Tjenesteydelser - 243376-2022

Submission deadline has been amended by:  257152-2022
06/05/2022    S89

Danmark-København: Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel

2022/S 089-243376

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lægemiddelstyrelsen
CVR-nummer: 37052485
Postadresse: Axel Heidesgade 1
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Troels Mogensen
E-mail: trm@dkma.dk
Telefon: +45 44889344
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://laegemiddelstyrelsen.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244519
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330473&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330473&B=SUNDHEDSSTYRELSEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Applikationsvedligehold på standardplatforme

Sagsnr.: 2022043494
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Lægemiddelstyrelsens forretningsapplikationer er bl.a. udviklet på en række standardsoftwareplatforme, som f.eks. MS Dynamics, Sitecore og Java. Lægemiddelstyrelsen ønsker nu at udbyde en rammekontrakt med én leverandør vedr. vedligehold og udvikling på disse platforme. Formålet med at indgå en rammeaftale med en leverandør er at minimere de løbende transaktionsomkostninger og give leverandøren mulighed for at opbygge et indgående kendskab til applikationerne, for dermed bedre at kunne løse opgaverne i medfør af rammeaftalen. Lægemiddelstyrelsen har indtil nu opereret med to forskellige aftaler til samme formål, men ønsker nu at slå opgaverne sammen i én rammeaftale. Den første større opgave for en ny leverandør vil således være at overtage applikationsporteføljen og sætte sig ind i den.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72212000 Programmeringsservice i forbindelse med applikationsprogrammel
72212180 Udvikling af programmel til medicinske formål
72212517 Udvikling af it-programmel
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for basisprogrammel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72254000 Programmeltestning
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lægemiddelstyrelsens forretningsapplikationer er bl.a. udviklet på en række standardsoftwareplatforme, som f.eks. MS Dynamics, Sitecore og Java. Lægemiddelstyrelsen ønsker nu at udbyde en rammekontrakt med én leverandør vedr. vedligehold og udvikling på disse platforme. Formålet med at indgå en rammeaftale med en leverandør er at minimere de løbende transaktionsomkostninger og give leverandøren mulighed for at opbygge et indgående kendskab til applikationerne, for dermed bedre at kunne løse opgaverne i medfør af rammeaftalen. Lægemiddelstyrelsen har indtil nu opereret med to forskellige aftaler til samme formål, men ønsker nu at slå opgaverne sammen i én rammeaftale. Den første større opgave for en ny leverandør vil således være at overtage applikationsporteføljen og sætte sig ind i den.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 80 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Se nærværende bekendtgørelses afsnit III.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se ESPD.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Omsætning og soliditet baseret på nøgletal fra seneste afsluttede årsregnskab.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til omsætning: 25 mio. DKK

Mindstekrav til soliditet: 10 %  (regnet som egenkapitalens andel af den samlede balance)

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer fra tilsvarende kontrakter, som demonstrerer de fornødne kompetencer, ressourcer og erfaring til at opfylde nærværende udbudte rammeaftale. Referencerne vurderes ud fra hver hvor godt de svarer til ydelserne som skal præsteres på den nærværende udbudte rammekontrakt.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal vedlægge sine 5 mest relevante referencer. Referencerne skal indeholde kontaktoplysninger, og ordregiver forbeholder sig ret til at henvende sig til referencen for at få den bekræftet og uddybet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se udbudsmateriale.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/06/2022
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/06/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, ved forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden for 20 kalenderdage. Dette er regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Hvis klagen handler om overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens §§ 191 og 192, er klagefristen på 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og §§ 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2022