Доставки - 243527-2018

07/06/2018    S107

България-Габрово: Училищна мебелировка

2018/S 107-243527

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Gabrovo
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Цанева
Електронна поща: tsaneva@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818377
Факс: +359 66809371
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/471-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39160000 Училищна мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 207 747.45 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39160000 Училищна мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

Училищна сграда в гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 27.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвидена е доставка на интериорно обзавеждане по разработен работен проект. Интериорният проект за училищна сграда, намираща се на ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово е предвидил съвременни решения и възможност за интерактивно преподаване. Целта на настоящата поръчка е извършване на доставка на заложените в проекта и количествената сметка обзавеждане и оборудване, както и гаранционно обслужване на същото. Проектът предвижда обзавеждане на учебните помещения с единични учебни маси — правоъгълни или трапецовидни. Това дава възможност за използване на различни видове конфигурации на мебелите в зависимост от нуждите на обучението. Предложени са различни варианти за композиране на мебелите за различни видове класни занимания — индивидуални, по двойки или групови занимания по трима или 6 човека. За максимален комфорт на учениците са предвидени маси и столове с различни височини за всяка класна стая според изискванията на конкретния клас, като е възможно да се предложат и маси и столове с регулируема височина. Видовете маси са описани в чертежите и количествените сметки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционно обслужване / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 128 453.45 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на оборудване за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

Училищна сграда, гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 27.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвидена е доставка на мултимедийно оборудване и техника по разработен работен проект. Интериорният проект за училищна сграда, намираща се на ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово е предвидил съвременни решения и възможност за интерактивно преподаване. Целта на настоящата поръчка е извършване на доставка на заложените в проекта и количествените сметки оборудване и техники, както и гаранционно обслужване на същото.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционно обслужване / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 294.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово”, финансиран по ОПРР
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособена позиция № 2.

Участникът трябва да има статут на обучителен център за територията на България за предлаганото от него специализиранo електронно съдържание. Същия трябва да фигурира в регистъра на МОН, като обучаваща организация с право за издаване на удостоверения съгласно изискванията на министерството.

Доказване изискването за притежаване на статут на обучителен център при подписването на договора: Документ (сертификат), удостоверяващ че участникът има статут на обучителен център за територията на България издаден от производителя на специализиранoто електронно съдържание. Документ удостоверяващ, че участникът е вписан в регистъра на МОН, като обучителна организация, свързана с предмета на настоящата поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособена позиция № 1.

— Участниците трябва да са изпълнили поне три доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставки с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:

Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.

— Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:

• Сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или 14001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: производство на училищно и/или офис обзавеждане.

Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото обзавеждане, сертификатът EN ISO 14001:2004 или 14001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на обзавеждането.

За обособена позиция №2.

Участниците трябва да са изпълнили поне три доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставки с предмет „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира:

Доставка и монтаж на компютърно и/или мултимедийно оборудване за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.

— Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:

• Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на компютърно оборудване.

Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото оборудване, сертификатът БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на оборудването.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване за изпълнени договори се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 9) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

Минималното изискване за притежание на валидни сертификти се доказва при сключване на договор с представянето им.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В-ят отстранява от участие у-к, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, като основа. по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се прилага за професия или дейност, свързана с изп. на п-ката. Освен на горните основания в-ят отстранява от пр-ата: 1. у-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в до-ята;

2.у-к, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предв. обявените у-я на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на Ок.среда, соц. и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното еколог., социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо;

3. у-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. у-ци, които са свързани лица. Продължава в VI.3.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2018
Местно време: 10:30
Място:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Заседателната зала — ет. 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от III.2.2.

5. Оферти на участници, които надхвърлят определения максимален ресурс за съответната обособена позиция по предходната точка, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя

В-ят изисква от опр. изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 % от стойността на договора.

Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител (Обр. 1).

2. Заявление за участие — представя се за всяка обособена позиция, за която се подава оферта:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението (обр. 2), което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. при участник обединение — Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено копие), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. ЕЕДОП се подава в електронен вид.

3. Оферта:

3.1.Техническо предложение - представя се за всяка обособена позиция, за която се подава оферта:

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — образец № 3;

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — Образец № 4;

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата — Образец № 5;

3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо — Образец № 6;

3.1.6. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта — Образец № 7;

3.1.7. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо (свободен текст). Към техн. предложение се прилага и попълнена количествена сметка (обр. 3.1 и 3.2 — в зависимост от позицията, за която се кандидатства).

4. Ценово предложение — Образец № 8; Цените следва да са съобразени с максималните прогнозни и следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен ДДС. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата изписана с думи. Участникът следва да представи попълнено и остойностено Приложение № 8.1. или № 8.2. (в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта) към ценовото предложение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2018