S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Ured za publikacije EU-a ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Usluge - 243544-2019

27/05/2019    S101    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Belgija-Bruxelles: Razvoj i organizacija osposobljavanja za odvjetnike o pravilima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na razini EU-a

2019/S 101-243544

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Poštanska adresa: Office MO59 04/21
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE1
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
E-pošta: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Razvoj i organizacija osposobljavanja za odvjetnike o pravilima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma na razini EU-a

Referentni broj: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opći je cilj ugovora osposobljavanje, podizanje svijesti i promicanje širenja među odvjetnicima ključnih načela i koncepata pravila EU-a o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Svrha je ugovora analizirati, procijeniti i podržati potrebe odvjetnika povećanjem svijesti o njihovoj ulozi i obvezama u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u skladu s Direktivom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: BE
II.2.4)Opis nabave:

Specifični je cilj da program osposobljavanja dosegne najveću moguću publiku odvjetnika u cijeloj Uniji. Posebice, aktivnosti osposobljavanja mogu pomoći uključenim odvjetnicima odgovoriti kako najbolje mogu:

— pristupiti i razumjeti relevantne obveze za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma; razmotriti kako se odvjetnici i odvjetnička društva mogu zloupotrijebiti u kontekstu pranja novca i financiranja terorizma,

— razmotriti prakse koje odvjetnici i odvjetnička društva mogu usvojiti u svojoj nadležnosti i u skladu s odgovarajućim pravilima odvjetničkih komora kako bi osigurali održavanje najviših etičkih standarda struke,

— identificirati problem koji se može pojaviti u tumačenju posebnih odredbi u svjetlu hipotetskih i stvarnih predmeta, a posebno s obzirom na kontinuitet njihovih poslovnih odnosa s klijentima i druga razmatranja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Program pravosuđa

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 09/07/2019
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/07/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:

Za britanske ponuditelje:

Napominjemo da će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a na natjecatelje ili ponuditelje iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivati pravila pristupa postupcima javne nabave EU-a za gospodarske subjekte s poslovnim nastanom u trećim zemljama, ovisno o rezultatima pregovora. U slučaju da takav pristup nije predviđen pravnim odredbama koje su na snazi, natjecatelji ili ponuditelji iz Ujedinjene Kraljevine mogu biti isključeni iz postupka javne nabave.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Nije primjenjivo
Mjesto: Not applicable
Država: Luksemburg
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Nije primjenjivo
Mjesto: Not applicable
Država: Luksemburg
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
20/05/2019