Έργα - 243662-2019

27/05/2019    S101    - - Έργα - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Πύργος: Εργασίες συντήρησης οδών

2019/S 101-243662

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Legal Basis:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Μανωλοπούλου 47
Πύργος
271 31
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Χριστοδουλόπουλος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τηλέφωνο: +30 2621360224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ichrist@ilia.pde.gov.gr
Φαξ: +30 2621033278
Κωδικός NUTS: EL633

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.pde.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Έργο: Συντήρηση - οδ. ασφάλεια επ/κού οδ. δικτ. Ν. Ηλείας (σε συνέχεια τού ΠΚ2013ΕΠ001100014) — Υποέργο: «Συντήρηση δρόμου Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γεφ. Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο. Αρχ. Ολυμπίας - Τρίπολης».

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45233141
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για τη συντήρηση - βελτίωση του δρόμου: «Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γεφ. Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Ε.Ο. Αρχ. Ολυμπίας - Τρίπολης».

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 491 935.48 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL633
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Διοικητικά όρια των Δήμων Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η τεχνική περιγραφή του έργου αναφέρεται στις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, για τη συντήρηση - βελτίωση - αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Ανδρίτσαινα - Σέκουλας - Γέφυρα Άσπρων Σπιτιών - Άσπρα Σπίτια - διαστ/ση με Εθνική Οδό Πύργου - Τρίπολης.

Και θα περιλαμβάνουν, κυρίως, εργασίες:

— χωματουργικών, με καθαρισμούς επενδεδυμένων τάφρων, άρση καταπτώσεων, καθαρισμούς σωληνωτών οχετών, διάνοιξη τάφρων, καθαρισμό ερεισμάτων, θέσεων στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης της κοπής και του κλαδέματος δένδρων, που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία επί της οδού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία προκύψει, από τη δράση έντονων καιρικών φαινομένων ή άλλων, που πιθανόν θα παρουσιαστούν, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης,

— τεχνικών έργων, με τοπικές εξυγιάνσεις οδοστρωμάτων, κατασκευές από σκυρόδεμα, τοποθέτηση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων,

— οδοστρωσίας, με κατασκευή σφραγιστηρίων, κατασκευή ερεισμάτων οδών,

— ασφαλτικών, με εργασίες αποκατάστασης του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα, με απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις σταθερού και μεταβλητού πάχους, ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας και επούλωση λάκκων με ασφαλτόμειγμα,

— σήμανσης - ασφάλειας, αποκατάσταση στοιχείων σήμανσης και ασφάλειας των οδών (πινακίδες, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας),

— εργασίες συντήρησης πρασίνου, που θα περιλαμβάνουν καθαρισμό ερεισμάτων, στηθαίων ασφαλείας, θέσεων πινακίδων και καμπύλων τμημάτων οδού από φυτικά, συμπεριλαμβανομένης της κοπής και του κλαδέματος δένδρων, που είναι είτε επικίνδυνα να πέσουν είτε εμποδίζουν την ορατότητα και την κυκλοφορία επί της οδού.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Στον διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης·

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)·

γ) σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) για τις ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καλύπτεται από την προσκόμιση τής βεβαίωσης εγγραφής αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία στο Μ.Ε.ΕΠ., που απαιτείται για το δημοπρατούμενο έργο και αναφέρεται αναλυτικά, στο άρθρο 23.4) της παρούσας·

2) σε κάθε άλλη περίπτωση, που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:

α) καταθέσεις σε τράπεζες τουλάχιστον 100 000,00 EUR ή

β) πάγια στοιχεία, με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας 100 000,00 EUR ή

γ) σωρευτικά, καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας 100 000,00 EUR.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

1) για τις ελληνικές Ε.Ε. (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών), η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή αυτών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου, ως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 23.4) της παρούσας·

2) σε κάθε άλλη περίπτωση, που περιλαμβάνει και τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις, πρέπει να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται τα παρακάτω απαιτούμενα κριτήρια επιλογής:

Στελέχωση από τεχνικό προσωπικό, ως προς τον αριθμό και την εμπειρία, αποτελούμενη, κατ’ ελάχιστον:

i) βασική στελέχωση: Περιλαμβάνει δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας (άρθρο 100 παρ.6 του ν. 3669/2008)

ii) για το τεχνικό προσωπικό που δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μ.Ε.Κ., απαιτείται να έχει αντίστοιχη εμπειρία ανά βαθμίδα Μ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα αναλυτικά στο άρθρο 107 (παρ. 5 - 9) και η οποία προσδιορίζεται, βάσει των κάτωθι στοιχείων:

a) του τίτλου σπουδών

b) των ετών απασχόλησης στην κατασκευή, επίβλεψη και μελέτη έργων από την έναρξη άσκησης τού επαγγέλματός του·

c) των ετών από την έναρξη άσκησης τού επαγγέλματός του.

III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 29 839,00 EUR.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων, με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει μέχρι 11.5.2020.

III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 11/07/2019
Τοπική ώρα: 14:30
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 17/07/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας, Β΄ όροφος, Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 47, Τ.Κ. 271 31.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, στη ΣΑΕΠ501, με κωδικό έργου 2014ΕΠ50100001.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν 4605/2019, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Άγιος Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την αναθέτουσα αρχή, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 117384/26.10.2017 Κ.Υ.Α..

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 4.3) της αναλυτικής διακήρυξης.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Μανωλοπούλου 47
Πύργος
271 31
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2621360224
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ichrist@ilia.pde.gov.gr
Φαξ: +30 2621033278

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.pde.gov.gr

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/05/2019