Dostawy - 243815-2016

Wyświetl widok skrócony

15/07/2016    S135

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Maszyny do cięcia węgla lub skał

2016/S 135-243815

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Najem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice – JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227 Rybnicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”.
Termin wykonania zamówienia:
Okres najmu: 750 dni od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy
Protokolarny odbiór kombajnu na dole kopalni nastąpi nie później niż 4 tygodnie od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.
W przypadku braku protokolarnego odbioru kombajnu w terminie określonym powyżej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
Dostawa przedmiotu zamówienia środkami i na koszt Wykonawcy: do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
Okres zwrotu przedmiotu zamówienia do Wykonawcy (środkami i na koszt Zamawiającego): do 8 tygodni od daty zakończenia eksploatacji. Zakończenie okresu najmu (naliczania czynszu) nastąpi w momencie podpisania protokołu zakończenia eksploatacji ściany).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43122000 Maszyny do cięcia węgla lub skał

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 996 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
25/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 096-172894 z dnia 20.5.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Budryk”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.7.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Joy Global (Poland) Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Murarska 20
Miejscowość: Tychy
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Tel.: +48 327762800
Faks: +48 327762900

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 5 996 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 996 250 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.7.2016