Dostawy - 243627-2020

Submission deadline has been amended by:  303838-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Sprzęt do obsługi danych

2020/S 101-243627

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chodorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261847492
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia-czi.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanych

Numer referencyjny: 2616.17.2020.AC
II.1.2)Główny kod CPV
32580000 Sprzęt do obsługi danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51612000 Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
48219000 Pakiety oprogramowania do różnych operacji sieciowych
32420000 Urządzenia sieciowe
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80500000 Usługi szkoleniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Infrastruktura Zamawiającego (serwerownia w okolicach Warszawy)

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie jednoośrodkowego centrum przetwarzania danych (CPD) dla systemów dedykowanych. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:

a) dostawa sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

b) wykonanie usługi wdrożenia sprzętu i oprogramowania dla rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej;

c) wykonanie usługi szkolenia dla personelu Zamawiającego z zakresu wdrożonego rozwiązania CPD – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji w przedmiotowym zamówieniu:

1) Zakres i ilość przedmiotu dostawy, który może być objęty prawem opcji zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

2) Wykonawca nie może odmówić realizacji prawa opcji. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

3) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w trakcie trwania umowy na warunkach (w szczególności cenach) i zasadach określonych w umowie.

4) Wysokości opłat (cennik) określa załącznik nr 1 do umowy.

5) Ilość wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, do której ilości Zamawiający może żądać realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku gdy skorzysta z prawa opcji.

6) Zasady dotyczące realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego (gwarantowanego) z zastrzeżeniem terminu dostawy, który to termin będzie liczony od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

7) W przypadku zamówień objętych prawem opcji realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie lub w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

8) Wykonawca wykona dostawę w terminie nie później niż do 60 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego o potrzebie skorzystania z prawa opcji.

9) Zamawiający ma możliwość żądania realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin ten może zostać skrócony wyłącznie za zgodą Wykonawcy.

10) Zaoferowany przedmiot zamówienia objęty prawem opcji musi być taki sam (identyczny) jak zaproponowany przez Wykonawcę asortyment w zamówieniu podstawowym.

11) Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji będą takie same jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

12) Wartość ewentualnych dostaw opcjonalnych określona zostanie na podstawie cen jednostkowych danego asortymentu określonych w załączniku nr 1 do umowy.

13) W przypadku skorzystania z prawa opcji wynagrodzenie płatne będzie w wysokości wynikającej z wartości dokonanej opcji na zasadach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego.

14) Warunkiem uruchomienia opcji jest doręczenie Wykonawcy wystosowanego przez Zamawiającego zgłoszenia o potrzebie skorzystania z prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w czasie trwania umowy.

15) Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji albo skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w zakresie mniejszym niż maksymalna ilość asortymentu określona w załączniku nr 1 do SIWZ.

16) Zakres przedmiotowy zamówień objętych opcją, warunki skorzystania z prawa opcji oraz zasady realizacji opcji określone zostały odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 11 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował kryterium:

1) cena (C) o wadze 60 %;

2) okres gwarancji (OG) o wadze 30 %;

3) czas dostawy (CD) o wadze 10 %.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 216 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzające zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne/NATO Secret/EU Secret, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Złożony dokument musi być poświadczony za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych określa dokument „Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego” stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 2 usługi wsparcia technicznego infrastruktury sprzętowo-programowej ośrodków przetwarzania danych typu Cloud lub dedykowanych komponentów archiwum cyfrowego; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 dostawę konwergentnego rozwiązania IT – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej do budowy serwerowni; w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum 1 wdrożenie konwergentnego rozwiązania IT–konwergentnej platformy wirtualizacyjnej klasy mid-range/enterprise.

W zakresie potencjału osobowego Wykonawca musi dysponować:

— co najmniej 1 osobą, która będzie kierownikiem odpowiedzialnym za realizację projektu, posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami potwierdzoną certyfikatem (np. Prince2 lub równoważny), oraz doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika projektu w co najmniej 2 (dwóch) pracach w przeciągu ostatnich 3 lat dotyczących dostawy rozwiązań serwerowych wraz z usługą odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej Poufne/NATO Confidential/EU Confidential,

— co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić rolę inżyniera dla realizowanego projektu, posiadającą doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji inżyniera projektu w co najmniej 2 (dwóch) pracach w przeciągu ostatnich 3 lat dotyczących dostawy w komponencie oferowanego rozwiązania (konwergentnej platformy wirtualizacji) wraz z usługą odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego o klauzuli co najmniej Tajne/NATO Secret/EU Secret,

— co najmniej 1 certyfikowanym inżynierem VMware Certified Professional od wersji min. 6.0 posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne/NATO Secret/EU Secret,

— co najmniej 1 osobą z tytułem inżyniera Cisco CCIE (routing i switching), która będzie odpowiedzialna za integrację warstwy sieci IP dostarczonego konwergentnego rozwiązania IT – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej z infrastrukturą sieci IP Zamawiającego. Osoba ta musi posiadać 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań sieciowych i ich integracji oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne/NATO Secret/EU Secret. Osoba ta będzie odpowiedzialna za integrację oferowanego rozwiązania ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego opartym o rozwiązania CISCO;

— co najmniej 1 osobą z tytułem inżyniera Cisco CCIE (DC), która będzie odpowiedzialna za integrację warstwy storage i computing dostarczonego konwergentnego rozwiązania IT – konwergentnej platformy wirtualizacyjnej z infrastrukturą warstwy storage i computing Zamawiającego. Osoba ta musi posiadać 3 letnie doświadczenie w zakresie projektowania rozwiązań storage i computing oraz ich integracji oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli Tajne/NATO Secret/EU Secret. Osoba ta będzie odpowiedzialna za integrację oferowanego rozwiązania ze środowiskiem storage i computing Zamawiającego opartym o rozwiązania CISCO.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wartość każdej (pojedynczej) usługi powinna wynosić co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy zł brutto).

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy wraz z usługą wdrożenia winna być nie mniejsza niż 3 000 000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony złotych brutto).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawcy zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w „Istotnych postanowieniach umowy” stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, POLSKA, budynek nr 30, pokój 216

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone z zast. art. 24aa ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

a) kopii aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia, potwierdzającego zdolność Wykonawcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co najmniej Tajne/NATO Secret/EU Secret, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.);

b) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

c) wykazu wykonanych dostaw wraz z usługą wdrożenia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych dostaw wraz z usługą wdrożenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których zostały wykonane;

d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

a) kopii certyfikatu ISO 9001-2008 na świadczenie usług instalacyjnych oraz serwisu gwarancyjnego lub równoważnego.

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Wykonawca składający ofertę w postępowaniu ma obowiązek złożenia oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz.1843). Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego wskutek ich wniesienia, określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 poz 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2020