Dostawy - 243728-2020

Submission deadline has been amended by:  339450-2020
26/05/2020    S101

Polska-Szczecin: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 101-243728

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Tel.: +48 914800778

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pum.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pum.edu.pl/artykuly/214/dostawy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Integration

Numer referencyjny: DZP-262-9/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, według parametrów minimalnych podanych w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Stacja robocza

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy, 100 sztuk stacji roboczych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, zwanych komputerami, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w miarę bieżących potrzeb, jednakże Zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy może zamówić ponad połowę gwarantowanej ilości komputerów (50 sztuk) i Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach pierwszej dostawy przewidywanej ilości komputerów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 80 % całości zamówienia, tj. że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 80 sztuk komputerów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 4 000 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wydajna stacja administracyjna

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa 8 sztuk wydajnych stacji administracyjnych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 800 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer przenośny – laptop 13,0"–13,5"

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa jednej sztuki komputera przenośnego – laptopa, o przekątnej ekranu 13–13,5 cala, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 100 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer przenośny – laptop 14,0"–14,5" wraz ze stacjami dokującymi oraz nagrywarkami zewnętrznymi USB

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa: czternastu sztuk komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 14–14,5 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, piętnastu sztuk stacji dokujących do komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 14–14,5 cali, czternastu sztuk nagrywarek zewnętrznych USB do komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 14–14,5 cali, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 1 800 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Komputer przenośny – laptop 15,0"–16,0"

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa trzech sztuk komputerów przenośnych – laptopów, o przekątnej ekranu 15–16 cali, wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 130 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor 23,5"–25,0"

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna, realizowana w ciągu 24 miesięcy, od daty podpisania umowy, 120 sztuk monitorów o przekątnej ekranu 23,5–25,0 cali, zwanych też „monitorami”, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający nie posiada i nie tworzy harmonogramu dostaw, które będzie realizował w miarę bieżących potrzeb, jednakże Zamawiający przewiduje, że w ramach pierwszej dostawy może zamówić ponad połowę gwarantowanej ilości monitorów (50 sztuk) i Wykonawca powinien liczyć się z taką ewentualnością składając ofertę. Jest to wyłącznie założenie i Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zamówienia w ramach pierwszej dostawy przewidywanej ilości monitorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający gwarantuje wykorzystanie 75 % całości zamówienia, tj. że w okresie realizacji zamówienia dokona, w ramach zamówień sukcesywnych, zamówień na 90 sztuk monitorów. Z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 1 000 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor 27"

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa dziesięciu sztuk monitorów o przekątnej ekranu 27 cali, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 120 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Monitor 34"

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa ośmiu sztuk monitorów o przekątnej ekranu 34 cale, według parametrów minimalnych podanych w załączniku nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Integration Zintegrowany rozwój – Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” POWR.03.05.00-00-Z047/18-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert:

cena – 60 %;

parametry techniczne – 30 %;

termin gwarancji – 10 %.

Wadium: 150 PLN. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składana ofert.

2. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp;

3. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzający brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składana ofert;

6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składana ofert;

7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

8. oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej z załączeniem dowodów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp;

9. Wykonawca zagraniczny zamiast dokumentów:

a) z pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m.zamieszkania lub m. zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okr. w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

b) z pkt 4–6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub m. zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert i dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

10. jeżeli w kraju, Wykonawcy nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub m. zamieszkania Wykonawcy lub m. zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów z pkt 9;

11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej m. zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 9a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym m. zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów o których mowa w pkt 9.

W przypadku ofert wspólnych oświadczenia i dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Dokumenty mogą być złożone w oryginale, w postaci dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w elektronicznej kopii dokumentu/oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego:

a) w zakresie części 1 zamówienia – mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę stacjonarnych stacji roboczych wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 180 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;

b) w zakresie części 4 zamówienia – mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę komputerów przenośnych – laptopów wraz z programami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 60 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu;

c) w zakresie części 6 zamówienia – mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w postaci należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednej dostawy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia. Za dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna dostawę monitorów ekranowych, jednorazowo lub w ramach sukcesywnych dostaw, na podstawie jednej umowy, o wartości łącznej przynajmniej 40 000,00 PLN brutto. Dla uznania warunku udziału w postępowaniu za spełniony Wykonawca może wykazać umowę, która jest w toku (nie została jeszcze zakończona), a w ramach której została wykonana dostawa lub zostały wykonane dostawy sukcesywne o wymaganej wartości. W przypadku ofert wspólnych doświadczeniem musi wykazać się jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie dopuszcza łączenia doświadczeń, w celu wspólnego wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

W zakresie części 2, 3, 5, 7 i 8 zamówienia Zamawiający nie stawia warunku doświadczenia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. W ramach realizacji zamówienia w części 1 i 6 Wykonawca jest zobowiązany, w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy, każdorazowo w terminie nie dłuższym niż 21 dni, do siedziby Zamawiającego.

2. W ramach realizacji zamówienia w części 2, 3, 4, 5, 7 i 8 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy, do siedziby Zamawiającego.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

Pokój 30 w budynku od ul. Podgórnej 22 w Szczecinie, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza składania oferty dostępnego na www.platformazakupowa.pl

2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną

obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Wszystkie dokumenty i oświadczenia nie wymagające szyfrowania, czyli dokumenty i oświadczenia składane po otwarciu ofert mogą być składane przy użyciu formularzy dostępnych na platformie zakupowej

www.patformazakupowa.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres przetargi@pum.edu.pl , poprzez „wyślij wiadomość” lub z dodaniem załączników.

4. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia (JEDZ, pełnomocnictwa), składane wraz z ofertą, wymagają szyfrowania i mogą zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej na www.platformazakupowa.pl. Nie jest możliwe przesłanie oferty, a także oświadczeń JEDZ, pełnomocnictw i innych oświadczeń lub dokumentów dołączanych do oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdyż taki sposób użycia środka komunikacji elektronicznej nie zapewnia szyfrowania.

5. Adres e-mail do przesłania faktury elektronicznej: kwestura@pum.edu.pl

6. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w każdej z części na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. w sytuacji, gdy jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 wnosi się terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach, stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020