach jakie musi dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawarto w rozdziale X SWZ.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, warunki wskazane w Rozdz. IX ust. 2 pkt 4 SWZ) mogą spełnić wspólnie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1) lit a) – g), pkt 2) (z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h), pkt 3) – 6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz na podst. art. 5k rozp.UE i art. 7 ust. 1 ustawy UPAU.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.Badanie czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1a i 1b SWZ, zostanie dokonane w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę, wykazy określone w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 oraz listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy UPAU.

8.Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/01/2023