Dostawy - 243718-2020

Submission deadline has been amended by:  295658-2020
26/05/2020    S101

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 101-243718

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Sztuki Wojennej
Adres pocztowy: al. Gen. A. Chruściela 103
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-910
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Taborska
E-mail: j.taborska@akademia.mil.pl
Tel.: +48 261813780
Faks: +48 261814085

Adresy internetowe:

Główny adres: www.akademia.mil.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych

Numer referencyjny: PK.ZZP.261.26.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych.

.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

5. Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu teleinformatycznego dla Akademii Sztuki Wojennej do zabezpieczenia potrzeb szkoleniowych w tym:

1) zestaw serwerów – kpl. 3;

2) macierz dyskowa – kpl. 1;

3) przełączniki sieciowe -warstwy 3 rdzeń/agregacja – kpl. 2;

4) przełączniki sieciowe -warstwy 2 szkielet –kpl. 4;

5) przełączniki sieciowe -warstwy 2 dystrybucja – kpl. 12;

6) oprogramowanie do wirtualizacji – kpl. 1;

7) oprogramowanie systemowe – kpl. 6;

8) oprogramowanie pocztowe – kpl. 2;

9) router – kpl. 1.

Serwery, przełączniki sieciowe, oprogramowania: do wirtualizacji, systemowe, pocztowe, ruter.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy.

3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1A do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Termin realizacji (dostawy) zamówienia – 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert:

— cena – 60 %,

— okres gwarancji – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Z powodu ograniczenia liczby znaków w poszczególnych polach w formularzu, w tym miejscu zamieszczono warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Numeracja zgodna z SIWZ:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

— w tym okresie, że należycie wykonał minimum dwie dostawy (umowy), której przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu teleinformatycznego, a wartość każdej dostawy (umowy) nie była mniejsza niż 200 000,00 PLN brutto.

Wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane należycie są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, to kwoty te zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Podmioty inne.

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ. ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d. 5) b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa jednolite dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące także tych podmiotów

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.

6. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

— którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 2,

— którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.1 pkt 13–23 ustawy Pzp,

— wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

7. W przypadku, gdy formularz JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, należy złożyć oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopię poświadczoną notarialnie/odpis z elektronicznym poświadczeniem zgodności.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie

O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

2. Oferta powinna składać się z:

1) wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez platformę;

2) formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego

na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ;

3) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie

z zapisami rozdziału XI SIWZ;

4) jednolitego europejskiego dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami rozdziału VIII SIWZ;

5) pełnomocnictwa złożonego w formie opisanej w pkt 5 (jeżeli dotyczy);

6) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2) i 5) SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

— załącznik nr 5 do SIWZ.(jeżeli dotyczy).

3. Oferta sporządzana jest w języku polskim, w formie elektronicznej, (jako formularz elektroniczny wypełniony za pośrednictwem platformy), podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym, lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, pod rygorem nieważności (istnieje możliwość podpisania jej przez platformę).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d..

4. Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Uwaga: Nie dołączenie na platformie na etapie składania ofert formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zawierające w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa.

6. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), wymagane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

8. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (np. zip) kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku.

9. Dokumentami, które mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez platformę są oferta (rozumiana jako formularz elektroniczny wypełniany poprzez platformę)

i dokument JEDZ. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poza platformą oraz wczytane na platformie jako załączniki („+ dodaj dokument”).

10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c.d.

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (informacja z otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust.11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Załącznik nr 6 do SIWZ;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem

Stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ;

8) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;

9) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie wraz z dowodami określającymi, czy dostawy wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SIWZ, zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) ust. 3 pkt 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

— wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

Zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

6.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5 pkt 1 składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

11. Informacja o podwykonawcach

1) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są znane, zgodnie z formularzem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

3) W przypadku powierzenia przez Wykonawcę podwykonawcy lub podwykonawcom części zamówienia, Zamawiający zastrzega, że podwykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez cały okres realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcę.

4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT);

2) w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanego towaru dopuszcza się dostarczenie przez Wykonawcę innego towaru posiadającego nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż określone w złożonej ofercie. Wynagrodzenie oraz warunki dostawy i gwarancji pozostaną bez zmian;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o zaistnieniu, których Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając przyczynę i czas opóźnienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.

4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji umowy Strony poddadzą rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. Ofertę należy wczytać na Platformie pod adresem: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet do 29.6.2020 do godz. 10.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert 29.6.2020 o godz. 10.30 – budynek nr 4 – pokój nr 125 (I piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Informacje o wadium – każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy zł).

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz.U. z 2018 poz. 110 ze zmianami).

3. Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr rachunku:

62 1130 1017 0020 1546 2290 0001 z dopiskiem „wadium w postępowaniu PK.ZZP.261.1.2020”. Zaleca się kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty. Wadium wnoszone w pieniądzu uznaje się za skutecznie wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2) wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2–5 można wnieść:

a) wraz z ofertą złożoną za pośrednictwem Platformy w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela, tj. osobę uprawnioną do wystawienia gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej;

Lub

b) oryginał gwarancji/poręczenia w wersji papierowej (pisemnej), opatrzony własnoręcznym podpisem gwaranta/poręczyciela – złożonym przed terminem składania ofert w siedzibie Zamawiającego – adres jak na wstępie w Punkcie Podawczym ASzWoj – budynek nr 4 – portiernia (parter) osobiście, lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w kopercie zawierającej dane teleadresowe Wykonawcy, opisanej hasłem: „wadium w postępowaniu nr PK.ZZP.261.1.2020”.

W tym przypadku zaleca się, aby kopia elektroniczna (skan) dokumentu gwarancji/poręczenia wadium, poświadczona kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy, została dodatkowo dołączona do oferty sporządzanej w postaci elektronicznej i składanej za pośrednictwem platformy.

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument wadialny składany był wspólnie, tzn. by w dokumencie wadialnym wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji wadialnej wystawionej wyłącznie na pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli dokument wadialny wystawiony został po zawiązaniu konsorcjum, spółki cywilnej. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, oraz 2 i 4 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane

w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone

W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni

Od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni

Od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes

W uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020