Услуги - 243544-2019

27/05/2019    S101    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Брюксел: Разработване и организиране на обучение за юристи относно правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

2019/S 101-243544

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Пощенски адрес: Office MO59 04/21
Град: Brussels
код NUTS: BE1
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Разработване и организиране на обучение за юристи относно правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Референтен номер: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
II.1.2)Основен CPV код
79000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Общата цел на поръчката е да се осигури обучение, да се повиши осведомеността и да се насърчи разпространението на информация сред юристите относно ключовите принципи и понятия на правилата на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Целта на поръчката е да се анализират, оценят и подпомогнат потребностите на юристите чрез увеличаване на тяхната осведоменост относно тяхната роля и задължения в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма съгласно Директивата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Конкретната цел е програмата за обучение да обхване възможно най-голяма аудитория от юристи в целия Съюз. И по-конкретно дейностите за обучение могат да помогнат на съответните юристи да си отговорят на въпроса как те най-добре могат:

— да получат достъп и разбиране за съответните задължения по отношение на борбата с прането на пари и финансирането на тероризма; да помислят върху възможните начини за злоупотреба с юристи и правни кантори в контекста на прането на пари и финансирането на тероризма,

— да обмислят практиките, които юристите и правните кантори могат да приемат в своята конкретна юрисдикция и съгласно съответните правила на адвокатската колегия, за да се гарантират поддържане на най-високите етични стандарти на професията,

— да открият проблем, който може да възникне при тълкуване на конкретни разпоредби в контекста на хипотетични и действителни казуси, и по-специално с оглед на поддържане на непрекъснатостта на своите бизнес отношения със своите клиенти, и други съображения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма „Правосъдие“.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 09/07/2019
Местно време: 12:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/07/2019
Местно време: 11:00
Място:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, БЕЛГИЯ.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:

За британски оференти:

Моля, имайте предвид, че след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, правилата за достъп до процедури за обществени поръчки на ЕС за икономически оператори, установени в трети държави, ще се прилагат за кандидати или оференти от Обединеното кралство, в зависимост от резултата от преговорите. В случай че такъв достъп не се осигурява от действащите законови разпоредби, на кандидатите или оферентите от Обединеното кралство може да бъде отказан достъп до процедурата за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Не е приложимо
Град: Not applicable
Държава: Люксембург
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Не е приложимо
Град: Not applicable
Държава: Люксембург
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/05/2019