Доставки - 243527-2018

07/06/2018    S107

България-Габрово: Училищна мебелировка

2018/S 107-243527

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Gabrovo
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Цанева
Електронна поща: tsaneva@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818377
Факс: +359 66809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg/bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/471-
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по две обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
39160000 Училищна мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по две обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 207 747.45 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на интериорно обзавеждане за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово“.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39160000 Училищна мебелировка
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

Училищна сграда в гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 27.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвидена е доставка на интериорно обзавеждане по разработен работен проект. Интериорният проект за училищна сграда, намираща се на ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово е предвидил съвременни решения и възможност за интерактивно преподаване. Целта на настоящата поръчка е извършване на доставка на заложените в проекта и количествената сметка обзавеждане и оборудване, както и гаранционно обслужване на същото. Проектът предвижда обзавеждане на учебните помещения с единични учебни маси — правоъгълни или трапецовидни. Това дава възможност за използване на различни видове конфигурации на мебелите в зависимост от нуждите на обучението. Предложени са различни варианти за композиране на мебелите за различни видове класни занимания — индивидуални, по двойки или групови занимания по трима или 6 човека. За максимален комфорт на учениците са предвидени маси и столове с различни височини за всяка класна стая според изискванията на конкретния клас, като е възможно да се предложат и маси и столове с регулируема височина. Видовете маси са описани в чертежите и количествените сметки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционно обслужване / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 128 453.45 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“, финансиран по ОПРР
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Доставка и монтаж на оборудване за училищна сграда, намираща се на ул. „Христо Смирненски“ № 27, гр. Габрово“.

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30230000 Компютърно оборудване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG322 Gabrovo
Основно място на изпълнение:

Училищна сграда, гр. Габрово, ул. „Христо Смирненски“ № 27.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвидена е доставка на мултимедийно оборудване и техника по разработен работен проект. Интериорният проект за училищна сграда, намираща се на ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово е предвидил съвременни решения и възможност за интерактивно преподаване. Целта на настоящата поръчка е извършване на доставка на заложените в проекта и количествените сметки оборудване и техники, както и гаранционно обслужване на същото.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок за гаранционно обслужване / Тежест: 30
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 294.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 45
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово”, финансиран по ОПРР
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособена позиция № 2.

Участникът трябва да има статут на обучителен център за територията на България за предлаганото от него специализиранo електронно съдържание. Същия трябва да фигурира в регистъра на МОН, като обучаваща организация с право за издаване на удостоверения съгласно изискванията на министерството.

Доказване изискването за притежаване на статут на обучителен център при подписването на договора: Документ (сертификат), удостоверяващ че участникът има статут на обучителен център за територията на България издаден от производителя на специализиранoто електронно съдържание. Документ удостоверяващ, че участникът е вписан в регистъра на МОН, като обучителна организация, свързана с предмета на настоящата поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособена позиция № 1.

— Участниците трябва да са изпълнили поне три доставки с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставки с предмет „сходен“ с този на поръчката следва да се разбира:

Доставка и монтаж на обзавеждане за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.

— Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:

• Сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2004 или 14001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват сходен с предмета на поръчката, а именно: производство на училищно и/или офис обзавеждане.

Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото обзавеждане, сертификатът EN ISO 14001:2004 или 14001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на обзавеждането.

За обособена позиция №2.

Участниците трябва да са изпълнили поне три доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под доставки с предмет „сходни“ с тези на поръчката следва да се разбира:

Доставка и монтаж на компютърно и/или мултимедийно оборудване за сгради, ползвани от публични институции и/или обществени сгради.

— Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:

• Сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват производство на компютърно оборудване.

Забележка: В случай, че участникът не е производител на предлаганото оборудване, сертификатът БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, се представя за/от производителя на оборудването.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималното изискване за изпълнени договори се доказва при подписване на договор за изпълнение с:

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (Образец № 9) с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка.

Минималното изискване за притежание на валидни сертификти се доказва при сключване на договор с представянето им.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

В-ят отстранява от участие у-к, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, като основа. по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП се прилага за професия или дейност, свързана с изп. на п-ката. Освен на горните основания в-ят отстранява от пр-ата: 1. у-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни др. условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в до-ята;

2.у-к, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предв. обявените у-я на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на Ок.среда, соц. и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното еколог., социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10, когато е приложимо;

3. у-к, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. у-ци, които са свързани лица. Продължава в VI.3.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/07/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/07/2018
Местно време: 10:30
Място:

Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Заседателната зала — ет. 3.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължение от III.2.2.

5. Оферти на участници, които надхвърлят определения максимален ресурс за съответната обособена позиция по предходната точка, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя

В-ят изисква от опр. изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 % от стойността на договора.

Съдържание на опаковката:

1. Опис на представените документи, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител (Обр. 1).

2. Заявление за участие — представя се за всяка обособена позиция, за която се подава оферта:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението (обр. 2), което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. при участник обединение — Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението (заверено копие), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. ЕЕДОП се подава в електронен вид.

3. Оферта:

3.1.Техническо предложение - представя се за всяка обособена позиция, за която се подава оферта:

3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — образец № 3;

3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — Образец № 4;

3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата — Образец № 5;

3.1.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо — Образец № 6;

3.1.6. Декларация за извършено посещение и оглед на обекта — Образец № 7;

3.1.7. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо (свободен текст). Към техн. предложение се прилага и попълнена количествена сметка (обр. 3.1 и 3.2 — в зависимост от позицията, за която се кандидатства).

4. Ценово предложение — Образец № 8; Цените следва да са съобразени с максималните прогнозни и следва да са в лева с точност до втори знак след десетичната запетая, без начислен ДДС. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема сумата изписана с думи. Участникът следва да представи попълнено и остойностено Приложение № 8.1. или № 8.2. (в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта) към ценовото предложение.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/06/2018