Usługi - 243544-2019

27/05/2019    S101    Komisja Europejska - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Opracowanie i organizacja szkoleń dla prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu UE

2019/S 101-243544

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Adres pocztowy: Office MO59 04/21
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE1
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: JUST-04-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4730
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i organizacja szkoleń dla prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu UE

Numer referencyjny: JUST/2018/JACC/PR/CRIM/0185
II.1.2)Główny kod CPV
79000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem umowy jest szkolenie, podnoszenie świadomości i propagowanie wśród prawników kluczowych zasad i koncepcji wynikających z przepisów UE dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu. Celem umowy jest analiza, ocena i wsparcie potrzeb prawników poprzez zwiększenie ich świadomości na temat ich roli i obowiązków w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu na mocy dyrektywy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80511000
80522000
80521000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem szczegółowym jest dotarcie programu szkoleniowego do jak najszerszego grona prawników w całej Unii. W szczególności działania szkoleniowe mogą pomóc zainteresowanym prawnikom odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób mogą oni najlepiej:

— uzyskać dostęp do odpowiednich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zrozumieć te obowiązki; rozważyć sposoby, w jakie prawnicy i kancelarie prawne mogą być niewłaściwie wykorzystywane w kontekście prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

— zastanowić się nad praktykami, które prawnicy i kancelarie prawne mogą przyjąć w swojej jurysdykcji i zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi usług prawniczych, aby zapewnić utrzymanie najwyższych standardów etycznych w tym zawodzie,

— określić problem, który może pojawić się w związku z interpretacją przepisów szczególnych w świetle hipotetycznych i faktycznych przypadków, a w szczególności w świetle ciągłości stosunków zawodowych z klientami, oraz z innych względów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 400 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program „Sprawiedliwość”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/07/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Commission building MO59, Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dotyczy oferentów brytyjskich:

należy mieć świadomość, że po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE brytyjscy kandydaci i oferenci będą podlegać zasadom dostępu do unijnych procedur udzielania zamówień podmiotom gospodarczym w państwach trzecich w zależności od wyniku negocjacji. Jeżeli taki dostęp nie zostanie przewidziany w obowiązujących przepisach prawnych, kandydaci lub oferenci ze Zjednoczonego Królestwa mogą zostać wykluczeni z udziału w procedurze przetargowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Not applicable
Państwo: Luksemburg
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Nie dotyczy
Miejscowość: Not applicable
Państwo: Luksemburg
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2019